ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Evaluation of factors affecting the length of stay of geriatric patients in the emergency department [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(4): 444-450 | DOI: 10.14744/nci.2023.59319

Evaluation of factors affecting the length of stay of geriatric patients in the emergency department

Gorkem Alper Solakoglu, Kurtulus Aciksari, Cagatay Nuhoglu, Kamil Oguzhan Doker
Department of Emergency Medicine, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: The emergency department length of stay (EDLOS) is one of the essential parameters of emergency healthcare management efficacy, and prominent factors that contribute to EDLOS are critical in enhancing emergency department (ED) patient care effectiveness, particularly for older patients, which is rarely investigated.
METHODS: This single-center, prospective cohort study was performed in the ED of a tertiary care hospital. The patients were classified into two groups according to EDLOS (≥4 h vs. <4 h). The chief complaints, consultant branches, the patients’ comorbidities, polypharmacy status, time of presentation, laboratory, imaging investigations, EDLOS, Clinical Frailty Score (CFS) score, mini mental examination test, National Early Warning Score 2 (NEWS2), consultations, and outcome of the patients were compared with Spearman and Kendall tau-b correlations.
RESULTS: During the 30-day study period, a total of 222 geriatric patients were included in the study. The mean age of study patients was 79.13±9.43 years, and 47.05% of patients were male. The Median EDLOS was 250 (range, 60–1440) min. The patients who arrived on the night shift (p=0.047), who had chronic heart failure (p=0.025), chronic obstructive pulmonary disease (p=0.03), severe dementia according to the MMSE (p=0.008), higher CFS frailty scores (p=0.03), and higher clinical acuity according to the NEWS2 score, were found to be positively correlated to an EDLOS of >4 h. (p=0.001) Any specialty consultation and specialty consultation number, along with hospitalization, were also positively correlated to an EDLOS of >4 h. (p=0.001).
CONCLUSION: High-acuity patients with frailty and dementia are at increased risk for increased EDLOS via consultations. Emergency and consultation physicians should communicate better about which patients are vulnerable to EDLOS case by case, and the patient outcome must be decided as soon as possible.

Keywords: Emergency Department; frailty; length of stay.

Geriatrik hastaların acil serviste kalış sürelerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

Gorkem Alper Solakoglu, Kurtulus Aciksari, Cagatay Nuhoglu, Kamil Oguzhan Doker
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul

Giriş: Acil serviste müşahede süresi, acil sağlık yönetimi etkinliğinin ölçümünde kullanılan temel parametrelerinden biridir ve bu süreye katkıda bulunan faktörlerin ortaya konması, özellikle nadiren araştırılan yaşlı hastalar için acil servis hasta bakım etkinliğini artırmada kritik bir öneme sahiptir.
Yöntem: Bu tek merkezli, prospektif, kohort çalışma, üçüncü basamak bir hastanenin acil servisinde gerçekleştirildi. Hastalar müşahede süresine göre iki gruba ayrıldı (≥4 saat - <4 saat). Hastanın başlıca şikayetleri, konsültasyon branşları, komorbiditeleri, polifarmasi durumu, başvuru zamanı, laboratuvar, görüntüleme tetkikleri, Acil müşahede süresi, Klinik kırılganlık skoru, mini mental test, NEWS2 skoru, konsültasyonları ve hastanın sonuçları karşılaştırıldı ve analiz edildi.
Bulgular: 30 günlük çalışma süresi boyunca toplam 222 geriatrik hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan hastaların ortalama yaşı 79,13±9,43 idi ve hastaların %47,05'i erkekti. Medyan EDLOS, 250 (60 ila 1440) dk idi. Gece vardiyasında gelen (p=0.047), kronik kalp yetmezliği (p=0.025), kronik obstrüktif akciğer hastalığı(p=0.03), MMSE'ye göre şiddetli demansı olan (p=0.008), CFS frailty skoru yüksek(p=0.03), NEWS2 skoruna göre klinik ağırlığı yüksek olan hastaların (p=0.001) müşahede süresininin 4 saat üzeri olması ile pozitif korelasyon bulundu.Hastaneye yatışla birlikte herhangi bir uzmanlık konsültasyonu ve uzmanlık konsültasyonu sayısı da> 4 saat EDLOS ile pozitif korelasyon gösterdi (p=0.001).
Sonuç: Kırılganlığı ve demansı olan klinik ağırlığı yüksek hastalar, konsültasyonlar yoluyla artan müşahade süresi riski altındadır. Acil servis ve konsültasyon hekimleri, hangi hastaların acilde müşahade süresinin uzun olabileceği konusunda daha iyi iletişim kurmalı ve hasta sonucuna mümkün olan en kısa sürede karar verilmelidir. (NCI-2023-1-10)

Anahtar Kelimeler: Acil Servis; kırılganlık; müşahede süresi.

Gorkem Alper Solakoglu, Kurtulus Aciksari, Cagatay Nuhoglu, Kamil Oguzhan Doker. Evaluation of factors affecting the length of stay of geriatric patients in the emergency department. North Clin Istanb. 2023; 10(4): 444-450

Corresponding Author: Gorkem Alper Solakoglu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale