ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The results of following type 2 diabetes patients with mobile health services during the COVID-19 pandemic [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(1): 10-16 | DOI: 10.14744/nci.2022.73454

The results of following type 2 diabetes patients with mobile health services during the COVID-19 pandemic

Kubra Gizem Nacak, Sema Ucak Basat, Mehmet Tayfur, Betul Ayaz, Ozge Siyer, Esra Bora, Zeynep Pelin Polat
Department of Internal Medicine, Health Sciences University Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: The aim of this study is to determine the level of compliance with treatment and achieving metabolic goals in type 2 diabetes mellitus (T2DM) patients who are remotely monitored with mobile health (mHealth) technologies during the pandemic.
METHODS: A total number of 86 patients were included in the study. Data from two periods were used: from 1 month before the date when the first COVID-19 case in Turkiye was reported on March 11, 2020 (Febraury 10, 2020–March 31, 2020) and from the pandemic was severe between April 01, 2020 and May 31, 2020. Participants’ mean blood glucose, step count, blood pressure, body weight, and diet compliance levels were evaluated.
RESULTS: When the blood sugar, blood pressure, and weight averages of the patients were compared between the prepandemic period and the pandemic months separately, no significant difference was observed. However, it was observed that the number of steps decreased significantly compared to the period before the pandemic (p<0.05). It was determined that 88% of the participants were able to access health services without applying to the hospital.
CONCLUSION: In this study, we showed that patients with T2DM who were followed up with mHealth technologies provided the necessary metabolic control and compliance with the treatment during the pandemic.

Keywords: COVID-19 pandemic, diabetes mellitus, mobile health technologies.

COVID-19 pandemisi süresince Tip 2 diyabet hastalarının mobil sağlık hizmeti ile takip edilmelerinin sonuçları

Kubra Gizem Nacak, Sema Ucak Basat, Mehmet Tayfur, Betul Ayaz, Ozge Siyer, Esra Bora, Zeynep Pelin Polat
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı mSağlık (Mobil Sağlık) teknolojileri ile uzaktan izlenen Tip 2 Diyabet (T2DM) hastalarının pandemi sürecinde tedaviye uyum ve metabolik hedefleri yakalama düzeylerini belirlemektir.
Yöntem: Çalışmaya toplamda 86 hasta dahil edildi. Türkiye’deki ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11.03.2020 tarihinden bir ay öncesi başlangıç alınarak 10.02.2020-31.03.2020 tarihleri arası ile pandeminin en şiddetli olduğu 01.04.2020- 31.05.2020 tarihleri arası olarak iki ayrı zaman dilimindeki hastaların verileri kullanıldı. Bu hastaların ortalama kan glukozu, adım sayısı, kan basınçları, vücut ağırlıkları ve diyete uyum düzeyleri değerlendirildi.
Bulgular: Katılımcıların mSağlık sistemi ile uzaktan takip edilme sonuçları değerlendirildi. Pandemi öncesi ve pandeminin belirlenen üç ayı ayrı ayrı kıyaslandığında kan şekeri, kan basıncı ve ağırlık takiplerinde istatistiksel olarak anlamlı fark gözlemlenmedi. Ancak, adım sayısı pandemi öncesi döneme göre pandemik aylarda anlamlı derecede azalmış tespit edildi (p<0.05). Katılımcıların %88’inin hastane başvurusu yapmadan sağlık hizmetlerine ulaşabildiği tespit edildi.
Sonuç: Bu çalışmada mSağlık hizmetleri ile izlenen T2DM hastalarında pandemi süresi boyunca gerekli metabolik kontrollerinin ve tedavi uyumunun uzaktan sağlanabileceği gösterilmiştir. (NCI-2022-4-6)

Anahtar Kelimeler: COVİD-19 Pandemisi, Diyabetes Mellitus, Mobil Sağlık Teknolojileri

Kubra Gizem Nacak, Sema Ucak Basat, Mehmet Tayfur, Betul Ayaz, Ozge Siyer, Esra Bora, Zeynep Pelin Polat. The results of following type 2 diabetes patients with mobile health services during the COVID-19 pandemic. North Clin Istanb. 2023; 10(1): 10-16

Corresponding Author: Zeynep Pelin Polat
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale