ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The effect of subclinical hypothyroidism on ovarian volume in prepubertal girls [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(1): 48-52 | DOI: 10.14744/nci.2021.78300

The effect of subclinical hypothyroidism on ovarian volume in prepubertal girls

Ozgul Yigit1, Tuba Karakus Sert1, Deniz Ekinci2, Aysegul Kirankaya3, Suna Kilinc4
1Department of Pediatrics, Health Sciences University, Istanbul Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Radiology, Health Sciences University, Istanbul Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
3Department of Biochemistry, Health Sciences University, Istanbul Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
4Department of Pediatric Endocrinology, Health Sciences University Istanbul Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Enlargement and cystic changes in ovaries of patients with long-standing overt hypothyroidism have been described in numerous case reports. However, there are limited data about the effect of subclinical hypothyroidism (SH) on ovarian volume. The aim of the study is to evaluate the relationship between serum thyroid stimulating hormone (TSH) level and ovarian volume in prepubertal girls with SH.
METHODS: Patients who were aged between 6 and 10 years and diagnosed with SH and age-matched healthy euthyroid controls were enrolled in the study. All subjects were prepubertal.
RESULTS: Thirty-five children with SH (mean age; 7.6±1.0 years) and 50 euthyroid healthy girls (mean age; 7.7±1.2 years) were enrolled in the study. TSH and LH levels and both ovarian volumes were significantly higher in SH group than controls (p<0.05). In addition, TSH was positively correlated with ovarian volumes and LH in patients with SH (p<0.05).
CONCLUSION: The results of this study showed that ovarian volumes of prepubertal girls with SH were significantly greater than those with normal thyroid function. Although ovarian enlargement and cyst formation is well recognized in long-standing overt hypothyroidism, it has been shown for the 1st time in patients with SH.

Keywords: Ovarian volume, prepubertal girls, subclinical hypothyroidism, thyroid-stimulating hormone.

Prepubertal kız çocuklarında subklinik hipotiroidi’nin over boyutuna etkisi

Ozgul Yigit1, Tuba Karakus Sert1, Deniz Ekinci2, Aysegul Kirankaya3, Suna Kilinc4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Giriş: Tedavi edilmemiş aşikar hipotiroidi’nin puberte üzerindeki etkisi bilinmektedir. Ancak subklinik hipotiroidi (SH)’nin over boyutu üzerindeki etkisi ile ilgili veriler kısıtlıdır. Bu nedenle bu çalışmada, SH’li prepubertal kız çocuklarında serum TSH düzeyi ile over boyutu arasındaki ilişki araştırılmak istendi. Yöntem: Çalışmaya 6-10 yaş aralığında, henüz pubertesi başlamamış (prepubertal) SH tanısı ile takipli 35 olgu ve tiroid fonksiyon testleri normal 50 olgu alındı. Bulgular: SH’li grubun yaş ortalaması 7,6±1,0 idi, kontrol grubunun yaş ortalaması 7,7±1,2 idi ( p=0,926). İki grubun antropometrik (boy-SDS, kilo-SDS, vücut kitle indeksi (VKİ), VKİ-SDS) bulguları benzerdi (p>0,05). SH grubunun TSH ve LH düzeyi kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek iken (p<0,05), sT4, FSH ve E2 düzeyleri açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Uterus ve over boyutları açısından gruplar karşılaştırıldığında, uterus boyutu iki grup arasında benzer iken, sağ ve sol over boyutu SH’li grupta istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek saptandı (p<0,05). Sonuç: Bu çalışmada, SH’li hastaların over boyutları normal tiroid fonksiyonu olan kontrollerle karşılaştırıldığında anlamlı derecede daha büyük bulundu. Bu durum tedavi edilmemiş aşikar hipotiroidi’de vaka düzeyinde tanımlanmış olmasına rağmen SH’li hastalarda ilk kez gösterilmiştir. Bu çalışma ile SH’li hastaların puberte takibinin düzenli aralıklarla yapılmasının önemi ortaya çıkmıştır. (NCI-2021-4-26/R1)

Anahtar Kelimeler: Over boyutu, puberte, subklinik hipotiroidi, tiroid uyarıcı hormon.

Ozgul Yigit, Tuba Karakus Sert, Deniz Ekinci, Aysegul Kirankaya, Suna Kilinc. The effect of subclinical hypothyroidism on ovarian volume in prepubertal girls. North Clin Istanb. 2023; 10(1): 48-52

Corresponding Author: Suna Kilinc
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale