ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The role of video-based multimedia information in reduction of anxiety before dilatation and curettage [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(1): 76-81 | DOI: 10.14744/nci.2020.65707

The role of video-based multimedia information in reduction of anxiety before dilatation and curettage

Gulseren Yilmaz1, Aysu Akca2, Necmiye Ay1, Nadiye Koroglu2, Derya Ozden Omaygenc1, Ismail Özdemir2, Ziya Salihoglu3
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences Faculty of Medicine, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, University of Health Sciences Faculty of Medicine, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Considerable amount of women undergoing dilatation and curettage (D&C) are subject to preoperative anxiety. We hypothesized that the implementation of video-based multimedia information (MMI) before the D&C might facilitate patients’ education and provide clear information regarding the procedure. This study aimed to compare the impact of video-based MMI and conventional written information on anxiety, pain severity, and satisfaction in patients undergoing D&C.
METHODS: Seventy four women scheduled for D&C for abnormal uterine bleeding were enrolled in this prospective randomized study. Subjects were assigned to receive a video-based MMI or conventional written information (controls). The trait and state anxiety were assessed using the State and Trait Anxiety Inventory (STAI) before the MMI or written information. STAI-state (STAI-S) was repeated after the application of the MMI or written information. All patients underwent D&C by the same gynecologist. Following D&C, patient satisfaction and procedural pain were ranked using a Likert scale and Visual Analogue Scale.
RESULTS: Post-informational STAI-S score was significantly lower than the pre-informational STAI-S score in the video group (p<0.001), whereas no significant change occurred in STAI-S score in the control group (p=0.210). The satisfaction rate of the patients receiving MMI before the D&C was significantly higher than the satisfaction rate of the controls (75% vs. 50%, p=0.027).
CONCLUSION: Implementation of MMI before the D&C procedure is associated with less anxiety, less severe postoperative pain and improved patients satisfaction, compared to the conventional written information.

Keywords: Dilatation and curettage, anxiety; pain; satisfaction.

The role of video-based multimedia information in reduction of anxiety before dilatation and curettage

Gulseren Yilmaz1, Aysu Akca2, Necmiye Ay1, Nadiye Koroglu2, Derya Ozden Omaygenc1, Ismail Özdemir2, Ziya Salihoglu3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Dilatasyon ve küretaj geçiren (D&C) kadınlar önemli miktarda ameliyat öncesi kaygıya maruz kalmaktadır. D & C' den önce video tabanlı multimedya bilgilendirme (MMI) uygulanmasının hastaların eğitimini kolaylaştıracağı ve prosedürle ilgili net bilgi sağlayabileceği varsayılmıştır. Bu çalışmada D & C uygulanan hastalarda video tabanlı MMI ve konvansiyonel yazılı bilgilendirmenin kaygı, ağrı şiddeti ve memnuniyet üzerindeki etkisi karşılaştırıldı.
Gereç ve yöntem: Bu prospektif, randomize çalışmaya anormal uterin kanama nedeniyle D & C için planlanan 74 kadın dahil edildi. Denekler, video tabanlı bir MMI veya yazılı bilgilendirme (kontroller) alma gruplarına ayrıldı. Sürekli ve durumluk kaygı, MMI veya yazılı bilgilendirmeden önce Durumluk-Sürekli Anksiyete Ölçeği (STAI) kullanılarak değerlendirildi. STAI durumluk kaygı ölçeği (STAI-S), MMI veya yazılı bilgilerin uygulanmasından sonra tekrarlandı. Tüm hastalara aynı jinekolog tarafından D & C uygulandı. D & C'yi takiben hasta memnuniyeti ve işlemsel ağrı Likert skalası ve Görsel Analog Skala kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: Bilgilendirme sonrası STAI-S skoru, video grubunda bilgilendirme öncesi STAI-S skorundan anlamlı olarak düşüktü (p <0.001), kontrol grubunda STAI-S skorunda anlamlı bir değişiklik olmadı (p = 0.210). D&C öncesi MMI alan hastaların memnuniyet oranı, kontrollerin memnuniyet oranından anlamlı derecede yüksekti (% 75'e karşılık % 50, p = 0.027).
Sonuçlar: MMI' nin D & C prosedüründen önce uygulanması, geleneksel yazılı bilgilere kıyasla daha az kaygı, daha az ciddi ameliyat sonrası ağrı ve daha iyi hasta memnuniyeti ile ilişkilidir. (NCI-2020-0064.R1)

Anahtar Kelimeler: Dilatasyon ve küretaj, anksiyete; ağrı; memnuniyet

Gulseren Yilmaz, Aysu Akca, Necmiye Ay, Nadiye Koroglu, Derya Ozden Omaygenc, Ismail Özdemir, Ziya Salihoglu. The role of video-based multimedia information in reduction of anxiety before dilatation and curettage. North Clin Istanb. 2021; 8(1): 76-81

Corresponding Author: Gulseren Yilmaz
LookUs & Online Makale