ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Exploring the landscape of CA-125 testing: A comprehensive analysis of Ministry of Health data [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(4): 501-506 | DOI: 10.14744/nci.2023.59908

Exploring the landscape of CA-125 testing: A comprehensive analysis of Ministry of Health data

Mustafa Mahir Ulgu1, Suayip Birinci2
1Acting Director-General at Ministry of Health of Turkiye, Ankara, Turkiye
2Vice-Minister at Ministry of Health of Turkiye, Ankara, Turkiye

OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the utilization patterns and clinical implications of cancer antigen 125 (CA-125) testing in the diagnosis of ovarian and endometrial cancers using a large-scale dataset obtained from the Ministry of Health.
METHODS: A retrospective analysis was conducted on anonymized data collected between 2017 and 2021, comprising 3.917.240 individuals who underwent CA-125 testing. The data included demographic information, test results, diagnoses, and clinical characteristics. Descriptive statistics and comparative analyses were performed to assess the utilization trends and clinical outcomes associated with CA-125 testing.
RESULTS: Among the study population, CA-125 testing was primarily requested for female individuals, with the highest number of tests performed in the age group of 18–64 years. The overall positive rate for CA-125 was 13.31%, with slightly lower rates observed in females (13.18%) than males (14.07%). The study identified a significant association between elevated CA-125 levels and cancer diagnoses, with 19.88% of positive CA-125 results indicating cancer, whereas 10.51% had no cancer diagnosis. Furthermore, the study revealed a higher likelihood of cancer detection among individuals aged 65 years and above, with a positive rate of 17.79%.
CONCLUSION: Our findings provide valuable insights into the utilization patterns and clinical implications of CA-125 testing in ovarian and endometrial cancer diagnosis. While CA-125 remains a prominent tumor marker, its interpretation should consider age, gender, and clinical context. The study emphasizes the potential benefits of integrating additional markers and imaging modalities to enhance diagnostic accuracy. These findings contribute to optimizing the use of CA-125 testing for early detection and management of gynecological malignancies, thereby improving patient outcomes.

Keywords: Big data; CA-125; clinical laboratory test; national health.

CA-125 testinin görünümünü keşfetmek: Sağlık Bakanlığı verilerinin kapsamlı bir analizi

Mustafa Mahir Ulgu1, Suayip Birinci2
1Türkiye Sağlık Bakanlığı Genel Müdür Vekili, Ankara
2Türkiye Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Sağlık Bakanlığı'ndan elde edilen büyük ölçekli bir veri setini kullanarak Kanser Antijen 125 (CA-125) testinin over ve endometriyal kanserlerin tanısında kullanım modellerini ve klinik etkilerini araştırmaktır.
YÖNTEM: CA-125 testinden geçmiş 3.917.240 kişiden oluşan, 2017-2021 yılları arasında toplanan anonimleştirilmiş veriler üzerinde geriye dönük bir analiz yapılmıştır. Veriler demografik bilgileri, test sonuçlarını, teşhisleri ve klinik özellikleri içeriyordu. CA-125 testiyle ilişkili kullanım eğilimlerini ve klinik sonuçları değerlendirmek için tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırmalı analizler yapıldı.
BULGULAR: Çalışma popülasyonunda CA-125 testi öncelikle kadın bireyler için istenmiş olup, en fazla test 18-64 yaş grubunda gerçekleştirilmiştir. CA-125 için genel pozitif oran %13,31'di ve kadınlarda (%13,18) erkeklere (%14,07) kıyasla biraz daha düşük oranlar gözlendi. Çalışma, yüksek CA-125 seviyeleri ile kanser teşhisleri arasında anlamlı bir ilişki tespit etti; pozitif CA-125 sonuçlarının %19,88'i kansere işaret ederken, %10,51'inde kanser teşhisi yoktu. Ayrıca araştırma, 65 yaş ve üstü bireylerde %17,79'luk pozitif bir oranla daha yüksek kanser saptanma olasılığını ortaya koydu.
SONUÇ: Bulgularımız, over ve endometriyal kanser tanısında CA-125 testinin kullanım modellerine ve klinik sonuçlarına ilişkin değerli bilgiler sağlar. CA-125 önemli bir tümör belirteci olmaya devam ederken, yorumlanması yaş, cinsiyet ve klinik bağlamı dikkate almalıdır. Çalışma, teşhis doğruluğunu artırmak için ek belirteçleri ve görüntüleme yöntemlerini entegre etmenin potansiyel faydalarını vurgulamaktadır. Bu bulgular, jinekolojik malignitelerin erken tespiti ve yönetimi için CA-125 testinin kullanımının optimize edilmesine ve böylece hasta sonuçlarının iyileştirilmesine katkıda bulunur. (NCI-2023-6-24)

Anahtar Kelimeler: Büyük veri; CA-125; klinik laboratuvar testleri; ulusal sağlık.

Mustafa Mahir Ulgu, Suayip Birinci. Exploring the landscape of CA-125 testing: A comprehensive analysis of Ministry of Health data. North Clin Istanb. 2023; 10(4): 501-506

Corresponding Author: Mustafa Mahir Ulgu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale