ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Systemic inflammatory markers for distinguishing uncomplicated and complicated acute appendicitis in adult patients [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(4): 507-513 | DOI: 10.14744/nci.2022.79027

Systemic inflammatory markers for distinguishing uncomplicated and complicated acute appendicitis in adult patients

Secil Yesilalioglu, Adem Az, Ozgur Sogut, Huseyin Ergenc, Ilhami Demirel
Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: This study aimed to investigate the predictive power of serum systemic inflammatory markers including neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), platelet-lymphocyte ratio (PLR), monocyte-eosinophil ratio (MER), and C-reactive protein (CRP) levels for distinguishing uncomplicated and complicated acute appendicitis in adult patients admitted to the emergency department (ED).
METHODS: This retrospective, cross-sectional, observational, and single-center study enrolled 212 consecutive adult patients with acute appendicitis who were admitted to the ED of our tertiary care university hospital between January 1, 2019 and December 31 2021. Patients were divided into two groups (Group I, uncomplicated acute appendicitis; Group II, complicated appendicitis) according to their surgical findings and histopathological examination. Systemic inflammatory markers measured on admission were compared among patients to identify factors associated with complicated acute appendicitis.
RESULTS: A total of 132 patients, 83 male (62.9%) and 49 female (37.1%), were included in the study. The mean age was 34.7±13.40 years. Based on the histopathological examination, the number of patients in Group I was 103 (78.03%) and 29 (21.96%) in Group II. Laboratory findings on admission revealed no significant differences between Groups I and II patients in terms of mean serum NLR, MER, and CRP values (p=0.096, p=0.248, and p=0.297, respectively). However, the mean serum PLR in Group II patients was statistically significantly higher than those in Group I (p=0.032). The mean serum monocyte and monocyte fraction (%) values were significantly lower, and the mean serum neutrophil fraction (%) value was higher in Group II patients compared to those with Group I. Receiving operator characteristic (ROC) analysis identified a serum PLR cutoff value of ≥133.73 for distinguishing uncomplicated and complicated acute appendicitis in adult patients, with 60% sensitivity and 58.4% specificity. In addition, ROC analysis revealed a cutoff monocyte fraction (%) level of ≤6, with 72% sensitivity and 64% specificity, for distinguishing uncomplicated and complicated acute appendicitis in adult patients.
CONCLUSION: Our findings indicate that the mean serum NLR, MER, and CRP values measured on admission to ED in adult patients with acute appendicitis could not predict complicated acute appendicitis. However, mean serum PLR and neutrophil and monocyte counts can be useful in distinguishing complicated cases.

Keywords: Complicated acute appendicitis, c-reactive protein, hemogram, markers of inflammation, neutrophil-lymphocyte ratio; platelet-lymphocyte ratio.

Yetişkin hastalarda basit ve komplike akut apandisit ayrımında sistemik inflamasyon belirteçler

Secil Yesilalioglu, Adem Az, Ozgur Sogut, Huseyin Ergenc, Ilhami Demirel
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada acil servise (AS) başvuran erişkin hastalarda nötrofil-lenfosit oranı (NLO), platelet-lenfosit oranı (PLO), monosit-eozinofil oranı (MEO) ve C-Reaktif Protein (CRP) gibi sistemik inflamasyon belirteçlerinin komplike ve komplike olmayan akut apandisitin ayırımındaki rolü araştırıldı.
YÖNTEMLER: Retrospektif, kesitsel, gözlemsel ve tek merkezli çalışmaya 01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında hastanemiz AS'e başvuran akut apandisitli ardışık 212 yetişkin hasta dahil edildi. Hastalar histopatolojik incelemeye ve ameliyat bulgularına göre iki gruba ayrıldı (Grup I, komplike olmayan akut apandisit; grup II, komplike akut apandisit). Komplike akut apandisit ile ilişkili faktörleri belirlemek için başvuru sırasında ölçülen sistemik inflamasyon belirteçleri hasta grupları arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 83 erkek (%62,9), 49 kadın (%37,1) toplam 132 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 34,7±13,40 yıl idi. Histopatolojik incelemeye göre grup I'deki hasta sayısı 103 (%78,03), grup II'deki hasta sayısı 29 (%21,96) idi. Hasta grupları arasında sistemik inflamasyon belirteçlerinden ortalama NLO, MEO ve CRP değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (sırasıyla, p=0.096, p=0.248 ve p=0.297). Ancak grup II hastaların ortalama serum PLO değeri grup I'dekilerden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p=0.032). Grup II’deki hastalarda, grup I’deki hastalarla kıyaslandığında ortalama serum monosit ve monosit fraksiyonu (%) değerleri istatistiksel olarak anlamlı düşük, ortalama serum nötrofil fraksiyonu (%) değeri anlamlı yüksek bulundu. ROC analizinde, komplike apandisit hastalarını komplike olmayan apandisit hastalardan ayırmak için %60 duyarlılıkta ve %58.4 özgüllükte, ≥133.73 PLO kesim değeri olarak saptandı. Ek olarak, ROC analizinde, komplike apandisit hastalarını komplike olmayan apandisit hastalardan ayırmak için % 72 duyarlılıkta ve % 64 özgüllükte, ≤6 monosit fraksiyonu (%) kesim değeri olarak saptandı.
SONUÇ: Bulgularımız, akut apandisitli erişkin hastalarda AS’e başvuru sırasında ölçülen ortalama serum NLO, MEO ve CRP değerlerinin komplike akut apandisiti öngöremeyeceğini göstermektedir. Ancak ortalama serum PLO ve nötrofil ve monosit sayıları komplike vakaları ayırt etmede faydalı olabilir. (NCI-2022-6-4/R1)

Anahtar Kelimeler: Komplike akut apandisit, c-reaktif protein, hemogram, inflamasyon belirteçleri, NLO; PLO.

Secil Yesilalioglu, Adem Az, Ozgur Sogut, Huseyin Ergenc, Ilhami Demirel. Systemic inflammatory markers for distinguishing uncomplicated and complicated acute appendicitis in adult patients. North Clin Istanb. 2023; 10(4): 507-513

Corresponding Author: Adem Az
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale