ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The concordance between colposcopic biopsy and loop electrosurgical excision procedures (LEEP) in patients with known smear cytology and human papilloma virus results. [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-80090 | DOI: 10.14744/nci.2021.80090

The concordance between colposcopic biopsy and loop electrosurgical excision procedures (LEEP) in patients with known smear cytology and human papilloma virus results.

Sener Gezer1, Sumeyye Kanbay Ozturk1, Sibel Balci2, Izzet Yucesoy1
1Kocaeli University, School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Kocaeli, Turkey
2Kocaeli University, School of Medicine, Department of Biostatistics and Medical Informatics, Kocaeli, Turkey

OBJECTIVE: To evaluate the concordance between colposcopic biopsy and loop electrosurgical excision procedure (LEEP) methods to diagnose cervical preinvasive lesions and cervical cancer, and to calculate the low and high prediction rates of lesions for both methods.
METHODS: A total of 241 patients who underwent LEEP after colposcopic biopsy for different indications and also known cervical cytology and human papilloma virus (HPV) test results were included in the study. Clinical variables such as age, gravida, parity, menopausal status, smoking, endocervical curettage results, and surgical margins were recorded.
RESULTS: The total concordance between colposcopic biopsy and LEEP was 41.9%. The rates of finding a more serious lesion than in colposcopic biopsy with LEEP (underestimation) for negative, CIN 1, CIN 2, and CIN 3 were calculated as 100%, 12.8%, 14.8%, and 3.9%, respectively. Rates of finding a less serious lesion than detected in colposcopic biopsy with LEEP (overestimation) for CIN 1, CIN 2, and CIN 3, cervical carcinoma were calculated as 56.4%, 33.3%, 3.9%, and 0%, respectively. Underestimation was seen in a total of 28 patients, and overestimation was present in 113 patients. Parity was found to be the only associated factor that affected the final diagnosis for high-grade lesions in univariate logistic regression analysis (OR=1.234, 95% CI: 1.005-1.514).
CONCLUSION: Discrepancies between colposcopically directed punch biopsy and subsequent histopathologic LEEP findings are common. New methods to reduce the inconsistency between colposcopic biopsy and LEEP are necessary to prevent patients from being under or over treated.

Keywords: colposcopic biopsy; LEEP; concordance

Smear sitolojisi ve insan papilloma virüsü sonuçları bilinen hastalarda kolposkopik biyopsi ve loop elektrocerrahi eksizyon prosedürleri (LEEP) arasındaki uyum.

Sener Gezer1, Sumeyye Kanbay Ozturk1, Sibel Balci2, Izzet Yucesoy1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Kocaeli

AMAÇ: Servikal preinvaziv lezyonları ve servikal kanseri teşhis etmek için kolposkopik biyopsi ve loop elektrocerrahi eksizyon prosedürü (LEEP) yöntemleri arasındaki uyumu değerlendirmek ve her iki yöntem için lezyonların düşük ve yüksek tahmin oranlarını hesaplamak.
YÖNTEM: Farklı endikasyonlar için kolposkopik biyopsi sonrası LEEP uygulanan ve servikal sitoloji ve human papilloma virus (HPV) test sonuçları bilinen toplam 241 hasta çalışmaya dahil edildi. Yaş, gravida, parite, menopoz durumu, sigara, endoservikal küretaj sonuçları ve cerrahi sınır gibi klinik değişkenler kaydedildi.
BULGULAR: Kolposkopik biyopsi ile LEEP arasındaki toplam uyum oranı %41.9 idi. Negatif, CIN 1, CIN 2 ve CIN 3 için LEEP ile kolposkopik biyopsiden daha ciddi bir lezyon bulma (düşük tahmin) oranları sırasıyla %100, %12.8, %14.8 ve %3.9 olarak hesaplandı. CIN 1, CIN 2, CIN 3 ve servikal karsinom için LEEP ile kolposkopik biyopside saptanandan daha az ciddi lezyon bulma (yüksek tahmin) oranları sırasıyla %56.4, %33.3, %3.9 ve %0 olarak hesaplandı. Toplam 28 hastada düşük tahmin, 113 hastada ise yüksek tahmin gözlendi. Tek değişkenli lojistik regresyon analizinde yüksek dereceli lezyonların kesin tanısını etkileyen tek faktör parite olarak bulundu (OR=1.234, 95% CI: 1.005-1.514).
SONUÇ: Kolposkopik olarak yönlendirilmiş punch biyopsisi ile sonrasındaki histopatolojik LEEP bulguları arasındaki tutarsızlıklar yaygındır. Kolposkopik biyopsi ve LEEP arasındaki tutarsızlığı azaltmak için yeni yöntemler, hastaların yetersiz veya fazla tedaviye maruz kalmasını önlemek için gereklidir. (NCI-2020-0094.R1)

Anahtar Kelimeler: kolposkopik biyopsi; LEEP; uyumCorresponding Author: Sener Gezer
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale