ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Thiol disulfide homeostasis in ionizing radiation and chemotherapeutic drug exposure [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(1): 53-58 | DOI: 10.14744/nci.2021.59913

Thiol disulfide homeostasis in ionizing radiation and chemotherapeutic drug exposure

Nilgun Eroglu1, Gurses Sahin1, Sule Yesil1, Ali Fettah1, Yasemin Tasci Yildiz2, Ozcan Erel3
1Department of Pediatric Hematology-Oncology, Sami Ulus Pediatrics Training and Research Hospital, Ankara, Turkiye
2Department of Radiology, Sami Ulus Pediatrics Training and Research Hospital, Ankara, Turkiye
3Department of Biochemistry, Yildirim Beyazit University, Ankara, Turkiye

OBJECTIVE: This study aims to reveal the oxidant and antioxidant status in nurses with chemotheropathic drug exposure and radiology unit workers exposed to ionizing radiation (IR).
METHODS: Nineteen radiology unit workers, 14 nurses, and 15 controls were included the study. All of the participants using antioxidants, vitamin supplements, smokers, any therapeutic drugs, and exposed therapeutic or diagnostic X-ray or chemotherapeutic drugs in 12 months were excluded from the study. Total and native thiols, disulfide/native thiol percent ratios (SS/SH), disulfide/total thiol percent ratios, disulfide amounts, and native thiol/total thiol percent ratios, ischemia-modified albumin (IMA) were determined.
RESULTS: Disulfide levels, disulfide/total thiol ratio, and disulfide/native thiol ratio of serum samples of both radiology unit workers and nurses were significantly higher and ratio of native thiol/total thiol was lower than the control group. The radiation dose in radiology unit workers was mean±SD: 0.02±0.009, median (min–max): 0.02 (0.001–0.04). Thiol-disulfide homeostasis was disturbed and the balance shifted in the direction of oxidant damage, even at low-dose IR exposure and normal range.
CONCLUSION: As far as we know, the current findings first demonstrate an apparent chronic oxidative stress in the subjects who were occupationally exposed to antineoplastic drugs and radiation even if annual radiation exposure dose measurements are normal.

Keywords: Chemotherapeutic drug, ionizing radiation, thiol disulfide homeostasis.

İyonize radyasyon ve kemoterapötik ilaç maruziyetinde tiyol disülfid homeostazı

Nilgun Eroglu1, Gurses Sahin1, Sule Yesil1, Ali Fettah1, Yasemin Tasci Yildiz2, Ozcan Erel3
1Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bölümü, Ankara
2Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ: Bu çalışma, kemoterapötik ilaç maruziyeti olan hemşirelerde ve iyonizan radyasyona maruz kalan radyoloji ünitesi çalışanlarında oksidan ve antioksidan durumlarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
YÖNTEM: Çalışmaya 19 radyoloji birimi çalışanı, 14 hemşire ve 15 kontrol dahil edildi. Antioksidan, vitamin takviyesi, sigara içen, herhangi bir tedavi edici ilaç kullanan ve 12 ay içinde terapötik veya tanısal röntgen veya kemoterapötik ilaç kullanan tüm katılımcılar çalışma dışı bırakıldı. Toplam ve doğal tiyoller, disülfit / doğal tiyol yüzde oranları (SS / SH), disülfit / toplam tiyol yüzde oranları, disülfit miktarları ve doğal tiyol / toplam tiyol yüzde oranları, iskemi modifiye albumin (İMA) belirlendi.
BULGULAR: Hem radyoloji birimi çalışanlarının hem de hemşirelerin serum örneklerinde disülfid düzeyleri, disülfid / toplam tiyol oranı ve disülfid / doğal tiyol oranı kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek ve doğal tiyol / toplam tiyol oranı düşüktü. Radyoloji birimi çalışanlarında radyasyon dozu ortalama ± SS: 0,02 ± 0,009, medyan (min-maks): 0,02 (0,001-0,04) idi. Tiyol-disülfid homeostazı bozulmuş ve denge, düşük doz iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalma ve normal aralıkta bile oksidan hasarı yönünde kaymıştır.
SONUÇ: Bildiğimiz kadarıyla, mevcut bulgular ilk olarak mesleki olarak antineoplastik ilaçlara ve radyasyona maruz kalan deneklerde yıllık radyasyon maruziyet doz ölçümleri normal olsa bile belirgin kronik oksidatif stres olduğunu göstermektedir. (NCI-2021-3-50/R1)

Anahtar Kelimeler: Kemoterapötik ilaç, iyonize radyasyon, tiyol disülfid homeostazı.

Nilgun Eroglu, Gurses Sahin, Sule Yesil, Ali Fettah, Yasemin Tasci Yildiz, Ozcan Erel. Thiol disulfide homeostasis in ionizing radiation and chemotherapeutic drug exposure. North Clin Istanb. 2023; 10(1): 53-58

Corresponding Author: Nilgun Eroglu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale