ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Gastrointestinal endoscopic findings of autoimmune and autoinflammatory diseases in pediatric rheumatology patients [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(2): 228-236 | DOI: 10.14744/nci.2021.62713

Gastrointestinal endoscopic findings of autoimmune and autoinflammatory diseases in pediatric rheumatology patients

Derya Altay1, Aysenur Pac Kisaarslan2, Duran Arslan1
1Department of Pediatric Gastroenterology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkiye
2Department of Pediatric Rheumatology, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkiye

OBJECTIVE: Rheumatic diseases in children are chronic and multisystemic diseases. In this study, it was aimed to evaluate gastrointestinal endoscopic findings in children diagnosed as autoimmune or autoinflammatory rheumatic diseases consulted with pediatric gastroenterology for gastrointestinal complaints.
METHODS: The patients followed up by the Pediatric Rheumatology Department and consulted to the Pediatric Gastroenterology Department due to gastrointestinal complaints were included in the study. File records of the patients were analyzed retrospectively.
RESULTS: A total of 28 patients were included in the study. Twelve of the patients had autoimmune disease (Juvenile idiopathic arthritis [JIA], systemic lupus erythematosus, Sjögren’s syndrome, and scleroderma) and the other 16 had autoinflammatory disease (familial Mediterrnean fever, hyper Immunoglobulin D syndrome, undifferantiated systemic autoinflammatory disease, and systemic JIA). Four of the patients with familial Mediterrnean fever also diagnosed as JIA. The mean age of the patients was 11.7±3.5 years. The main gastrointestinal complaints of patients with both autoimmune and autoinflammatory diseases were abdominal pain and diarrhea. Inflammatory bowel disease was found in 33% of those with autoimmune disease and 56% of those with autoinflammatory disease in patients underwent endoscopic evaluation. M694V mutation was present in 62% of the patients with autoinflammatory disease presented with gastrointestinal complaints.
CONCLUSION: Both autoimmune and autoinflammatory rheumatic diseases can cause gastrointestinal complaints and should be referred to a pediatric gastroenterologist for early diagnosis.

Keywords: Autoimmune, autoinflammatory, inflammatory bowel disease, pediatric; rheumatic.

Çocuk romatoloji hastalarında otoimmün ve otoinflamatuvar hastalıkların gastrointestinal endoskopik bulguları

Derya Altay1, Aysenur Pac Kisaarslan2, Duran Arslan1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Romatoloji Anabilim Dalı, Kayseri

Amaç: Çocuklarda romatizmal hastalıklar, kronik multisistemik hastalıklardır. Bu çalışmada otoimmün veya otoinflamatuvar romatizmal hastalığı olan çocuklarda gastrointestinal endoskopik bulguların değerlendirilmesi amaçlandı.
Yöntem: Çocuk Romatoloji Bölümü tarafından takip edilen ve gastrointestinal şikayetleri nedeniyle Çocuk Gastroenteroloji Bölümü'ne konsülte edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların dosya kayıtları geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: Çalışmaya toplam 28 hasta dahil edildi. Hastaların on ikisinde otoimmün hastalık (juvenil idiopatik artrit, sistemik lupus eritematozis, Sjögren sendromu, skleroderma) ve diğer 16'sında otoinflamatuvar hastalık (ailevi Akdeniz ateşi, hiper IgD sendromu, tanımlanmamış sistemik otoinflamatuvar hastalık, sistemik juvenil idiopatik artrit) vardı. Ailevi Akdeniz ateşli hastaların dördü ayrıca juvenil idiopatik artrit tanısı aldı. Hastaların ortalama yaşı 11.7 + 3.5 yıl idi. Hem otoimmün hem de otoinflamatuvar hastalığı olan hastaların başlıca gastrointestinal şikayetleri karın ağrısı ve ishaldi. Endoskopik değerlendirme yapılan hastalardan otoimmün hastalığı olanların %33'ünde ve otoinflamatuvar hastalığı olanların % 56'sında inflamatuvar barsak hastalığı saptandı. Gastrointestinal şikayetlerle başvuran otoinflamatuvar hastalıklı hastaların % 62'sinde M694V mutasyonu vardı.
Sonuç: Hem otoimmun hem de otoinflamatuvar romatizmal hastalıklar gastrointestinal şikayetlere neden olabilir ve erken tanı için bir çocuk gastroenterolojisi uzmanına sevk edilmelidir. (NCI-2021-3-47/R2)

Anahtar Kelimeler: Otoimmün, otoinflamatuar, inflamatuar barsak hastalığı, pediatrik, romatizmal.

Derya Altay, Aysenur Pac Kisaarslan, Duran Arslan. Gastrointestinal endoscopic findings of autoimmune and autoinflammatory diseases in pediatric rheumatology patients. North Clin Istanb. 2023; 10(2): 228-236

Corresponding Author: Derya Altay
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale