ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Outbreak anxiety scale: Development, validity, and reliability [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(5): 443-453 | DOI: 10.14744/nci.2021.69077

Outbreak anxiety scale: Development, validity, and reliability

Esra Yazici1, Elif Kose2, Caglar Turan1, Ahmet Bulent Yazici1
1Department of Psychiatry, Sakarya University Faculty of Medicine Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey
2Department of Public Health, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey

OBJECTIVE: Epidemic and pandemic outbreak periods are as stressful for psychiatric symptoms as well as the physical symptoms of the epidemic disease and can trigger and aggravate psychiatric symptoms, especially anxiety. There is no scale specific to the outbreak period and which can be used in other outbreaks. In this study, it was planned to develop a scale to evaluate the anxiety associated with epidemic disease, especially during the epidemic period.
METHODS: In this study, a Likert type scale with 15 items was developed by our research team to evaluate outbreak disease anxiety, and the scale form created was transferred to online use and the reliability of validity was evaluated by obtaining the results of 311 participants in the online environment. The internal consistency of the scale was assessed with Cronbach’s Alpha coefficients. Split-half reliability was estimated using Spearman-Brown coefficients unequel length. Explanatory factor analysis, confirmatory factor analysis in AMOS, correlation analysis, and construct validity analysis (convergent validity and discriminant validity) were conducted. Beck Anxiety Inventory and Health Anxiety Inventory was used to evaluate concurrent and discriminant validity.
RESULTS: The Cronbach Alpha coefficient calculated for the evaluation of the internal consistency (homogeneity) of the outbreak anxiety scale was determined as 0.94 and this value shows that the scale has high reliability. With the results of this study, the scale’s content validity and construct validity, discrimination, and criterion validity were evaluated and it was shown to have acceptable valid features in all.
CONCLUSION: Outbreak anxiety scale is a valid and reliable tool to evaluate anxiety related with outbreak of epidemic and pandemic disease.

Keywords: Anxiety, Covid-19; pandemics; reliability and validity.

Salgın Anksiyetesi Ölçeği, Geliştirilmesi ve Geçerlilik Güvenilirlik Çalışması

Esra Yazici1, Elif Kose2, Caglar Turan1, Ahmet Bulent Yazici1
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Sakarya

Amaç: Epidemik ve pandemik salgın dönemleri, psikiyatrik belirtiler kadar epidemik hastalığın fiziksel belirtileri için de streslidir ve psikiyatrik belirtileri, özellikle anksiyeteyi tetikleyebilir ve şiddetlendirebilir. Salgın dönemine özgü ve diğer salgınlarda kullanılabilecek bir ölçek yoktur. Bu çalışmada, özellikle salgın döneminde salgın hastalıkla ilişkili kaygıyı değerlendirmek amacıyla ölçek geliştirilmesi planlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışmada; salgın hastalığı kaygısını değerlendirmek için araştırma ekibimiz tarafından 15 maddelik likert tipi bir ölçek geliştirilmiş ve oluşturulan ölçek formu çevrimiçi kullanıma aktarılmış ve çevrimiçi ortamda 311 katılımcının sonuçları alınarak geçerlilik güvenilirliği değerlendirilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılığı Cronbach’ın alfa katsayıları ile değerlendirilmiştir. Bölünmüş yarı güvenilirliği, Spearman-Brown katsayılarının tek uzunluğu kullanılarak hesaplandı. Açıklayıcı faktör analizi, AMOS'ta doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon analizi ve yapı geçerliliği analizi (yakınsama geçerlilik ve ayırt edici geçerlilik) yapılmıştır. Eşzamanlı ve ayırt edici geçerliliği değerlendirmek için Beck Anksiyete Envanteri ve Sağlık Anksiyete Envanteri kullanılmıştır.
Bulgular: Salgın Kaygı Ölçeği'nin iç tutarlılığının (homojenlik) değerlendirilmesi için hesaplanan Cronbach alfa katsayısı 0,94 olarak belirlenmiş ve bu değer ölçeğin yüksek güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın sonuçları ile ölçeğin içerik geçerliliği ve yapı geçerliliği, ayıredicilik ve ölçüt geçerliliği değerlendirilmiş ve tümünde kabul edilebilir geçerli özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir.
Sonuç: Salgın Kaygısı Ölçeği salgın dönemi salgın hastalık ile ilgili kaygıyı değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bir araçtır. (NCI-2020-0239.R1)

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Kovid-19, Anksiyete, Geçerlilik ve Güvenirlik

Esra Yazici, Elif Kose, Caglar Turan, Ahmet Bulent Yazici. Outbreak anxiety scale: Development, validity, and reliability. North Clin Istanb. 2021; 8(5): 443-453

Corresponding Author: Elif Kose
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale