ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Orbital Doppler ultrasonography evaluation in patients with ankylosing spondylitis: A prospective study [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2024; 11(3): 208-213 | DOI: 10.14744/nci.2023.54514

Orbital Doppler ultrasonography evaluation in patients with ankylosing spondylitis: A prospective study

Omer Faruk Sevinc1, Sibel Alisan Alimoglu2, Sumeyye Merve Turk3, Emel Gonullu3, Onur Taydas1
1Department of Radiology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkiye
2Department of Ophthalmology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkiye
3Department of Rheumatology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkiye

OBJECTIVE: Our aim in this study is to compare patients with ankylosing spondylitis (AS), a rheumatologic disease that can cause eye involvement and the normal population in terms of orbital Doppler findings, which is an inexpensive and easily applicable method that can be used in early diagnosis and follow-up.
METHODS: The study was planned prospectively. The data of patients with AS were compared to those of age- and gender-matched healthy volunteers. A total of 42 participants, 23 (54.8%) males and 19 (45.2%) females, with a mean age of 42.4±12.6 years were included in the study. In addition to demographic information, such as age and gender, the diameter, peak systolic velocity, end-diastolic velocity, mean velocity, resistive index, pulsatility index, and blood flow volumes of the central retinal artery of the left eye were measured using spectral Doppler ultrasonography.
RESULTS: According to the comparison of the patients with and without AS according to orbital Doppler ultrasonography findings, the mean velocity, resistive index, and volume measurements of the patients with AS were significantly higher than those without AS (p=0.028, p=0.039, and p=0.038, respectively). However, in the subgroup analysis of the AS group, the Doppler findings did not significantly differ between the patients with and without anterior uveitis.
CONCLUSION: In the patient group with AS, independent of anterior uveitis (AU), there was a difference in Doppler parameters and therefore in ophthalmic vasculature. In patients with AS, orbital vascularity changes can be detected with orbital Doppler US before clinical signs appear.

Keywords: Ankylosing spondylitis; anterior uveitis; orbital Doppler ultrasonography.

Ankilozan spondilit hastalarının orbital Doppler ile değerlendirilmesi: Prospektif bir çalışma

Omer Faruk Sevinc1, Sibel Alisan Alimoglu2, Sumeyye Merve Turk3, Emel Gonullu3, Onur Taydas1
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Sakarya
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Anabilim Dalı, Sakarya

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız, göz tutulumu da yapabilen bir romatolojik hastalık olan ankilozan spondilitli (AS) hastalar ile normal popülasyonun erken tanı ve takipte kullanılabilecek ucuz ve kolay uygulanabilir bir yöntem olan orbital doppler bulguları açısından karşılaştırılmasıdır.
Yöntemler: Çalışma prospektif olarak planlandı. AS hastalarının yaş-cinsiyet eşleştirilmiş sağlam gönüllüler ile karşılaştırılması sonucu veriler elde edildi. Katılımcıların yaş ortalaması 42,4±12,6 yıl olan toplam 42 hasta alındı. Hastaların 23’ü (54,8%) erkek ve 19’u (%45,2) kadın idi. Hastaların yaş, cinsiyet gibi demografik bilgilerinin yanı sıra, sol gözün santral retinal arter çapı, pik sistolik hızı, diastol sonu hızı, ortalama hızı, rezistif indeksi, pulsatilite indeksi değerleri ve kan akım hacimleri de spektral doppler ultrason ile ölçüldü.
Bulgular: AS olan ve olmayan hasta gruplarının orbital Doppler US bulgularına göre karşılaştırılmasına göre AS pozitif olan hastaların ortalama hızı, rezistif indeks ve hacim ölçümleri, AS olmayan hastalara göre anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,028, p=0,039 ve p=0,038). Ancak yapılan subgroup analizinde AS olan grupta anterior üveit olan ve olmayan grup arasında Doppler bulguları açısından anlamlı farklılık saptanmadı
Sonuçlar: AS'li hasta grubunda anterior üveitten (AÜ) bağımsız olarak doppler parametrelerinde ve dolayısıyla oftalmik vaskülaritede farklılık saptanmıştır. AS'li hastalarda orbital doppler US ile klinik bulgu ortaya çıkmadan orbital vaskülarite değişiklikleri saptanabilir. (NCI-2023-4-7)

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit; anterior üveit; orbital Doppler ultrasonografi.

Omer Faruk Sevinc, Sibel Alisan Alimoglu, Sumeyye Merve Turk, Emel Gonullu, Onur Taydas. Orbital Doppler ultrasonography evaluation in patients with ankylosing spondylitis: A prospective study. North Clin Istanb. 2024; 11(3): 208-213

Corresponding Author: Onur Taydas
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale