ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Incidental lesions in appendectomy specimens: Rare or rarely sampled? [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(1): 71-75 | DOI: 10.14744/nci.2020.49799

Incidental lesions in appendectomy specimens: Rare or rarely sampled?

Nuray Kepil1, Sebnem Batur1, Ozan Akinci2, Salih Pekmezci3
1Department of Pathology, Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Hakkari State Hospital, Hakkari, Turkey
3Department of General Surgery, Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: During the microscopic examination of the specimens after appendectomy operations performed due to acute appendicitis, pathologists may encounter some incidental and unusual lesions. Appendectomy specimens are sampled as 3 sections/1 paraffin block in many centers. In this study, we aimed to evaluate whether multiple and dense sampling of appendix specimens has an impact on the incidence of incidental lesions of the appendix.
METHODS: This study is a retrospective study of 1154 patients who underwent appendectomy with presumed acute appendicitis at the Department of General Surgery, Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, had histopathological evaluation between 2007–2011 and 2014–2018. Group 1 was made up of the patients whose appendix specimens were examined as 3 sections/1 paraffin block. Group 2 was made up of the patients whose appendix specimens were sampled completely. In this study, it was evaluated whether there was a difference between the two groups concerning incidence of incidental benign and malign appendix lesions.
RESULTS: There were 579 patients in Group 1, 575 patients in Group 2, and the mean age of the groups was 26 and 28, respectively. Neither acute appendicitis findings nor any of the other unusual lesions were found in 57 specimens (9.8%) in Group 1 and 58 specimens (10.1%) in Group 2. Unusual pathological findings were detected in six specimens in Group 1 and 21 in Group 2. All unusual lesions, including benign and malignant, were significantly higher in Group 2 than in Group 1 (p=0.013). Concerning the incidence of malignant incidental lesions alone, there was no significant difference between the two groups (p=0.136).
CONCLUSION: Multiple and dense sampling of appendectomy specimens increases the likelihood of detecting unusual lesions of the appendix.

Keywords: Acute appendicitis, incidental lesions; multiple and dense sampling.

Apendektomi Materyallerindeki Rastlantısal Lezyonlar: Nadir mi yoksa nadiren mi örnekleniyor?

Nuray Kepil1, Sebnem Batur1, Ozan Akinci2, Salih Pekmezci3
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Hakkari Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Hakkari
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Akut apandisit nedeniyle gerçekleştirilen apendektomi operasyonları sonrasında materyallerin mikroskopik incelemesi esnasında patologlar, bazı rastlantısal ve sıradışı lezyonlarla karşılaşabilmektedir. Apendektomi materyalleri birçok merkezde 3 kesit / 1 parafin blok şeklinde örneklenmektedir. Bu çalışmada apendiks materyallerinin çoklu ve yoğun örneklemesinin, apendiksin rastlantısal lezyonlarının insidansı üzerinde bir etkisi olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda 2007-2011 ve 2014-2018 yılları arasında, akut apandisit tanısıyla apendektomi ameliyatı yapılan ve histopatolojik değerlendirmesi yapılmış 1154 hastayı içeren retrospektif bir çalışmadır. Grup 1, apendiks materyalleri 3 kesit / 1 parafin blok olarak incelenen hastalardan oluşturuldu. Grup 2, apendiks materyalleri tamamen örneklenmiş hastalardan oluşturuldu. İki grup arasında insidental benign ve malign apendiks lezyonlarının görülme sıklığı açısından fark olup olmadığı değerlendirildi.
Bulgular: Grup 1’de 579 hasta, Grup 2'de 575 hasta vardı ve grupların yaş ortalaması sırasıyla 26 ve 28 idi. Grup 1'de 57 (% 9.8) ve Grup 2'de 58 (% 10.1) materyalde akut apandisit veya sıradışı herhangi bir lezyona rastlanmadı. Grup 1’de 6, Grup 2’de 21 materyalde sıradışı patolojik bulgular saptandı. Benign ve malign tüm sıradışı lezyonların Grup 2'de Grup 1'e göre anlamlı derecede yüksek olduğu gözlendi (p: 0.013). Tek başına malign insidental lezyonların insidansı açısından ise iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı (p: 0.136).
Sonuç: Apendektomi materyallerinin çoklu ve yoğun örneklenmesi, apendiksin sıradışı lezyonlarının saptanma olasılığını arttırmaktadır. (NCI-2020-0092.R1)

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, insidental lezyonlar; çoklu ve yoğun örnekleme.

Nuray Kepil, Sebnem Batur, Ozan Akinci, Salih Pekmezci. Incidental lesions in appendectomy specimens: Rare or rarely sampled?. North Clin Istanb. 2021; 8(1): 71-75

Corresponding Author: Nuray Kepil
LookUs & Online Makale