ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Cutaneous leishmaniasis of the eyelids: Retrospective evaluation of 18 patients [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(5): 651-656 | DOI: 10.14744/nci.2023.71205

Cutaneous leishmaniasis of the eyelids: Retrospective evaluation of 18 patients

Armagan Ozgur1, Isa An2
1Department of Ophthalmology, Sanliurfa Training and Research Hospital, Sanliurfa, Turkiye
2Department of Dermatology, Sanliurfa Training and Research Hospital, Sanliurfa, Turkiye

OBJECTIVE: Although eyelid involvement is rare in cutaneous leishmaniasis (CL), it can cause severe ocular complications if the diagnosis is delayed and not treated. Our purpose in this study is to examine the clinical characteristics, diagnosis, and treatment methods as well as accompanying ocular complications in patients with CL diagnosis and eyelid involvement.
METHODS: In this retrospective study, the clinical characteristics, diagnosis, and treatment methods of the disease as well as accompanying ocular complications were examined for 18 patients with CL diagnosis and eyelid involvement between May 2018 and October 2022 in our Dermatology and venereal diseases clinic.
RESULTS: 10 (55%) of the patients were male and 8 (45%) were female. Unilateral lower eyelid involvement was most common (9 patients [50%]). Chalazion-like lesions (8 patients [45%]) were observed most commonly. All patients were diagnosed with CL by direct microscopic examination and were given systemic meglumine antimonate treatment. No ocular complications were observed in any of the patients.
CONCLUSION: It should be kept in mind that eyelid involvement may occur in CL, and ophthalmological examinations of these cases should be performed and treatment should be initiated in the early period to prevent possible ocular complications.

Keywords: Chalazion; cutaneous leishmaniasis; eyelid; meglumine antimonate; ptosis.

Göz kapaklarının kutanöz leishmaniasisi: 18 hastanın retrospektif değerlendirilmesi

Armagan Ozgur1, Isa An2
1Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Şanlıurfa
2Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Şanlıurfa

Amaç: Kutanöz leishmaniasis (KL)’ de göz kapağı tutulumu nadir olmasına rağmen tanı gecikirse ve tedavi edilmezse ciddi oküler komplikasyonlara neden olabilmektedir. Bu çalışmadaki amacımız KL tanısı konulan ve göz kapağı tutulumu olan hastaların klinik özelliklerini, tanı ve tedavi yöntemlerini ve eşlik eden oküler komplikasyonları incelemektir.
Metot: Bu retrospektif çalışmada Deri ve zührevi hastalıkları kliniğimizde Mayıs 2018 – Ekim 2022 tarihleri arasında KL tanısı konulan ve göz kapağı tutulumu olan 18 hastanın klinik özellikleri, hastalığın tanı ve tedavi yöntemleri ve eşlik eden oküler komplikasyonlar incelendi.
Sonuçlar: Hastaların 10(%55)’ u erkek, 8(%45) ‘i kadın idi. En sık tek taraflı alt göz kapağı tutulumu [9 hasta (%50)] mevcuttu. En sık şalazyon benzeri lezyonlar [8 hasta(%45)] gözlendi. Bütün hastalara KL tanısı direk mikroskopik inceleme ile konuldu ve sistemik meglumin antimonate tedavisi verildi. Hiçbir hastada herhangi bir oküler komplikasyona rastlanılmadı.
Sonuç: KL’ de göz kapağı tutulumu olabileceği akılda tutulmalı ve olası oküler komplikasyonların önüne geçmek için bu olguların oftalmolojik muayeneleri yapılmalı ve erken dönemde tedaviye başlanmalıdır. (NCI-2022-11-13)

Anahtar Kelimeler: Şalazyon; kutanöz leishmanisis; göz kapağı; meglumin antimonate; pitozis.

Armagan Ozgur, Isa An. Cutaneous leishmaniasis of the eyelids: Retrospective evaluation of 18 patients. North Clin Istanb. 2023; 10(5): 651-656

Corresponding Author: Isa An
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale