ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The use of complementary medicine in patients with diabetes [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(1): 34-38 | DOI: 10.14744/nci.2016.63825

The use of complementary medicine in patients with diabetes

Muzaffer Ilhan1, Büşra Demir2, Sena Yüksel2, Serra Aydın Çataklı2, Rabia Sevda Yıldız3, Ozcan Karaman4, Ertuğrul Taşan4
1Department of Endocrinology and Metabolism, Ümraniye Training And Research Hospital, Istanbul
2Bezmialem Vakif University, Medical School Student, Istanbul
3Department of Internal Medicine, Bezmialem Vakif University, Istanbul
4Department of Endocrinology and Metabolism, Bezmialem Vakif University, Istanbul

INTRODUCTION: Diabetes mellitus (DM) is a growing health problem with serious complications. The chronic and progressive nature of the disease often leads patients to use complementary and integrative medicine. The presentstudy aimed to investigate the frequency of use of alternative medicine by patients with DM and the products used.
METHODS: Between September 2014 and May 2015, 301 patients with DM were selected from Bezmialem Foundation University Hospital Diabetes Clinic to participate in the study.
RESULTS: The results of the study indicate that 81 (26.9%) patients had tried alternative medicine, and 50 (16.6%) patients continued to use some form of alternative medicine product. A total of 43 (14.3%) patients used such products every day and 24 (8%) patients had used alternative medicine products for up to 6 months. Glycated hemoglobin (HbA1c) levels were significantly decreased in patients using alternative medicine products compared to the remainder of patients in the study (p=0.017). No other significant difference was found between the two groups. It was observed that among patients using alternative medicine products, only 10 (12%) had informed their physicians.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study indicated that patients with diabetes are very likely to use alternative medicine products. Additional studies are needed to further determine the efficacy of these products. Patients as well as health providers must be educated about complementary medicine and alternative products.

Keywords: Complimentary medicine, diabetes mellitus, regulation of glucose.

Diyabetli hastalarda alternatif tıp yöntemlerinin kullanımı

Muzaffer Ilhan1, Büşra Demir2, Sena Yüksel2, Serra Aydın Çataklı2, Rabia Sevda Yıldız3, Ozcan Karaman4, Ertuğrul Taşan4
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü, İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp fakültesi öğrencisi, İstanbul
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
4Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Diyabetes Mellitus tüm dünyada artan sıklığıyla ve oluşturduğu komplikasyonlarla gün geçtikçe büyüyen bir sağlık problemidir. Hastalığın kronik ve ilerleyici doğası, hastaları medikal tedavinin yanında alternatif tıp kullanımına yöneltebilmektedir. Bu çalışmada diyabetli hastalarda alternatif tıp tedavi yöntemlerinin kullanım sıklığı ve kullanılan ürünlerin çeşitliliğinin araştırılması hedeflenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eylül 2014-Mayıs 2015 tarihleri arasında Bezmialem Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Diyabet Polikliniği’nde takipli 301 diyabet hastasına alternatif tıp kullanımı ile ilgili sorular yöneltilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların 81 (%26,9)’i alternatif tıp yöntemlerini denemiş olup, bunların 50’si (%16,6) anket sırasında halen bu tedavileri kullanmaktaydı. Alternatif tıp ürünlerini her gün düzenli kullanan 43(%14,3) kişi ve 6 aya kadar kullanan ise 24 (%8) kişi olduğu görülmüştür. HbA1c düzeyi, alternatif tedavi tercih edenlerde, tercih etmeyenlere göre anlamlı derecede düşük saptanmıştır (p=0,017). Çalıştığımız hasta grubunda, alternatif tıp ürünleri kullanımı ve diğer parametreler arasında istatiksel anlamlı bir fark bulunamamıştır. Alternatif tıp kullanan gruptan sadece 10 (%12) hastanın kullandığı ek maddeden doktoruna bahsettiği ortaya çıkmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diyabetli hastalarda alternatif tıp ürünlerine yönelim oldukça sıktır. Bu ürünlerin glukoz regülasyonu üzerine detaylı çalışmalar yapılmalı, hem hekim hem hasta grubu bu açıdan bilinçlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Diyabetes mellitus, alternatif tıp, glukoz regulasyonu.

Muzaffer Ilhan, Büşra Demir, Sena Yüksel, Serra Aydın Çataklı, Rabia Sevda Yıldız, Ozcan Karaman, Ertuğrul Taşan. The use of complementary medicine in patients with diabetes. North Clin Istanb. 2016; 3(1): 34-38

Corresponding Author: Muzaffer Ilhan, Türkiye
LookUs & Online Makale