ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Coexistence of eruptive syringoma and bilateral nipple vitiligo: Could there be a common immunopathogenesis? [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2017; 4(2): 195-198 | DOI: 10.14744/nci.2016.51523

Coexistence of eruptive syringoma and bilateral nipple vitiligo: Could there be a common immunopathogenesis?

Şirin Yaşar1, Nurhan Döner2, Pembegül Güneş3
1Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, Department Of Dermatology, Istanbul
2Erzurum Numune Training And Research Hospital, Department Of Dermatology, Erzurum
3Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, Department Of Pathology, Istanbul

Eruptive syringoma is characterized by skin-colored, small papules that are very rarely seen. The lesions are benign; treatment is often unsuccessful. Recent investigations have suggested the role of autoimmune response rather than reactive proliferation for acrosyringium in the pathogenesis of eruptive syringoma. Although the association of syringoma with diabetes mellitus, alopecia areata in support of autoimmunity has been reported in the literature, there has been no report on coexistence of eruptive syringoma with vitiligo so far.

Herein, we present a 29-year old female with bilateral nipple vitiligo and eruptive syringoma.

Keywords: syringoma, vitiligo, autoimmunity

Eruptiv Siringoma Ve Bilateral Nipple Vitiligo Beraberliği: Ortak Bir İmmunopatogenez Olabilir mi?

Şirin Yaşar1, Nurhan Döner2, Pembegül Güneş3
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul
2Erzurum Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Erzurum
3Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Eruptif siringoma, nadir görülen, gövde ön yüzünde yerleşim gösteren, peripubertal dönemde ortaya çıkan, küçük, deri renginde papüllerle karakterizedir. Lezyonlar benigndir ve tedavi yöntemleri genellikle başarısızdır. Son incelemeler eruptif siringomanın patogenezinde akrosiringiumu hedefleyen reaktif proliferasyondan çok otoimmün yanıtın rol aldığı yönündedir. Otoimmünite lehine diabetes mellitus, alopesi areata ve siringom eşliktelikleri literatürde bildirilmiş olmasına rağmen erüptif siringoma ve vitiligo eşlikteliği bugüne dek bildirilmemiştir.
Burada 29 yaşında bilateral meme başı vitiligo ve eruptif siringoma tanısı alan kadın olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: siringom, vitiligo, otoimmunite

Şirin Yaşar, Nurhan Döner, Pembegül Güneş. Coexistence of eruptive syringoma and bilateral nipple vitiligo: Could there be a common immunopathogenesis?. North Clin Istanb. 2017; 4(2): 195-198

Corresponding Author: Şirin Yaşar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale