ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Mean platelet volume can indicate dietary adherence and disease severity of celiac disease [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(1): 41-46 | DOI: 10.14744/nci.2021.56313

Mean platelet volume can indicate dietary adherence and disease severity of celiac disease

Emre Gerceker1, Ahmed Ramiz Baykan2, Serkan Cerrah2, Hakan Yuceyar3
1Department of Gastroenterology, Gazi Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Gastroenterology, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey
3Department of Gastroenterology, Celal Bayar University Faculty of Medicine, Manisa, Turkey

OBJECTIVE: At present, there is no reliable indicator for dietary compliance and disease severity in patients with celiac disease (CD). The aim of this study is to evaluate mean platelet volume (MPV) level as a biomarker for detection of disease activation, dietary adherence, and assessment of disease severity.
METHODS: Eighty-one patients with CD and 50 healthy subjects were enrolled in this study. The diagnosis of CD was established by both positive antibodies against endomysium or gliadin and histopathological criteria (lymphocytic infiltration and total villous atrophy in duodenal biopsies).
RESULTS: MPV was observed to be significantly higher among CD patients when compared to healthy controls (8.14±0.26 fL vs. 7.82±0.29 fL and p=0.001). Overall dietary adherence rate was 72.8% (58/81 CD patients). After induction of a gluten-free diet, the MPV was significantly lower in the dietary adherent group than non-adherent patients (7.86±0.17 fL vs. 8.07±0.30 fL and p=0.001). The increase of MPV was correlated with Marsh classification (Marsh 3 active CD vs. Marsh 2 active CD vs. Marsh 1 active CD; 8.32±0.27 fL vs. 8.12±0.19 fL vs. 7.98±0.19 fL; p=0.004 and p=0.009).
CONCLUSION: Based on these data, we believe that increased MPV can provide additional benefit to screening in patients with CD. It can indicate the activation of the disease and adherence to the diet.

Keywords: Celiac disease, dietary adherence; mean platelet volume.

Ortalama trombosit hacmi, çölyak hastalarında diyete uyumu ve hastalık şiddetini gösterebilir

Emre Gerceker1, Ahmed Ramiz Baykan2, Serkan Cerrah2, Hakan Yuceyar3
1Gazi Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, İzmir
2Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Erzurum
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Manisa

Giriş / Amaç: Günümüzde, Çölyak hastalarının takibinde diyet uyumu ve hastalık şiddeti için güvenilir bir belirteç yoktur. Bu çalışmanın amacı, ortalama trombosit hacmi (MPV) düzeyini hastalık aktivasyonunun tespiti, diyet uyumu ve hastalık şiddetinin değerlendirilmesi için bir biyolojik belirteç olarak değerlendirmektir.
Gereç ve yöntem: Yakın zamanda çölyak hastalığı tanısı almış 81 olgu ve 50 sağlıklı kontrol olgusu bu çalışmaya dahil edilmiştir. Çölyak hastalığı tanısı hem endomysium veya gliadine karşı pozitif antikorların varlığı, hem de duodenal biyopsilerde lenfositik infiltrasyon ve total villöz atrofi varlığı gibi histolojik kriterler ile konulmuştur.
Bulgular: Çölyal hastalarında sağlıklı kontrollere göre MPV anlamlı olarak yüksek bulundu (8.14 ± 0.26 fL'ye karşı 7.82 ± 0.29 fL ve p = 0.001). Genel diyet uyum oranı % 72,8 (58/81) saptandı. Glutensiz diyetin uygulanmasından sonra, MPV diyete bağlı grupta diyet uyumsuz hastalara göre önemli ölçüde daha düşüktü (7.86 ± 0.17 fL'ye karşı 8.07 ± 0.30 fL ve p = 0.001). MPV'deki artışın, Marsh sınıflandırması ile korele olduğu izlendi. (Marsh 3 aktif ÇH'na karşı Marsh 2 aktif ÇH'na karşı Marsh 1 aktif ÇH; 8.32 ± 0.27 fL'ye karşı 8.12 ± 0.19 fL'ye karşı 7.98 ± 0.19 fL; p = 0.004 ve p = 0.009).
Sonuçlar: Bu verilere dayanarak, artmış MPV'nin Çölyak hastalarında taramaya ek fayda sağlayabileceğine inanıyoruz. MPV Çölyak hastalığı aktivasyonunu ve diyete uyumu gösterebilir. (NCI-2020-0383.R1)

Anahtar Kelimeler: Çölyak hastalığı, diyet uyumu, ortalama trombosit hacmi

Emre Gerceker, Ahmed Ramiz Baykan, Serkan Cerrah, Hakan Yuceyar. Mean platelet volume can indicate dietary adherence and disease severity of celiac disease. North Clin Istanb. 2022; 9(1): 41-46

Corresponding Author: Emre Gerceker
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale