ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Evaluation of nutritional status using anthropometric measurements and MQSGA in geriatric hemodialysis patients [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(2): 124-130 | DOI: 10.14744/nci.2016.73383

Evaluation of nutritional status using anthropometric measurements and MQSGA in geriatric hemodialysis patients

İrem Pembegül Yiğit1, Ramazan Ulu2, Hüseyin Çeliker2, Ayhan Doğukan2
1Department of Nephrology, Malatya Government Hospital, Malatya
2Department of Nephrology, Firat University, Elazig

INTRODUCTION: Malnutrition is common among hemodialysis patients and is associated with higher rates of morbidity and mortality. The aim of this study was to evaluate nutritional status of geriatric hemodialysis patients.
METHODS: Total of 163 hemodialysis patients were initially screened, and 55 patients (28 males, 27 females; mean age: 72.9±8.4 years) met the criteria for inclusion. Patients were divided into 3 groups according to modified quantitative subjective global assessment (MQSGA) scores: Group I (n=22) normal nutrition, Group II (n=20) mild-to-moderate malnutrition, and Group III (n=13) severe malnutrition.
RESULTS: When we assessed the correlation between MQSGA nutrition score and data of malnourished patients (n=33), positive significant correlation was found between age, C-reactive protein level, and malnutrition-inflammation score. Negative significant correlation was found between body mass index, bicep skinfold, tricep skinfold, mid-arm circumference, mid-arm muscle circumference, and phosphate and albumin levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Malnutrition is very common and increasing with aging in geriatric hemodialysis patients. MQSGA score and anthropometric measurements can be used to assess nutritional status in geriatric hemodialysis patients.

Keywords: Anthropometric measurements, geriatric, hemodialysis, malnutrition; MQSGA.

Yaşlı hemodiyaliz hastalarında nutrisyonel durumun antropometrik ölçümler ve MQSGA ile değerlendirilmesi

İrem Pembegül Yiğit1, Ramazan Ulu2, Hüseyin Çeliker2, Ayhan Doğukan2
1Malatya Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Malatya
2Fırat Üniversitesi, Nefroloji Bölümü, Elazığ

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemodiyaliz hastalarında malnütrisyon sık görülür ve yüksek morbidite ve mortalite oranları ile ilişkilidir.Bu çalışmanın amacı yaşlı hemodiyaliz hastalarında beslenme durumunun değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 163 hemodiyaliz hastası tarandı ve herhangi bir dışlanma kriteri olmayan 55 hasta (28 erkek ve 27 kadın) çalışmaya dahil edildi. Modifiye kantitatif subjektif global değerlendirme skorlarına göre hastalar üç gruba ayrıldı: grup I (n=22) normal beslenme, grup II (n=20) hafif-orta malnutrisyon, grup III (n=13) ağır malnutrisyon.
BULGULAR: Sadece malnütre olan hastaların (n=33) verileri ile Modifiye kantitatif subjektif global değerlendirme skorları arasındaki ilişkiyi incelediğimizde, yaş, C- reaktif protein, Malnütrisyon İnflamasyon Skoru arasında pozitif bir korelasyon, vücut kitle indeksi, biseps cilt kalınlığı, triseps cilt kalınlığı, orta kol çevresi, orta kol kas çevresi, fosfat ve albumin arasında negatif korelasyon bulduk.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Malnutrisyon yaşlı hemodiyaliz hastalarında son derece yaygındır ve ilerleyen yaşla birlikte de sıklığı artmaktadır. Antropometrik ölçümler ve MQSGA yaşlı hemodiyaliz hastalarında beslenme durumunun değerlendirilmesinde faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Malnütrisyon, geriatri, hemodiyaliz, MQSGA, antropometrik ölçümler.

İrem Pembegül Yiğit, Ramazan Ulu, Hüseyin Çeliker, Ayhan Doğukan. Evaluation of nutritional status using anthropometric measurements and MQSGA in geriatric hemodialysis patients. North Clin Istanb. 2016; 3(2): 124-130

Corresponding Author: İrem Pembegül Yiğit, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale