ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Evaluation of the relationship between the femoro-tibial angle and meniscal injury [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2017; 4(3): 242-246 | DOI: 10.14744/nci.2017.79847

Evaluation of the relationship between the femoro-tibial angle and meniscal injury

Mehmet Sirik
Department of Radiology, Adıyaman University Faculty of Medicine, Adıyaman, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study was to assess the relationship between the presence of meniscal injury and the femorotibial angle in the knee joint.
METHODS: Patients who underwent knee magnetic resonance imaging (MRI) at our department between January 2015 and March 2015 were included in this study. Knee MR images of these patients were retrospectively re-evaluated for meniscal injury. The anatomic femorotibial angle measurements of the patients were calculated using AP knee radiograms. The relationship between femorotibial angle values and the presence of meniscal injury was analyzed.
RESULTS: One hundred and fourteen knee joints of 101 patients were included. The mean age of the patients was 40.6±13.4 years. The number of injured medial menisci was 92 and the average femorotibial angle in these knees was 5.6±1.88; the number of non-injured medial menisci was 22 and the average femorotibial angle value in these knees was 5.8±1.92 (p=0.82); The number of lateral meniscus with injury was 22 and the mean femorotibial angle value in these knees was 6.1±1.50; the number of lateral meniscus without injury was 92 and the average femorotibial angle value in these knees was 5.6±1.96 (p=0.20).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, there was no statistically significant correlation between femorotibial angle values and the presence of injury in medial and lateral meniscuses. We believe that frontal plane bone alignment disorder of the knee does not have a predisposition to meniscal injury.

Keywords: Femorotibial angle, malalignment, meniscal injury.

Femoro-tibial açı ile meniskal yaralanma arasındaki ilişkinin değerlendirmesi

Mehmet Sirik
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Adıyaman

GİRİŞ ve AMAÇ: Diz eklemini oluşturan kemik yapıdaki dizilim bozukluğunun diz osteoartriti (OA) ile ilişkili önemli biyomekanik faktörler arasında yer aldığı bilinmesine rağmen, bu dengesizliğin menisküs yaralanmasına neden olup olmadığı konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı diz ekleminde meniskal yaralanma varlığı ile femoro-tibial açı arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ocak 2015 - Mart 2015 tarihleri arasında kliniğimizde diz Manyetik Rezonans (MR)’ı çekilen hastalar dahil edildi. Bu hastaların diz MR görüntüleri meniskal yaralanma açısından retrospektif olarak tekrar değerlendirildi. Hastaların anatomik femoro-tibial açı ölçümleri aynı dönem çekilen AP diz radyografilerinden femur ve tibianın anatomik eksenleri kullanılarak hesaplandı. Femoro-tibial açı değerleri ile meniskal yaralanma varlığı arasındaki ilişki analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmaya 101 hastaya ait (Erkek/Kadın=53/48) 114 diz eklemi (57 sağ -57 sol) dahil edildi. Yaş ortalaması 40,6 ±13,4 idi. Yaralanma bulunan medial menisküs sayısı 92, bu dizlerdeki ortalama femoro-tibial açı değeri 5,6±1,88; yaralanma bulunmayan medial menisküs sayısı 22, bu dizlerdeki ortalama femoro-tibial açı değeri 5,8±1,92 (P=0.82); yaralanma bulunan lateral menisküs sayısı 22, bu dizlerdeki ortalama femoro-tibial açı değeri 6,1±1,50; yaralanma bulunmayan lateral menisküs sayısı 92, bu dizlerdeki ortalama femoro-tibial açı değeri 5,6±1,96 (P=0.20) bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda dizin frontal plan kemik dizilimini gösteren femoro-tibial açı değerleri ile medial ve lateral menisküslerde yaralanma varlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır. Femorotibial açının meniskal yaralanma gelişiminde etkili olmadığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Menisküs yaralanması, femoro-tibial açı, dizilim bozukluğu

Mehmet Sirik. Evaluation of the relationship between the femoro-tibial angle and meniscal injury. North Clin Istanb. 2017; 4(3): 242-246

Corresponding Author: Mehmet Sirik, Türkiye
LookUs & Online Makale