ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Investigation of cardiac adverse effects in COVID-19 ARDS patients treated with intravenous immunoglobulin [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(5): 560-566 | DOI: 10.14744/nci.2023.50336

Investigation of cardiac adverse effects in COVID-19 ARDS patients treated with intravenous immunoglobulin

Ayse Ayyildiz1, Ozge Turgay Yildirim2, Anil Ucan3, Fatih Alper Ayyildiz4, Fezan Mutlu5
1Department of Intensive Care, Eskisehir City Hospital, Eskisehir, Turkiye
2Department of Cardiology, Eskisehir City Hospital, Eskisehir, Turkiye
3Department of Internal Medicine, Eskisehir City Hospital, Eskisehir, Turkiye
4Department of Emergency Medicine, Eskisehir City Hospital, Eskisehir, Turkiye
5Department of Biostatistics, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkiye

OBJECTIVE: The popularity of intravenous immunoglobulin (IVIG) therapy in Acute Respiratory Distress Syndrome (CARDS) secondary to COVID-19 infection is increasing day by day. In this study, we aimed to retrospectively evaluate the possible cardiac effects in our CARDS patients treated with IVIG.
METHODS: Demographic and clinical characteristics, mortality, sequential electrocardiography (ECG), echocardiography, cardiac markers, and other laboratory parameters of CARDS patients who received IVIG treatment were recorded.
RESULTS: The mean age of the patients was 68.7±13.6%, and 70.5% were female. The mean number of days of hospi-talization in the intensive care unit was 18.2±9.7, and the mortality rate was recorded as 35.2%. No pathological rhythm or ischemic change was observed in sequential ECG follow-ups. However, in consecutive ECO follow-ups, the sPAP values at the treatment end were numerically lower, although not statistically significant.
CONCLUSION: Our study suggests that IVIG therapy may be used safely in COVID-19 patients with cardiovascular side effects. However, due to the high risk of coagulopathy in these patients, the use of IVIG therapy in COVID-19 infection should be monitored with close monitoring, as it may increase the potential for cardiovascular risk. Furthermore, monitoring cardiac parameters are also essential as it may predict high cardiovascular risk in patients. For this reason, patients need lower infusion rates, steroid combination, adequate hydration, and effective anticoagulation therapy to avoid these side effects.

Keywords: Acute respiratory distress syndrome, adverse effects, COVID-19, drug effects; intravenous immunoglobulins; shock.

İntravenöz immünglobulin ile tedavi edilen COVID-19 ARDS hastalarında kardiyak yan etkilerin araştırılması

Ayse Ayyildiz1, Ozge Turgay Yildirim2, Anil Ucan3, Fatih Alper Ayyildiz4, Fezan Mutlu5
1Eskişehir Şehir Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, Eskişehir
2Eskişehir Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Eskişehir
3Eskişehir Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Eskişehir
4Eskişehir Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Eskişehir
5Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Eskişehir

AMAÇ: COVID-19 enfeksiyonuna sekonder Akut Respiratuar Distress Sendromu’nda (CARDS) IVIG tedavisinin popülaritesi her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada IVIG tedavisi uyguladığımız CARDS hastalarımızda olası kardiyak etkileri retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık.
METOT: IVIG tedavisi almış CARDS hastalarının demografik ve klinik özellikleri, mortalite durumları, tedavi boyunca ardışık bakılmış olan elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi (EKO),kardiyak markerler ve diğer laboratuvar parametreleri kaydedilmiştir.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 68.7±13.6 olup %70.5’i kadındı. Ortalama yoğun bakımda yatış gün sayısı 18.2±9.7 olup mortalite oranı %35.2 olarak kaydedildi. Ardışık EKG takiplerinde herhangi bir patolojik ritme ya da iskemik değişikliğe rastlanılmadı. Ardışık EKO takiplerinde ise istatistiksel olarak anlamlı olmasa da tedavi sonu sPAP değerleri numerik olarak daha düşük bulundu.
SONUÇ: Çalışmamız IVIG tedavisinin COVID-19 hastalarında kardiyovasküler yan etkiler açısından güvenle kullanabilineceğini göstermektedir. Fakat bu hastalarda yüksek koagülopati riski nedeni ile COVID-19 enfeksiyonunda IVIG tedavisi kullanımı kardiyovasküler risklerin oluşabilme potansiyelini arttırabileceğinden yakın monitorizasyon ile izlenmelidir. Kardiyak parametrelerin izlemi de hastalarda yüksek kardiyovasküler riski öngördürebileceğinden dolayı önemlidir. Bu sebeple hastalara bu yan etkilerden korunmak için düşük infüzyon hızları, steroid kombinasyonu, yeterli hidrasyon ve etkili bir antikoagülasyon tedavisi gerekmektedir. (NCI-2022-5-15)

Anahtar Kelimeler: Akut respiratuar distress sendromu, yan etkiler, COVID-19, ilaç etkileri; intravenöz immunglobulin; şok.

Ayse Ayyildiz, Ozge Turgay Yildirim, Anil Ucan, Fatih Alper Ayyildiz, Fezan Mutlu. Investigation of cardiac adverse effects in COVID-19 ARDS patients treated with intravenous immunoglobulin. North Clin Istanb. 2023; 10(5): 560-566

Corresponding Author: Ayse Ayyildiz
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale