ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Validity and reliability of the Turkish version of brief diabetic foot ulceration risk checklist [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(2): 130-138 | DOI: 10.14744/nci.2021.72558

Validity and reliability of the Turkish version of brief diabetic foot ulceration risk checklist

Berna Dincer1, Emel Mete2, Mustafa Kanat3, Hasan Aksoy4, Necmettin Akdeniz4, Demet Inangil5, Gökhan Inangil6
1Department of Nursing, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Turkey
2Department of Dermatology, Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Internal Medicine, Istanbul Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Physiotherapy, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Turkey
5University of Health Sciences, Hamidiye Faculty of Nursing, Istanbul, Turkey
6Department of Anesthesia and Reanimation, Health Sciences University Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to determine the validity and reliability of the Turkish translation of brief diabetic foot ulceration risk checklist (BDURC).
METHODS: This methodological study was conducted at the diabetes clinic of a state hospital in Istanbul, Turkey. The data were collected with the BDURC developed by Zhou et al. in 2018. A study was conducted with 430 patients with Type 2 diabetes. The scale was retested after 4 weeks by 60 participants. Language equivalence of the scale was provided. Experts’ opinions were taken about the content validity of the scale. Reliability of the scale was determined with the test-retest reliability, item-total correlation, and internal consistency analysis.
RESULTS: Confirmatory factor analysis revealed a two-factor structure with good model suitability. Cronbach’s alpha coefficient for the scale and its subscales was 0.79. Test-retest scores showed no statistically significant difference between the items (p>0.05). The reliability index was higher than 0.80.
CONCLUSION: The BDURC-TR is a valid and reliable tool that can be used in clinics to identify the risk factors for diabetic foot ulcers in patients with Type 2 diabetes in Turkey.

Keywords: Amputation, diabetic foot ulcer; risk; scale.

Validity and reliability of the Turkish version of brief diabetic foot ulceration risk checklist

Berna Dincer1, Emel Mete2, Mustafa Kanat3, Hasan Aksoy4, Necmettin Akdeniz4, Demet Inangil5, Gökhan Inangil6
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü, İstanbul
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, İstanbul
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışma Diyabetik Ayak Ülseri Risk Kontrol Listesi’ni (Brief Diabetic Foot Ulceration Risk Checklist- BDURC) Türkçe’ye uyarlamak, geçerlilik ve güvenilirliğini test etmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM: Bu metodolojik çalışma, İstanbul'daki bir devlet hastanesinin diyabet kliniğinde gerçekleştirilmiştir. Zhou ve arkadaşları tarafından geliştirilen BDURC ile veriler toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini 430 diyabetik hasta oluşturmuştur. Ölçek 4 hafta sonra 60 katılımcı tarafından tekrar test edilmiştir. Ölçeğin dil eşdeğerliği sağlanmış, kapsam geçerliği için uzman görüşleri alınmıştır. Ölçeğin güvenirliği, test-tekrar test güvenirliği, madde-toplam korelasyonu ve iç tutarlılık analizi ile belirlenmiştir.
BULGULAR: Ölçek 4 hafta sonra 60 katılımcı tarafından tekrar test edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi, modele uygunluğu iyi olan iki faktörlü bir yapı ortaya çıkarmıştır. Ölçek ve alt ölçekleri için Cronbach's Alpha katsayısı,79'dur. Test-tekrar test puanları maddeler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p >,05). Güvenilirlik endeksinin,80'den yüksek olduğu saptanmıştır.
SONUÇ: BDURC-TR, Türkiye'deki diyabet hastalarında diyabetik ayak ülseri risk faktörlerini belirlemek için kliniklerde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olarak belirlenmiştir. (NCI-2020-0361.R1)

Anahtar Kelimeler: Diyabetik Ayak Ülseri, Risk, Ampütasyon, Ölçek

Berna Dincer, Emel Mete, Mustafa Kanat, Hasan Aksoy, Necmettin Akdeniz, Demet Inangil, Gökhan Inangil. Validity and reliability of the Turkish version of brief diabetic foot ulceration risk checklist. North Clin Istanb. 2021; 8(2): 130-138

Corresponding Author: Berna Dincer
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale