ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The frequency of alopecia and quality of life in high-school students in rural areas (Sivrihisar, Mahmudiye, Alpu, and Beylikova) of Eskisehir [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2019; 6(3): 226-235 | DOI: 10.14744/nci.2018.59365

The frequency of alopecia and quality of life in high-school students in rural areas (Sivrihisar, Mahmudiye, Alpu, and Beylikova) of Eskisehir

Ozkan Ozay1, Didem Arslantas2, Alaettin Ünsal2, Işıl Bulur3
1Ercis Community Health Center, Van, Turkey
2Department of Public Health, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir, Turkey
3Department of Dermatology, Memorial Atasehir Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the present study was to determine the incidence of alopecia and related factors and the health-related quality of life (HRQoL) in high-school students in rural areas of Eskisehir. This was a cross-sectional study.
METHODS: The study was performed between March 2, 2015 and April 30, 2015. A total of 1662 (74.9%) students were included in the study. The questionnaire performed for the purpose and consisted of four sections was filled out by the students themselves under supervision. The HRQoL was evaluated by Short Form—36 (SF-36). Students’ hair and scalps were examined by a dermatologist. The acquired data were analyzed by SPSS 20 statistical package program. Chi-square test, Mann–Whitney U test, and logistic regression analyses were used for statistical analyses. A p value ≤0.05 was accepted as statistically significant.
RESULTS: In the present study, the incidence of alopecia was found to be 37.4% (n=622). Alopecia was more frequently seen in male students who have complaints about their scalps and those with a fatty scalp. In the study group, students with alopecia had poor HRQoL in general health perception, vitality, and mental health of SF-36.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is a need to provide early diagnosis and treatment to decrease the incidence of alopecia and to improve the quality of life. Health education studies must be performed to increase the awareness of students about alopecia. Integrating hair and scalp examination into school health screening studies, steering the students who have alopecia to the dermatologists, and suggesting students who have fatty scalp regular hair washing will be appropriate.

Keywords: Adolescent, alopecia; Eskisehir; quality of life.

Eskişehir İli Kırsal Kesiminde (Sivrihisar, Mahmudiye, Alpu, Beylikova) Lise Öğrencilerinde Alopesi Sıklığı ve Yaşam Kalitesi

Ozkan Ozay1, Didem Arslantas2, Alaettin Ünsal2, Işıl Bulur3
1Erciş Toplum Sağlığı Merkezi, Van, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
3Memorial Ataşehir Hastanesi Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, Eskişehir ili kırsal yerleşim bölgesinde öğrenim görmekte olan lise öğrencileri arasında alopesi görülme sıklığının saptanması, ilişkili olduğu düşünülen faktörlerin incelenmesi ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi amacı ile yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 2 Mart-30 Nisan 2015 tarihleri arasında yürütülen kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışma grubunu 1662 (%74.9) öğrenci oluşturdu. Çalışmanın amacına uygun olarak önceden hazırlanmış 4 bölümden oluşan anket form gözlem altında öğrencilerin kendileri tarafından dolduruldu. Öğrencilerin yaşam kaliteleri Short Form-36 (SF-36) ölçeği ile değerlendirildi. Saç ve saçlı deri muayenesi dermatoloji uzmanıi tarafından yapıldı. Elde edilen veriler, IBM-SPSS 20 İstatistik Paket Programı kullanılarak değerlendirildi. Verilerin analizlerinde Ki-kare testi, Mann Whitney U testi ve Lojistik Regresyon Analizi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık değeri olarak p≤0.05 kabul edildi.
BULGULAR: Bu çalışmada alopesi görülme sıklığı %37.4 (n=622) olarak saptandı. Erkeklerde, saçlı deri şikayeti olanlarda ve yağlı saçlı deri tipine sahip olan öğrencilerde alopesi görülme sıklığı daha yüksek saptandı. Çalışma grubunda alopesi saptananlarda SF-36 Ölçeği’nin genel sağlık, canlılık ve mental sağlık alt alanlarında yaşam kalitelerinin daha kötü olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Alopesi sıklığının azaltılması ve öğrencilerin yaşam kalitelerinin arttırılabilmesi için erken tanı ve tedavinin sağlanabilmesi gerekmektedir. Öğrencilerde farkındalığın arttırılabilmesi için sağlık eğitimi çalışmaları yapılmalıdır. Ek olarak okul taramaları içine saç ve saçlı deri muayenelerinin entegre edilmesi, alopesi saptanan öğrencilerin dermatoloji uzmanına yönlendirilmesi ve yağlı saçlı deri tipine sahip öğrencilerin saçlarını düzenli olarak yıkamaları uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Alopesi, Adölesan, Yaşam Kalitesi, Eskişehir

Ozkan Ozay, Didem Arslantas, Alaettin Ünsal, Işıl Bulur. The frequency of alopecia and quality of life in high-school students in rural areas (Sivrihisar, Mahmudiye, Alpu, and Beylikova) of Eskisehir. North Clin Istanb. 2019; 6(3): 226-235

Corresponding Author: Ozkan Ozay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale