ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The hepatoprotective effect of Aloe vera on ischemia-reperfusion injury in rats [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2019; 6(3): 203-209 | DOI: 10.14744/nci.2018.82957

The hepatoprotective effect of Aloe vera on ischemia-reperfusion injury in rats

Müşerref Hilal Şehitoğlu1, Ihsan Karaboga2, Aslı Kiraz3, Hasan Ali Kiraz4
1Department of Medical Biochemistry, Canakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Canakkale, Turkey
2Emergency and Disaster Management, Namik Kemal University School of Health, Tekirdag, Turkey
3Department of Medical Microbiology, Canakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Canakkale, Turkey
4Department of Anesthesiology and Reanimation, Canakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Canakkale, Turkey

INTRODUCTION: Aloe vera is known for its antioxidant properties. In this experimental study, we aimed to investigate the efficacy of Aloe vera in ischemia-reperfusion (I/R) liver injury in rats.
METHODS: Male Wistar Albino rats were divided into three groups, where the sham group (n=7) underwent no medication or surgical procedures, the I/R group (n=7) was the control group that received 45 minutes of applied abdominal aorta ischemia and rats were sacrificed 24 hours after reperfusion, and the I/R+AV group (n=7) was the treatment group that was given Aloe vera (30 mg/kg) every day followed by gastric lavage for a month before applying ischemia and performing sacrifice as in the previous group. Before sacrifice, all the liver tissues were removed. Tissues were examined for histopathological investigation, iNOS immunoreactivity and tissue biochemistry, malondialdehyde (MDA), catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), and glutathione peroxidase (GSH-Px) activities.
RESULTS: The SOD, CAT, and GSH-Px levels of the I/R+AV group were not significantly different from the sham group (p>0.05) but were significantly higher when compared to the I/R group. MDA levels of liver tissues were significantly lower (p<0.05) in the I/R+AV group as compared to the I/R group. Disrupted hepatic cords, sinusoidal dilatation, hemorrhage, cytoplasmic vacuolization of hepatocytes, and intensive iNOS immunoreactivity were detected in the I/R group. Decreased histopathological change score and iNOS immunoreactivity score were noticed in the I/R+AV group as compared to the I/R group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that Aloe vera showed a hepatoprotective effect against I/R injury. Further research is required to determine the effective dose, administration method, and effects of Aloe vera for liver transplantation.

Keywords: Aloe vera, hepatoprotective; ischemia-reperfusion; rat.

Sıçanlarda Aloe vera'nın İskemi Reperfüzyon Hasarına Karşı Hepatoprotektif etkisi

Müşerref Hilal Şehitoğlu1, Ihsan Karaboga2, Aslı Kiraz3, Hasan Ali Kiraz4
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Çanakkale
2Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Tekirdağ
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
4Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Çanakkale

GİRİŞ ve AMAÇ: Aloe vera, antioksidan özellikleri ile bilinmektedir. Bu deneysel çalışmada sıçanlarda karaciğer I/R hasarında Aloe vera'nın etkinliğini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Erkek Wistar Albino sıçanları 3 gruba ayrıldı: Sham grubu (n = 7) ilaç veya cerrahi prosedür uygulanmadı. I/R grubu (n = 7) kontrol grubu ve 45 dakika boyunca abdominal aort iskemisi uygulandı ve reperfüzyondan 24 saat sonra sıçanlar sakrifiye edildi. I/R+AV grubu (n = 7) tedavi grubu, 45 dakikalık abdominal aort iskemisinden önce bir ay boyunca her gün gastrik gavaj ile Aloe vera (30 mg / kg) verildi ve reperfüzyondan 24 saat sonra sıçanlar sakrifiye edildi. Sakrifiye edilmeden önce tüm karaciğer dokuları çıkarıldı. Dokular histopatolojik inceleme, iNOS immünoreaktivitesi ve doku biyokimyası, malondialdehid (MDA), katalaz (CAT), süperoksit dismutaz (SOD) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) aktiviteleri açısından incelendi.
BULGULAR: I/R+AV grubunun SOD, CAT ve GSH-Px aktivite düzeyleri sham grubundan anlamlı olarak farklı değildi (p>0,05) ancak I/R grubuna kıyasla anlamlı derecede yüksek bulundu. I/R+AV grubunda karaciğer dokularının MDA düzeyleri I/R grubuna kıyasla anlamlı olarak düşüktü (p <0,05). I/R grubunda hepatik kordlar, sinüzoidal dilatasyon, hemoraji, hepatositlerin sitoplazmik vakuolizasyonu ve yoğun İNOS immünreaktivitesi saptandı. I/R+AV grubunda, I/R grubuna göre azalmış histopatolojik değişim skoru ve iNOS immünoreaktivite skoru fark edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, Aloe vera'nın I/R hasarına karşı hepatoprotektif bir etki gösterdiği bulunmuştur. Etkili doz, uygulama yöntemi ve Aloe vera'nın karaciğer transplantasyonu için etkilerini belirlemek için daha fazla araştırma gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Aloe vera, hepatoprotektif, iskemi reperfüzyon, sıçan

Müşerref Hilal Şehitoğlu, Ihsan Karaboga, Aslı Kiraz, Hasan Ali Kiraz. The hepatoprotective effect of Aloe vera on ischemia-reperfusion injury in rats. North Clin Istanb. 2019; 6(3): 203-209

Corresponding Author: Müşerref Hilal Şehitoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale