ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The relationship between Brucella infection and aortic stiffness in children [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2024; 11(3): 234-240 | DOI: 10.14744/nci.2023.56198

The relationship between Brucella infection and aortic stiffness in children

Hatice Uygun1, Celal Varan2, Nurettin Erdem3, Sibel Yavuz4, Mehmet Turgut3
1Department of Pediatric Infectious Disease, Adiyaman University Training and Research Hospital, Adiyaman, Turkiye
2Department of Pediatric Cardiology, Adiyaman University Faculty of Medicine, Adiyaman, Turkiye
3Department of Pediatric Infectious Disease, Adiyaman University Faculty of Medicine, Adiyaman, Turkiye
4Department of Pediatric Gastroenterology, Adiyaman University Training and Research Hospital, Adiyaman, Turkiye

OBJECTIVE: In this study, it was aimed to show whether Brucella infection, which causes various cardiovascular complications in children, can lead to an increase in aortic stiffness with a noninvasive method, echocardiography.
METHODS: Children who were diagnosed with Brucella infection and who had tachycardia, chest pain and murmur that were not related to body temperature increase during the treatment were evaluated cardiologically and had echocardiographic examination, were included in the study. Aortic strain, aortic distensibility measurement results and aortic stiffness index of the patients in the patient and control groups were calculated.
RESULTS: Our study included 53 cases with a mean age of 11.43±4.13 years in the patient group and 68 cases with a mean age of 10.16±3.61 years in the control group. We found that systolic blood pressure was lower in the patient group than in the control group (p=0.014). In the analysis of laboratory parameters, blood glucose level was found to be significantly higher in the patient group (p=0.001). In the statistical evaluation of aortic strain, aortic stiffness index and aortic distensibility measurement results between the patient and control groups, no statistically significant difference was found between the groups (p=0.287, p=0.784, p=0.208).
CONCLUSION: In our study, where we tried to show a new parameter that could contribute to the increase in aortic stiffness, the results showed that Brucella infection was not a factor that increased aortic stiffness in the pediatric age group.

Keywords: Aortic stiffness; brucellosis; children; infection.

Çocuklarda Brusella enfeksiyonu ile aortik stiffness arasındaki ilişki

Hatice Uygun1, Celal Varan2, Nurettin Erdem3, Sibel Yavuz4, Mehmet Turgut3
1Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Adıyaman
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adıyaman
3Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Adıyaman
4Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Gastroenteroloji Kliniği, Adıyaman

Amaç: Bu çalışmada, çocuklarda çeşitli kardiyovasküler komplikasyonlara neden olan Brucella enfeksiyonunun aortik stiffness’ta artışa neden olup olmadığının noninvaziv bir yöntem olan ekokardiyografi ile gösterilmesi amaçlandı.
Yöntemler: Brusella enfeksiyonu tanısı alan ve tedavi sırasında vücut ısısı artışına bağlı olmayan taşikardi, göğüs ağrısı ve üfürüm şikayeti olduğu için kardiyolojik açıdan değerlendirilmiş ve ekokardiyografik inceleme yapılmış çocuklar çalışmaya alındı. Hasta ve kontrol grubundaki olguların aortik strain, aortik distensibility ölçüm sonuçları ve aortik stiffness indeksi hesaplandı.
Bulgular: Çalışmamıza hasta grubunda yaş ortalaması 11.43±4.13 yıl olan 53 olgu, kontrol grubunda ise yaş ortalaması 10.16±3.61 yıl olan 68 olgu dahil edildi. Hasta grubunda sistolik kan basıncının kontrol grubuna göre daha düşük olduğunu bulduk (p=0.014). Laboratuvar parametrelerinin analizinde kan şekeri düzeyi hasta grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,001). Aortik strain, aortik stiffness indeksi ve aortik distensibilty ölçüm sonuçlarının istatistiksel değerlendirmesinde hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0.287, p=0.784, p=0.208).
Sonuç: Aortik stiffness de artışa katkıda bulunabilecek yeni bir parametreyi göstermeye çalıştığımız çalışmamızda, sonuçlar Brucella enfeksiyonunun çocuk yaş grubunda aortik stiffness parametrelerini artıran bir faktör olmadığını göstermiştir. (NCI-2022-6-17)

Anahtar Kelimeler: Aortik stiffness; bruselloz; çocuklar; enfeksiyon.

Hatice Uygun, Celal Varan, Nurettin Erdem, Sibel Yavuz, Mehmet Turgut. The relationship between Brucella infection and aortic stiffness in children. North Clin Istanb. 2024; 11(3): 234-240

Corresponding Author: Hatice Uygun
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale