ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The Effects of Preoperative Anxiety Levels and the D-Type Personality on Propolol Injection Pain [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-61214 | DOI: 10.14744/nci.2020.61214

The Effects of Preoperative Anxiety Levels and the D-Type Personality on Propolol Injection Pain

Okkes Hakan Miniksar, Ahmet Yuksek
Department of Anesthesiology and Reanimation, Yozgat Bozok University, Yozgat, Turkey

OBJECTIVE: Propofol injection pain (PIP) is a common condition in anesthesia practice and can be detrimental for patients. In this study, we aimed to investigate the effects of preoperative anxiety, depression levels and D-type personality trait on PIP and to determine predictive factors.
METHODS: Sixty-eight patients that underwent elective septorhinoplasty under general anesthesia were analyzed. The effects of various factors (preoperative anxiety, depression, D-type personality, venous cannulation pain, gender, age) on the incidence of PIP were assessed. To identify risk factors associated with PIP, multivariate logistic regression analysis was performed.
RESULTS: The incidence of PIP was significantly higher in patients who had preoperatif anxiety, Type D personality, venous cannulation pain and female gender. Preoperatif anxiety (β, 2.914; p = <0.001), Type D personality (β, 2.225; p = 0.022) and venous cannulation pain (β, 1.590; p = 0.043) were identified as independent risk factors for development of PIP. Depression, general anesthesia history, marital status, smoking, education status and age were not significant as a risk factor for the PIP.
CONCLUSION: In addition to the physical factors that can predict PIP in anesthesia application, we believe that presence of preoperative anxiety, Type D personality and venous cannulation pain is significant and it will be useful to apply preventive treatments for injection pain.

Keywords: Propofol; Injection; Pain; Anxiety; Venous cannulation pain; Personality

Preoperatif Anksiyete Düzeylerinin ve D Tipi Kişiliğin Propolol Enjeksiyon Ağrısına Etkisi

Okkes Hakan Miniksar, Ahmet Yuksek
Yozgat Bozok Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yozgat

AMAÇ: Propofol enjeksiyon ağrısı (PEA), anestezi uygulamasında yaygın bir durumdur ve hastalar için zararlı olabilir. Bu çalışmada preoperatif anksiyete, depresyon düzeyleri ve D-tipi kişilik özelliğinin PEA üzerindeki etkilerini araştırmayı ve yordayıcı faktörleri belirlemeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Genel anestezi altında elektif septorinoplasti yapılan 68 hasta incelendi. Çeşitli faktörlerin (preoperatif anksiyete, depresyon, D-tipi kişilik, venöz kanülasyon ağrısı, cinsiyet, yaş) PEA insidansı üzerine etkileri değerlendirildi. PEA ile ilişkili risk faktörlerini belirlemek için çok değişkenli lojistik regresyon analizi yapıldı.
BULGULAR: PEA insidansı preoperatif anksiyete, D tipi kişilik, venöz kanülasyon ağrısı ve kadın cinsiyette olan hastalarda anlamlı olarak daha yüksekti. Preoperatif anksiyete (β, 2.914; p = <0.001), Tip D kişilik (β, 2.225; p = 0.022) ve venöz kanülasyon ağrısı (β, 1.590; p = 0.043), PEA gelişimi için bağımsız risk faktörleri olarak belirlendi. Depresyon, genel anestezi öyküsü, medeni durum, sigara, eğitim durumu ve yaş, PEA için bir risk faktörü olarak anlamlı değildi.
SONUÇ: Anestezi uygulamasında PEA’yı öngörebilecek fiziksel faktörlerin yanı sıra preoperatif anksiyete varlığının, D Tipi kişiliğin ve venöz kanülasyon ağrısının önemli olduğunu ve enjeksiyon ağrısı için koruyucu tedavilerin uygulanmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. (NCI-2021-5-14/R1)

Anahtar Kelimeler: Propofol; Enjeksiyon; Ağrı; Anksiyete; Venöz kannülasyon ağrısı; KişilikCorresponding Author: Okkes Hakan Miniksar
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale