ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Salivary gland tumors: A 15-year experience of a university hospital in Turkey [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(4): 366-371 | DOI: 10.14744/nci.2020.57767

Salivary gland tumors: A 15-year experience of a university hospital in Turkey

Erdem Mengi1, Cüneyt Orhan Kara1, Funda Tümkaya1, Fazil Ardiç1, Bülent Topuz1, Ferda Bir2
1Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, Turkey
2Department of Pathology, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, Turkey

OBJECTIVE: To determine the demographic characteristics of benign and malignant salivary gland tumors in our department in the last 15 years.
METHODS: In this study, the files of the patients who underwent salivary gland surgery between 2004 and 2019 in our department were analyzed retrospectively. A total of 366 patients whose diagnoses of salivary gland tumor histopathologically confirmed were included in this study. The demographic data of the patients and tumor localizations were recorded, and their relationships with histopathological results were examined.
RESULTS: Of the 366 tumors, 292 (80%) of them was originated from the parotid gland, 52 (14%) from the submandibular gland, and 22 (6%) from the minor salivary gland. The male: female ratio was found as 1.2: 1, and the mean age of the patients was 50.37 years. A total of 259 (70.8%) tumors were benign, and 107 (29.2%) were malignant. The most frequent benign tumor was pleomorphic adenoma, with 121 cases (46.7%). While pleomorphic adenomas constituted the majority of the benign tumors of the submandibular gland and minor salivary glands, Warthin tumor was detected more than pleomorphic adenoma in the parotid gland. The most common malignant tumor was mucoepidermoid carcinoma, with 26 cases (24.3%).
CONCLUSION: The distribution of the salivary gland tumors detected in our department was found to be substantially similar to other worldwide series. Unlike the literature, we concluded that salivary gland tumors were seen slightly more in males, minor salivary gland tumors were relatively rare and Warthin tumors were more frequently detected in our region.

Keywords: Histology, minor salivary gland; parotid; salivary gland tumor; submandibular.

Tükrük bezi tümörleri: Türkiye’de bir üniversite hastanesinin 15 yıllık deneyimi

Erdem Mengi1, Cüneyt Orhan Kara1, Funda Tümkaya1, Fazil Ardiç1, Bülent Topuz1, Ferda Bir2
1Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, Turkey
2Department of Pathology, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, Turkey

Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde son 15 yıl içinde tanı almış tükrük bezi tümörlerinin demografik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2004-2019 tarihleri arasında tükrük bezi cerrahisi geçirmiş olan hastalar geriye dönük olarak incelendi. Çalışmaya, histopatolojik olarak tükrük bezi tümörü tanısı kesinleşmiş 366 hasta dâhil edildi. Hastalara ait demografik veriler ve tümör lokalizasyonları kaydedilerek histopatolojik sonuçlarla ilişkisi incelendi.
Bulgular: Toplam 366 tümörün, 292’si (%80) parotis bezi, 52’si (%14) submandibular bez ve 22’si (%6) minör tükrük bezi kaynaklı idi. Çalışmamızda hastaların yaş ortalamaları 50,37 yıl, erkek: kadın oranı 1,2: 1 olarak saptandı. Tümörlerin 259’u (%70,8) benign, 107’si (%29,2) malign karakterde idi. En sık görülen benign tümör, 121 olguyla, pleomorfik adenom (%46,7) olarak saptandı. Submandibular bez ve minör tükrük bezi benign tümörlerinin büyük çoğunluğunu pleomorfik adenom oluştururken, parotis bezi tümörlerinde Warthin tümörünün pleomorfik adenoma göre daha fazla görüldüğü saptandı. En sık görülen malign tümör, 26 olguyla, mukoepidermoid karsinom (%24,3) olarak saptandı.
Sonuç: Kliniğimizde son 15 yıl içerisinde saptanan tükrük bezi tümörleri dağılımının literatürdeki verilerle büyük oranda uyumlu olduğu görüldü. Çalışmamızda literatürden farklı olarak, bölgemizde tükrük bezi tümörlerinin erkeklerde biraz daha fazla görüldüğü, minör tükrük bezi tümörlerinin daha nadir, Warthin tümörlerinin ise daha sık saptandığı sonucuna ulaşıldı. (NCI-2019-0293.R2)

Anahtar Kelimeler: Tükrük bezi tümörü, histoloji; parotis, submandibular; minör tükrük bezi.

Erdem Mengi, Cüneyt Orhan Kara, Funda Tümkaya, Fazil Ardiç, Bülent Topuz, Ferda Bir. Salivary gland tumors: A 15-year experience of a university hospital in Turkey. North Clin Istanb. 2020; 7(4): 366-371

Corresponding Author: Erdem Mengi
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale