ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Prognostic significance of neutrophil-to-lymphocyte ratio in esophageal squamous cell carcinoma [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(5): 435-442 | DOI: 10.14744/nci.2020.63004

Prognostic significance of neutrophil-to-lymphocyte ratio in esophageal squamous cell carcinoma

Aysegul Sakin1, Murat Alay2, Suleyman Sahin3, Ozan Aydemir2, Mehmet Naci Aldemir4, Abdullah Sakin4, Cetin Kotan5
1Department of Internal Medicine, University of Health Sciences Van Training and Research Hospital, Van, Turkey
2Department of Internal Medicine Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine, Van, Turkey
3Department of Medical Oncology, University of Health Sciences Van Training and Research Hospital, Van, Turkey
4Department of Medical Oncology, Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine, Van, Turkey
5Department of General Surgery, Yuzuncu Yil University Faculty of Medicinel, Van, Turkey

OBJECTIVE: The purpose of the study was to assess the effect of neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) on recurrence and survival in patients with Esophageal Squamous Cell Carcinoma (ESCC) undergoing surgery.
METHODS: This was a retrospective analysis of the 80 resectable ESCC patients who underwent surgery at Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine between 2008 and 2018. Receiver operator characteristics curve of NLR was plotted for disease-free survival (DFS). The area under the curve of NLR was 0.692 (p=0.008) with 65.2% sensitivity and 2.8 with 69.5% specificity. Patients were divided into two groups based on the NLR as follows: NLR <2.8 and NLR ≥2.8.
RESULTS: Among 80 ESCC patients, 54 (65.5%) were female. The median age was 55 years (range, 26–77). The NLR was <2.8 in 47 (58.7%) patients. Median DFS was 55 months in patients with NLR ≥2.8, whereas it was not reached in those with NLR <2.8 (p=0.008), with corresponding overall survival (OS) durations of 71 months and not reached (p=0.027). Eastern Cooperative Oncology Group performance score 2, presence of obstruction at diagnosis, lower 1/3 esophageal localization, neoadjuvant treatment, and NLR ≥2.8 were found to be the factors related to survival.
CONCLUSION: The present study demonstrated that high pre-treatment NLR was associated with worse DFS and OS in patients with resectable esophageal cancer. We believe that pre-treatment NLR may help guide predicting treatment outcomes in non-metastatic resectable ESCC patients.

Keywords: Esophageal cancer, neutrophil-to-lymphocyte ratio; squamous cell carcinoma.

Özofagus skuamöz hücreli karsinomda nötrofil / lenfosit oranının prognostik önemi

Aysegul Sakin1, Murat Alay2, Suleyman Sahin3, Ozan Aydemir2, Mehmet Naci Aldemir4, Abdullah Sakin4, Cetin Kotan5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Van
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı, Van
4Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı, Van
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Van

Amaç: Bu çalışmada opere Skuamöz hücreli özefagus kanseri(ÖSHK) hastalarında tanı anındaki Nötrofil lenfosit oranının(NLO) rekürrense ve sağkalıma olan etkisine bakılması amaçlandı.
Materyal ve Metod: Çalışmaya 2008-2018 yılları arasında XXX Üniversitesi onkoloji kliniğinde takipli hastalar olarak alındı. Çalışmaya ÖSHK’i nedeni ile opere olmuş 18 yaş ve üzerinde olan, metastatik evrede olmayan hastalar alındı. NLO ile hastalıksız sağkalım (HSK) için ROC eğrisi çizildi. NLO için eğri altında kalan alan 0.692 (P=0.008) % 65.2 duyarlılık, %69.5 özgüllük ile 2.8 olarak saptandı. Hastalar NLO değerine göre NLO<2.8 ve NLO≥2.8 olarak gruplandırıldı.
Bulgular: Çalışmaya 26 (32.5%) erkek ve 54 (65.5%) kadın olmak üzere 80 hasta alındı. Hastaların ortanca yaşı 55 yıl (range;26-77) idi. 47(58.7%) hastanın NLO değeri<2.8 iken 33 hastanın NLO değeri ≥ 2.8 idi. NLO ≥ 2.8 olan grupta mHSK 55 ay iken, NLO<2.8 olan grupta mHSK' ye ulaşılamadı (p=0.008). Benzer şekilde NLO ≥ 2.8 olan grupta ortanca genel sağkalım (mGSK) 71 ay iken, NLO<2.8 olan grupta mHSK' ya ulaşılamadı (p=0.027). Çok değişkenli analizde, Eastern cooperative oncology group performans skoru 2 (tehlike oranı [TO], 2.99), tanı anında obstrüksyon olması (TO, 3.25), Alt özefagus lokalizayon (TO, 0.62),Neoadjuvan tedavi verilmesi (TO,0.58) ve NLO ≥2.8 olması (TO, 5.44,) HSK ‘yi etkileyen faktörler olarak saptandı.
Tartışma: Sonuç olarak çalışmamızda, tedavi öncesi yüksek NLO 'nin ÖSHK olan hastalarda daha kötü HSK ve GSK ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. non-metastatik opera ÖSHK hastalarında tedavi öncesi NLO değerinin, tedavi sonuçlarını tahmin etmek için önemli destekleyici bilgiler sağlayabileceği kanaatindeyiz. (NCI-2020-0090.R2)

Anahtar Kelimeler: Özefagus kanseri, nötrofil lenfosit oranı; Skuamöz hücreli karsinom.

Aysegul Sakin, Murat Alay, Suleyman Sahin, Ozan Aydemir, Mehmet Naci Aldemir, Abdullah Sakin, Cetin Kotan. Prognostic significance of neutrophil-to-lymphocyte ratio in esophageal squamous cell carcinoma. North Clin Istanb. 2021; 8(5): 435-442

Corresponding Author: Aysegul Sakin
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale