ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The effects of clinicopathological and imaging findings on recurrence and survival in mammary Paget’s disease [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(5): 541-549 | DOI: 10.14744/nci.2023.77010

The effects of clinicopathological and imaging findings on recurrence and survival in mammary Paget’s disease

Hakan Baysal1, Cem Ilgin Erol2, Begumhan Baysal3, Ibrahim Ali Ozemir1, Mehmet Sait Ozsoy1, Fatih Buyuker1, Gozde Kir4, Orhan Alimoglu1
1Department of General Surgery, Istanbul Medeniyet University, Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Istanbul, Turkiye
2Department of General Surgery, Erzurum City Hospital, Erzurum, Turkiye
3Department of Radiology, Istanbul Medeniyet University, Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Istanbul, Turkiye
4Department of Pathology, Istanbul Medeniyet University, Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: Mammary Paget’s disease (MPD) is a rare presentation type of breast cancer. The aim of this study was to
evaluate the clinicopathological and imaging features affecting the invasive component, loco-regional recurrence, prognosis, and survival of MPD.
METHODS: Patients who had undergone surgery due to MPD in a 10-year period were included. Parameters including mammography and magnetic resonance imaging (MRI) findings, tumor stage, molecular subtype, axillary involvement, presence of invasive carcinoma, loco-regional recurrence, overall survival (OS), and disease-free survival (DFS) were recorded and statistically analyzed. P<0.05 was determined as statistically significant.
RESULTS: The study group consisted of 49 women with a mean age of 67.05±14.43 (range: 23–90) years. There was a
significant association between the presence of invasive carcinoma and a mass lesion in the MRI (p=0.002). The frequency of sentinel lymph node (SLN) metastasis was significantly higher in patients with multicentric tumors (p=0.029; p<0.05). Locoregional recurrence and distant metastasis were significantly more frequent in patients with axillary involvement (p=0.0336; p<0.05). The mean DFS was 115.02±7.28 months, while the mean OS was 119.29±6.57 months.
CONCLUSION: The presence of a mass lesion on MRI was determined to be significant in recognizing invasive carcinoma in MPD. The rate of SLN metastasis was higher in patients with multicentric tumors than in patients with unifocal tumors. Axillary involvement was associated with impaired DFS.

Keywords: Breast neoplasms, local recurrence; pathology; radiology; survival.

Meme Paget hastalığında klinikopatolojik ve görüntüleme bulgularının nüks ve sağkalım üzerine etkileri

Hakan Baysal1, Cem Ilgin Erol2, Begumhan Baysal3, Ibrahim Ali Ozemir1, Mehmet Sait Ozsoy1, Fatih Buyuker1, Gozde Kir4, Orhan Alimoglu1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Erzurum Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Memenin Paget hastalığı (MPD) meme kanserinin nadir görülen bir prezentasyon tipidir. Bu çalışmanın amacı, MPD'nin invaziv komponentini, lokorejyonel nüksünü, prognozunu ve sağkalımını etkileyen klinikopatolojik ve görüntüleme özelliklerini değerlendirmektir.
Yöntemler: On yıllık dönemde MPD nedeniyle ameliyat edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Mamografi (MMG) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları, tümör evresi, moleküler alt tip, aksiller tutulum, invaziv karsinom varlığı, lokorejyonel nüks, genel sağkalım (OS) ve hastalıksız sağkalım (DFS) parametreleri saptandı ve istatistiksel olarak analiz edildi. p<0.05 istatistiksel anlamlı olarak belirlendi.
Bulgular: Çalışma grubu yaş ortalaması 67.05±14.43 (dağılım: 23-90) yıl olan 49 kadından oluşmaktaydı. İnvaziv karsinom varlığı ile MRG'de kitle lezyonu arasında anlamlı bir ilişki vardı (p=0.002). Sentinel lenf nodu (SLN) metastazı sıklığı multisentrik tümörü olan hastalarda anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.029; p<0.05). Lokorejyonel rekürrens ve uzak metastaz aksiller tutulumu olan hastalarda anlamlı olarak daha sıktı (p=0.0336; p<0.05). Ortalama DFS 115.02±7.28 ay iken ortalama OS 119.29±6.57 ay idi.
Sonuçlar: MRG'de kitle lezyonu varlığının MPD'de invaziv karsinomu tanımada anlamlı olduğu belirlenmiştir. SLN metastazı oranı multisentrik tümörü olan hastalarda tek odaklı tümörü olan hastalara göre daha yüksek saptandı. Aksiller tutulum azalmış DFS ile ilişkili bulunmuştur. (NCI-2023-8-17)

Anahtar Kelimeler: Meme neoplazmları, lokal rekürrens; patoloji; radyoloji; sağkalım.

Hakan Baysal, Cem Ilgin Erol, Begumhan Baysal, Ibrahim Ali Ozemir, Mehmet Sait Ozsoy, Fatih Buyuker, Gozde Kir, Orhan Alimoglu. The effects of clinicopathological and imaging findings on recurrence and survival in mammary Paget’s disease. North Clin Istanb. 2023; 10(5): 541-549

Corresponding Author: Hakan Baysal
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale