ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Determining depression level of caregivers providing home healthcare services [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(2): 118-123 | DOI: 10.14744/nci.2016.65487

Determining depression level of caregivers providing home healthcare services

Bilal Arıcan1, Murat Güney2, Nuseybe Akbal2, Bahadır Han Demiral2, Ahmet Nadir2, İlknur Kavcı Kokar2, Mustafa Reşat Dabak2, Mehmet Sargın3
1Mengen District Government Hospital, Bolu, Turkey
2Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Istanbul Medeniyet University Goztepe Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Due to increase in elderly population as result of longer life expectancy and the incidence of chronic disease, greater importance should be given to elderly care and the needs of primary caregivers. The purpose of this study was to determine depression status of caregivers who were providing in-home healthcare services.
METHODS: This study was conducted with caregivers for 63 home-dependent patients who benefited from the services provided by Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training and Research Hospital Family Practice Clinic between May 15, 2013 and July 1, 2013 using a socio-demographic variables questionnaire and the Beck Depression Inventory. Data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov test, Mann-Whitney U test, Student’s-t test and chisquare test.
RESULTS: Of the total, 87.3% of survey participants were women. Average age was 52.47 years; 73% were married, 17.5% were single, and 9.5% were widows. Monthly income of 50.8% of participants was between TL 1000 and 3000. Of all the patients, 77.8% were totally, and 22.2% were semi-dependent. Depression was detected in 61.1% of patient relatives who were responsible for patient healthcare and in 22.2% of paid professional caregivers (p=0.052). Depression was detected at rate of 37% in caregivers who had been providing nursing care for less than 1 year, 63% for those who had been caregivers for 1 to 5 years, and for those providing care for more than 5 years, rate was 63 %. Rate of depression in study participants overall was 55.6%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Duration of providing care, dependency level of patient, and level of intimacy affect caregivers. They need psychological support.

Keywords: Beck, caregiver, depression, home care.

Evde sağlık hizmeti alan hastalara bakım veren bireylerin depresyon düzeylerinin belirlenmesi

Bilal Arıcan1, Murat Güney2, Nuseybe Akbal2, Bahadır Han Demiral2, Ahmet Nadir2, İlknur Kavcı Kokar2, Mustafa Reşat Dabak2, Mehmet Sargın3
1Mengen İlçe Devlet Hastanesi, Bolu
2Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak gelişen yaşlı nüfusun ve kronik hastalıkların artışı, evde bakım ihtiyacını ve bakıcıların sorunlarını önemsememizi gerektirmektedir. Bu çalışma evde sağlık hizmeti alan hastalara bakım verenlerin depresyon düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 15.05.2013-01.07.2013 tarihleri arasında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile hekimliği polikliniği tarafından evde sağlık hizmeti sunulan 63 hastanın bakıcısı ile gerçekleştirildi. Araştırmada sosyo-demografik özellikler soru formu ve Beck Depresyon Ölçeği kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde Kolmogorov Smirnov dağılım testi, Mann-Whitney U test, Student-t-testi ve Ki-kare testleri kullanıldı.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 52,4 yıl olup; %87,3’ü kadın, %73’ü evli, aylık geliri %50,8’inin 1000-3000 TL arası, %46’sının 1000 TL ve altı, %3,2’sinin ise 3000 TL ve üstüydü. Bakım alan hastaların %77,8’i tam, %22,2’si yarı bağımlıydı. Bakıcılığı üstlenen hasta yakınlarının %61,1’inde depresyon görülürken, ücretli bakıcıların %22,2’sinden depresyon görüldü (p: 0,052). Hasta bakım süresi 1 yıl ve altı olanların %37’sinde, 1-5 yıl olanların %63’ünde, 5 yıl ve üzeri olanların ise %65’inde depresyon saptandı. Tüm katılımcıların %55,6’sında depresyon tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastanın bağımlılık durumu, yakınlığı ve bakım süresi gibi etkenlere bağlı olarak değişkenlik göstermesine karşın tüm bakıcılarda, normal popülasyondan yüksek oranlarda depresyon saptandı.

Anahtar Kelimeler: Beck, Depresyon, Bakıcı, Evde Bakım.

Bilal Arıcan, Murat Güney, Nuseybe Akbal, Bahadır Han Demiral, Ahmet Nadir, İlknur Kavcı Kokar, Mustafa Reşat Dabak, Mehmet Sargın. Determining depression level of caregivers providing home healthcare services. North Clin Istanb. 2016; 3(2): 118-123

Corresponding Author: Bilal Arıcan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale