ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Left-sided Poland’s syndrome associated with dextrocardia [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2019; 6(2): 192-195 | DOI: 10.14744/nci.2018.82698

Left-sided Poland’s syndrome associated with dextrocardia

Sercin Ozkok1, Nurdan Erol2, Canver Önal1, Ali Yikilmaz1
1Department of Radiology, Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Peadiatric Cardiology, Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Poland’s syndrome is a rare congenital anomaly accompanied by the absence of the pectoralis major, and the ipsilateral upper-limb and chest wall deformities. Hypoplasia of the breast, agenesis of the ipsilateral rib cartilage, athelia, and ipsilateral developmental finger anomalies such as syndactyly can also be seen. In the literature, only 56 cases of dextrocardia and left-sided Poland’s syndrome have been described. Herein, a case of left-sided Poland’s syndrome coexisting with dextrocardia and nasal hemangioma was presented.

Keywords: Dextrocardia, Poland’s syndrome; nasal hemangioma.

Dekstrokardi ile İlişkili Sol Taraf Poland Sendromu

Sercin Ozkok1, Nurdan Erol2, Canver Önal1, Ali Yikilmaz1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul

Poland sendromu, pektoralis major kası yokluğu ve aynı taraf üst ekstremite ve göğüs duvarı deformiteleri ile birlikte seyreden, nadir görülen konjenital bir anomalidir. Göğüs hipoplazisi, aynı taraf kostada kıkırdak agenezisi, ateli ve sindaktili gibi eş-taraflı gelişimsel parmak anomalileri de görülebilir. Literatürde bugüne dek dekstrokardi ve sol taraflı Poland sendromu sadece 56 hastada tanımlanmıştır. Burada, dekstrokardi ve nazal hemanjiom birlikteliği olan sol taraflı Poland sendromu olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Poland Sendromu, Dekstrokardi, Nazal Hemanjiom

Sercin Ozkok, Nurdan Erol, Canver Önal, Ali Yikilmaz. Left-sided Poland’s syndrome associated with dextrocardia. North Clin Istanb. 2019; 6(2): 192-195

Corresponding Author: Sercin Ozkok, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale