ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Antibiotic preferences and treatment durations in community-acquired infections [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(4): 428-434 | DOI: 10.14744/nci.2023.55453

Antibiotic preferences and treatment durations in community-acquired infections

Baris Ertunc1, Gurdal Yilmaz2
1Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, University of Health Sciences, Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Trabzon, Turkiye
2Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, Turkiye

OBJECTIVE: Since Infectious diseases and Clinical Microbiology specialists (IDS) are guiding both the community and other health professionals, it is important to use antibiotics in accordance with the guidelines. In this study, it was aimed to evaluate the approaches of IDS to the use of antibiotics and treatment times in community-acquired infections.
METHODS: Our study was conducted as a digital survey study applied to IDS between January 2019 and December 2020. Community-acquired pneumonia, cystitis, acute tonsillopharangitis, acute otitis media, acute sinusitis, cellulitis, as well as the antibiotics they prefer and their duration of treatment, were asked by questionnaire method. A descriptive statistical analysis was performed on all the information obtained.
RESULTS: A total of 203 IDS participated in the study. About 34.7% of the participants worked as specialists for 0–5 years, 33.6% between 6 and 15 years, and 31.7% for more than 15 years. Most of the participants had problems adhering to the guidelines recommendations in their choice of antibiotics and in determining the duration of treatment. Non-compliance rates were higher among specialists who served for more than 5 years.
CONCLUSION: By providing radical changes in both specialty training and post-specialty trainings, creating online learning environments, and encouraging trainings, problems can be solved to a significant extent and new information can be accessed more quickly.

Keywords: Antibiotics; community acquired infections; infectious diseases.

Toplum kökenli enfeksiyonlarda antibiyotik tercihleri ve tedavi süreleri

Baris Ertunc1, Gurdal Yilmaz2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Trabzon

AMAÇ: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının hem topluma hem de diğer sağlık çalışanlarına yol gösterici olması nedeniyle antibiyotiklerin kılavuzlara uygun olarak kullanılması önemlidir. Bu çalışmada Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlarının toplum kökenli enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımı ve tedavi sürelerine yaklaşımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamız Ocak 2019-Aralık 2020 tarihleri arasında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlarına uygulanan dijital bir anket çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Toplum kökenli pnömoni, sistit, akut tonsillofaranjit, akut otitis media, akut sinüzit, selülit tedavisi için tercih ettikleri antibiyotikler ve tedavi süreleri anket yöntemi ile sorulmuştur. Elde edilen tüm bilgiler için tanımlayıcı istatistiksel analiz yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 203 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı katılmıştır. Katılımcıların %34,7'si 0-5 yıl, %33,6'sı 6-15 yıl ve %31,7'si 15 yıldan fazla süredir uzman olarak çalışmaktadır. Katılımcıların çoğu antibiyotik seçiminde ve tedavi süresinin belirlenmesinde kılavuz önerilerine uymakta sorun yaşamıştır. Uyumsuzluk oranları 5 yıldan fazla görev yapan uzmanlarda daha yüksekti.
SONUÇ: Hem uzmanlık eğitiminde hem de uzmanlık sonrası eğitimlerde köklü değişiklikler sağlanarak, online öğrenme ortamları oluşturularak ve eğitimler teşvik edilerek sorunlar önemli ölçüde çözülebilir ve yeni bilgilere daha hızlı ulaşılabilir. (NCI-2023-7-4)

Anahtar Kelimeler: Antibiyotikler; toplum kökenli enfeksiyonlar; enfeksiyon hastalıkları.

Baris Ertunc, Gurdal Yilmaz. Antibiotic preferences and treatment durations in community-acquired infections. North Clin Istanb. 2023; 10(4): 428-434

Corresponding Author: Baris Ertunc
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale