ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul A patellar tendon length conservation method: Biplanar retrotubercle open-wedge proximal tibial osteotomy [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(3): 246-253 | DOI: 10.14744/nci.2018.52243

A patellar tendon length conservation method: Biplanar retrotubercle open-wedge proximal tibial osteotomy

Ismail Turkmen1, Irfan Esenkaya2
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Health Sciences University Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Istnbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The early-period results of our technique for performing a medial biplanar retrotubercle open-wedge proximal tibial osteotomy for the surgical treatment of varus gonarthrosis were evaluated and compared with those reported in the literature.
METHODS: The clinical and radiological results of a medial biplanar retrotubercle open-wedge proximal tibial osteotomy performed on 23 knees in 22 patients with medial gonarthrosis with varus alignment were analyzed.
RESULTS: Twenty patients were female and 2 were male. At the time of surgery, the mean age was 56.22 years (44–66 years), the mean body mass index was 31.95 kg/m2 (23.4–44.9 kg/m2), and the mean Hospital for Special Surgery (HSS) score was 68.7 (48–83). The mean preoperative femorotibial anatomical axis angle was 186.39° (173–194°), and the mean Insall-Salvati index value was 1.04 (0.94–1.171). The mean length of follow-up was 30.19 months (6–42 months). At the last follow-up examination, the mean HSS score was 86.48 (74–100), the mean femorotibial anatomical axis angle was 175° (168–171°), and the mean Insall-Salvati index value was 1.06 (0.857–1.32). Comparison of the final follow-up values with the preoperative values demonstrated significant improvement in the HSS score and femorotibial anatomical axis angle, but no significant difference in the Insall-Salvati index value.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study indicated that frontal and sagittal plane deformities in patients with varus gonarthrosis can be treated with biplanar retrotubercle open-wedge proximal tibial osteotomy with good clinical results that achieve patellar tendon length stability and avoid patellofemoral problems.

Keywords: Biplanar, open-wedge osteotomy; patellar tendon; retrotubercle.

Patellar Tendon Koruyucu Bir Teknik Olarak Biplanar Retrotüberkül Medial Açık Kama Tibia Osteotomisi

Ismail Turkmen1, Irfan Esenkaya2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2İstanbul Medeniyet Universitesi Tıp Fakültesi Ortopedi veTravmatoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı varus gonartrozunun cerrahi tedavisinde uyguladığımız proksimal tibia medial biplanar retrotüberkül açık kama osteotomi tekniğinin erken dönem sonuçlarını değerlendirmek ve literatür ile kıyaslamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaç doğrultusunda varus dizilimine sahip medial gonartrozu bulunan 22 hastanın 23 dizine uygulanan proksimal tibia medial biplanar retrotüberkül açık kama osteotomi sonuçlarını incelendi.
BULGULAR: Hastaların 20’ si kadın 2’ si erkekti. Hastaların ameliyat esnasındaki yaş ortalamaları 56.24 (44-66), beden kitle indeksleri ortalama 31.95 (23.4 - 44.9), ameliyat öncesi ortalama Hospital for Special Surgery (HSS) skoru 68.7 (48 - 83) idi. Ameliyat öncesi ortalama femorotibial anatomik aks açısı 186.39°(173 - 194), ortalama Insall-Salvatti indeks değeri 1.04 (0.94 -1.171) idi.
Hastaların ortalama takip süresi 30.19 (6 - 42) aydır. Son takiplerinde HSS skoru ortalama 86.48 (74 - 100), femorotibial anatomik aks açısı 175°(168 - 171), Insall-Salvatti indeks değeri 1.06 (0.857 – 1.32) idi.
Hastaların ameliyat öncesi ve son kontrollerindeki HSS skoru ve femorotibial anatomik aks açısında istatistiksel olarak anlamlı düzelme mevcutken, Insall-Salvatti indeks değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır.
Bir hastada fatal olmayan pulmoner emboli, bir hastada cerrahiden bir yıl sonra gelişen derin ven trombüsü, iki hastada geçici duysal sinir hasarı, bir hastada rabdomyoliz ve bir hastada da düzeltme derecesinde kayıp (nüks) gelişti.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamıza göre; proksimal tibia medial biplanar retrotüberkül osteotomisi ile varus gonartrozlu hastalarda, frontal plan ve sagittal plan deformiteleri düzeltilebildiği gibi patellar tendon boyu da sabit bırakılarak patellofemoral sorunların önüne geçilebilmekte ve iyi klinik sonuçlar elde edebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Açık kama osteotomi, retrotüberkül, biplanar, patellar tendon

Ismail Turkmen, Irfan Esenkaya. A patellar tendon length conservation method: Biplanar retrotubercle open-wedge proximal tibial osteotomy. North Clin Istanb. 2018; 5(3): 246-253

Corresponding Author: Ismail Turkmen, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale