ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Key concepts in biosimilar medicines: What physicians must know [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(1): 86-91 | DOI: 10.14744/nci.2021.84669

Key concepts in biosimilar medicines: What physicians must know

Alper B. Iskit
Department of Pharmacology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Biologics’ are a class of medications produced by living cells using recombinant DNA technology. Biologics have had an important impact in many areas of medicine, and in particular in rheumatology and oncology. However, the high cost of these agents is a growing concern, particularly as more products become available and their use for the treatment of immune-mediated inflammatory diseases continues to expand. Biosimilars, also called follow-on biologics, have been viewed as a potential cost-saving alternative to traditional therapies. Currently, a product can be considered biosimilar to a reference product if there are no clinically meaningful differences in terms of safety, purity, and potency. In this review, the most important key concepts about biosimilars were summarized for physicians emphasizing the status in Turkey.

Keywords: Biologic drugs, biosimilar; biotechnology.

Biyobenzer İlaçlardaki Temel Kavramlar: Hekimlerin Bilmesi Gerekenler

Alper B. Iskit
Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara

Biyolojik ilaçlar, canlı hücreler tarafından rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak üretilen bir ilaç sınıfıdır. Biyolojik ilaçlar, tıbbın birçok alanında ve özellikle romatolojide, onkolojide önemli bir kullanım alanına sahip olmuştur. Bununla birlikte, özellikle ürün sayısı arttıkça ve bu ilaçların immün aracılı inflamatuar hastalıkların tedavisinde kullanımları sıklaşınca, tedavinin yüksek maliyeti büyüyen bir endişe kaynağı olmuştur. Muadil biyolojik olarak da adlandırılan biyobenzerler, biyolojik ilaç tedavisine potansiyel bir maliyet tasarrufu alternatifi olarak görülmüştür. Güvenlik, saflık ve etki açısından klinik olarak anlamlı farklılıklar yoksa, halihazırda muadil ürün referans ürüne biyobenzer olarak kabul edilebilir. Bu derlemede hekimler için biyobenzerlerle ilgili en önemli anahtar kavramlar kısaca özetlenmiş ve Türkiye'deki durum özellikle vurgulanmıştır. (NCI-2021-10-7/R1)

Anahtar Kelimeler: Biyobenzer, biyolojik ilaç, biyoteknoloji

Alper B. Iskit. Key concepts in biosimilar medicines: What physicians must know. North Clin Istanb. 2022; 9(1): 86-91

Corresponding Author: Alper B. Iskit
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale