ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Should children with psoriasis be consulted to a rheumatologist? Result from pediatric rheumatology-dermatology collaboration [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(1): 59-66 | DOI: 10.14744/nci.2021.77785

Should children with psoriasis be consulted to a rheumatologist? Result from pediatric rheumatology-dermatology collaboration

Serife Gul Karadag1, Figen Cakmak2, Zeynep Topkarci3, Hafize Emine Sonmez4, Ayse Tanatar2, Muge Kepekci Erdugan5, Esin Aldemir6, Neval Topal6, Mustafa Cakan7, Nuray Aktay Ayaz2
1Department of Pediatric Rheumatology, University of Health Sciences, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of Pediatric Rheumatology, Istanbul University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye
3Department of Dermatology, University of Health Sciences, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
4Department of Pediatric Rheumatology, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkiye
5Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
6Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye
7Department of Pediatric Rheumatology, University of Health Sciences, Zeynep Kamil Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: The objectives of this study were to determine the musculoskeletal (MSK) conditions associated with pediatric psoriasis (Pso) and to evaluate the thickness of Achilles tendon of children with Pso and healthy controls (HCs).
METHODS: Pso patients who were followed-up in dermatology outpatient clinic were referred to a pediatric rheumatology center. All patients and healthy peers were evaluated with standardized forms. Both patients and controls underwent ultrasonographic evaluation for Achilles tendon thickness.
RESULTS: A total of 55 pediatric Pso and 46 healthy children were included in the study. Of patients with Pso 56.4% had arthralgia, 25.5% had lower back pain, 18.2% had heel pain, 12.7% had hip pain, and 10.9% described morning stiffness. Arthritis was detected in 7.3%, sacroiliac tenderness in 12.7%, and enthesitis in 9.1% of the patients. Arthralgia, lower back pain, and heel pain were significantly frequent in Pso group than healthy children median left and right Achilles tendon thicknesses of Pso patients who were significantly greater than that of HCs prevalence of psoriatic arthritis (PsA) among Pso patients was 7.3%.
CONCLUSION: Evaluation of a child with Pso regularly for the MSK complaints is critical for the early recognition of PsA. Ultrasonography is a useful technique for screening Pso patients for early detection of enthesopaty.

Keywords: Achilles tendon, enthesitis, musculoskeletal involvement, psoriasis; psoriatic arthritis; ultrasonography.

Psöriasis tanısı olan çocuklar romatoloji uzmanına danışılmalı mı? Pediatrik romatoloji-dermatoloji polikliniği deneyimi

Serife Gul Karadag1, Figen Cakmak2, Zeynep Topkarci3, Hafize Emine Sonmez4, Ayse Tanatar2, Muge Kepekci Erdugan5, Esin Aldemir6, Neval Topal6, Mustafa Cakan7, Nuray Aktay Ayaz2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr Sadi Konuk Araştırma ve Eğitim Hastanesi, Çocuk Romatoloji Kliniği, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul
4Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
7Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Pediatrik psoriasis (Pso) ile ilişkili kas-iskelet sistemi bulgularını belirlemek ve Pso'lu çocuklarda ve sağlıklı kontrollerde Aşil tendon kalınlığını değerlendirmek.
Yöntemler: Dermatoloji polikliniğinde takip edilen Pso hastaları ve çocuk polikliniğine başvuran sağlıklı çocuklar önceden hazırlanmış standart formlar kullanılarak kas-iskelet sistemi bulguları açısından çocuk romatoloji polikliniğinde değerlendirildi. Hem hastalara hem de kontrol grubuna Aşil tendon kalınlığı için ultrasonografik değerlendirme yapıldı
Bulgular: Çalışmaya toplam 55 pediatrik Pso ve 46 sağlıklı çocuk dahil edildi. Pso hastalarının %56,4'ünde artralji, % 25,5'inde bel ağrısı, % 18, 2'sinde topuk ağrısı, % 12,7'sinde kalça ağrısı ve % 10,9'unda sabah tutukluğu vardı. Hastaların %7,3'ünde artrit,% 12,7'sinde sakroiliak hassasiyet ve % 9,1'inde entezit saptandı. Artralji, bel ağrısı ve topuk ağrısı Pso grubunda sağlıklı çocuklara göre anlamlı derecede sık gözlenirken Pso hastalarının medyan sol ve sağ Aşil tendon kalınlıkları sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede daha fazlaydı. Pso hastalarında psoriatik artrit (PsA) prevalansı % 7,3 olarak saptandı.
Sonuç: Pso'lu bir çocuğun kas-iskelet sistemi şikayetleri için düzenli olarak değerlendirilmesi, PsA'nın erken tanınması için kritiktir. Ultrasonografi, entezopatinin erken tespiti için Pso hastalarını taramak için yararlı bir tekniktir. (NCI-2021-2-37/R1)

Anahtar Kelimeler: Aşiltendonu, entezit, kas-iskelet sistemi tutulumu, psöriasis, psöriatikartrit, ultrasonografi.

Serife Gul Karadag, Figen Cakmak, Zeynep Topkarci, Hafize Emine Sonmez, Ayse Tanatar, Muge Kepekci Erdugan, Esin Aldemir, Neval Topal, Mustafa Cakan, Nuray Aktay Ayaz. Should children with psoriasis be consulted to a rheumatologist? Result from pediatric rheumatology-dermatology collaboration. North Clin Istanb. 2023; 10(1): 59-66

Corresponding Author: Serife Gul Karadag
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale