ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Evaluation of viral respiratory pathogens in children aged under five hospitalized with lower respiratory tract infections [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(2): 162-172 | DOI: 10.14744/nci.2021.69923

Evaluation of viral respiratory pathogens in children aged under five hospitalized with lower respiratory tract infections

Gulsen Akkoc1, Ceren Dogan2, Suleyman Bayraktar2, Kamil Sahin2, Murat Elevli2
1Division of Pediatric Infectious Diseases, Department of Pediatrics, Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Lower respiratory tract infections (LRTIs) are responsible for significant morbidity and mortality in children. Viral pathogens are responsible for 50–70% of LRTIs. The real-time multiplex polymerase chain reaction (RT-MPCR) tests allow the simultaneous detection of several different viruses along with some bacterial pathogens and give faster and more reliable results than viral culture. We aimed to describe the disease etiology and the clinical, laboratory, and radiological characteristics of children aged under 5 years who were hospitalized in a tertiary care medical center with LRTIs assayed using an RT-MPCR respiratory pathogen panel, and evaluate the effects of the detection of etiology on treatment and outcome.
METHODS: This retrospective study was conducted in the tertiary medical health center. The study group comprised all pediatric cases aged under five who were hospitalized due to LRTIs in the pediatric wards and pediatric intensive care unit (ICU) and undergone RT-MPCR analyses between January 2019 and February 2020. RT-MPCR analyses of samples from nasopharyngeal swabs were consecutively evaluated.
RESULTS: A total of 65 samples were collected from aged under 5 years who were hospitalized with LRTIs and screened for respiratory viruses. Specimens were collected from pediatric ICU (18.5%) and pediatric wards (81.5%). The overall positive rate was 89.2% (58/65). Forty of the patients (61.5%) were positive for a single pathogen, 15 (23.6%) for two, and three (4.6%) for three pathogens. The most common virus was respiratory syncytial virus (RSV) (32.3%), followed by human rhinovirus (HRV) (30.8%). In HRV-positive patients, eosinophil count was higher than that in Influenza A/B- and Human metapneumovirus-positive patients (respectively p=0.014, 0.005). In RSV-positive patients, hospitalization duration and neutrophil, lymphocyte, C-reactive protein level had moderate correlation (respectively; r=0.587; p=0.005, r=–0.436; p=0.038, r=0.498; p=0.022).
CONCLUSION: Despite the limited number of participants from a single center, a wide range of causative pathogens were detected in our study. In addition, we found that viral pathogens are common etiologies of LRTIs. To describe the disease etiology in LRTIs, assays using an RT-MPCR respiratory pathogen panel, would be beneficial to the detection of etiology and treatment.

Keywords: Children, lower respiratory tract infections; pneumonia; real-time multiplex polymerase chain reaction; respiratory viruses.

Alt solunum yolu enfeksiyonuyla hastaneye yatan beş yaş altı çocuklarda viral solunum patojenlerinin değerlendirilmesi

Gulsen Akkoc1, Ceren Dogan2, Suleyman Bayraktar2, Kamil Sahin2, Murat Elevli2
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, İstanbul
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, İstanbul

Amaç: Alt solunum yolu enfeksiyonları (ASYE), çocukluk çağının en önemli morbidite ve mortalite nedenleri arasındadır. ASYE'lerin yaklaşık %50-70'inden viral etkenler sorumludur. Gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyonu (RT-MPCR) tabanlı testler, bazı bakteriyel patojenler ile birlikte birçok farklı virüsün daha hızlı ve daha güvenilir şekilde eşzamanlı tespit edilmesine olanak sağlar. Bu çalışmada, üçüncü basamak sağlık merkezinde ASYE nedeniyle yatırılan ve RT-MPCR solunum patojen paneli kullanılarak hastalık etiyolojisi tespit edilen beş yaş altı çocuk hastaların klinik, laboratuvar ve radyolojik özelliklerini tanımlamayı ve hastalık etiyolojisinin tedavi ve sonuç üzerine etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, Ocak 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında pediatri servislerinde ve pediatrik yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) ASYE nedeniyle yatan ve RT-MPCR analizi yapılmış beş yaş altı tüm hastalar dahil edilmiştir. Nazofarengeal sürüntü örneklerinin RT-MPCR analizleri ardışık olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: ASYE ile hastaneye yatırılan ve solunum yolu virüsleri açısından taranan beş yaşın altındaki hastalardan toplam 65 örnek alınmıştır. Bu örneklerin %81,5’i pediatri servislerinden, %18,5’i pediatrik YBܒden toplanmıştır. Tüm örneklerin %89,2’inde (58/65) solunum virüsleri saptanmıştır. Kırk hastada (%61,5) tek bir patojen, on beş hastada (%23,6) iki ve üç hastada (%4,6) ise üç patojen birlikteliği görülmüştür. En sık olarak respiratuvar sinsityal virüs (RSV) (%32,3), ikinci sıklık olarak insan rinovirüsü (HRV) (%30,8) saptanmıştır. HRV-pozitif hastalarda, eozinofil sayısı İnfluenza A/B- ve İnsan metapneumovirus-pozitif hastalara göre daha yüksek saptanmıştır (sırasıyla p: 0,014, p: 0,005). RSV pozitif hastalarda hastanede kalış süresi ile nötrofil, lenfosit, C-reaktif protein düzeyleri arasında orta derecede korelasyon gösterilmiştir (sırasıyla; r: 0.587; p: 0.005, r: -0.436; p: 0.038, r: 0.498; p: 0.022).
Sonuç: Tek bir merkezden sınırlı sayıda hastayı kapsamasına rağmen, çalışmamızda geniş bir yelpazede ASYE'nin yaygın etkenleri tespit edilebilmiştir. ASYE'lerde hastalık etiyolojisini açıklamak için, RT-MPCR solunum patojen paneli kullanılarak yapılan tahliller, etiyolojinin saptanmasına ve tedavinin düzenlenmesine fayda sağlayacaktır. (NCI-2021-5-32/R1)

Anahtar Kelimeler: gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyonu, çocukluk çağı, solunum virüsleri, alt solunum yolu enfeksiyonları, pnömoni

Gulsen Akkoc, Ceren Dogan, Suleyman Bayraktar, Kamil Sahin, Murat Elevli. Evaluation of viral respiratory pathogens in children aged under five hospitalized with lower respiratory tract infections. North Clin Istanb. 2022; 9(2): 162-172

Corresponding Author: Gulsen Akkoc
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale