ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Fibulin1 and mesothelin expressions in pancreas ductal adenocarcinoma [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-49260 | DOI: 10.14744/nci.2022.49260

Fibulin1 and mesothelin expressions in pancreas ductal adenocarcinoma

Asude Aksoy1, Gokhan Artas2, Tuncay Kuloglu3, Mustafa Koc4
1Department of Medical Oncology, Medical Faculty, Firat University, Elazig, Turkey
2Department of Pathology, Medical Faculty, Firat University, Elazig, Turkey
3Department of Histopathology Medical Faculty, Firat University, Elazig, Turkey
4Department of Radiology Medical Faculty, Firat University, Elazig, Turkey

OBJECTIVE: The balance between the pancreas' malignant acinar cells and the surrounding connective tissue component determines each tumor's aggressiveness. We investigated the effect of mesothelin (MSLN) and fibulin1 (FBLN1) expressions on survival, whether they are prognostic biomarkers for pancreas ductal adenocarcinoma (PDCA).
METHODS: 80 patients in total, 40 patients who underwent the Whipple procedure for diagnosed PDCA between 2009 and 2016, 40 patients with diagnosed pancreatitis as the control group were included in the current study. MSLN and FBLN1 expressions were evaluated by immune histochemically, retrospectively. We assessed the relationship between the degree of MSLN, FBLN1 expression, clinic pathological features, and survival rates in PDCA cases.
RESULTS: Median follow-up duration was 11.4 (3-41) months. All of the patients for MSLN, FBLN1 were immune reactive. We determined that a significant difference was between the patients with PDCA and control groups for MSLN expression but it wasn't for FBLN1 expression. We categorized MSLN and FBLN1 as lower-higher (L/H) groups. There was no significant difference in the median overall survival (OS) of patients in H- and L-MSLN groups. The median OS was significantly longer in the L-FBLN1 (acinar tissue) group 18 months ((95% CI: 9.51- 26.48) compared to the H-FBLN1 (acinar tissue) group 14 months (95% CI: 13.021-14.97) (p= 0.035). The L-FBLN1 expression was a positive factor for longer survival in PDCA according to Kaplan-Meier analyzes. The FBLN1 expression in the tumor microenvironment was significantly inverse related to OS (p< 0.05).
CONCLUSION: The FBLN1 expression in the tumor microenvironment may serve as a potential therapeutic target in PDCA.

Keywords: Pancreas ductal adenocarcinoma, tumor microenvironment, fibulin1, mesothelin, prognosis

Fibulin1 and mesothelin expressions in pancreas ductal adenocarcinoma

Asude Aksoy1, Gokhan Artas2, Tuncay Kuloglu3, Mustafa Koc4
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Histopatoloji Anabilim Dalı, Elazığ
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ

AMAÇ: Pankreasın malign asiner hücreleri ve çevresindeki bağ dokusu arasındaki denge, pankreas kanserinin agresifliğini belirler. Mezotelin (MSLN) ve fibulin1 (FBLN1) ekspresyonlarının pankreas duktal adenokarsinomunda (PDCA) prognostik biyobelirteçler olarak sağkalım üzerindeki etki edip etmediğini araştırdık.
YÖNTEM: Bu çalışmaya 2009-2016 yılları arasında PDCA tanısıyla Whipple prosedürü uygulanan toplam 80 olgu, kontrol grubu olarak 40 pankreatit tanısı konan 40 olgu dahil edildi. MSLN ve FBLN1 ekspresyonları immun histokimyasal olarak, retrospektif olarak değerlendirildi. PDCA olgularında MSLN ve FBLN1 ekspresyon dereceleri, klinik patolojik özellikler ve sağkalım oranları arasındaki ilişkileri değerlendirdik.
BULGULAR: Medyan takip süresi 11.4 (3-41) aydı. MSLN, FBLN1ekspresyonları olguların tümünde immün reaktifti. PDCA'lı olgular ve kontrol grupları arasında MSLN ekspresyonu açısından anlamlı bir farklılık varken FBLN1 ekspresyonu açısından bu farklılık olmadığını belirledik. MSLN ve FBLN1 ekspresyonunu düşük-yüksek (L/H) grupları olarak sınıflandırdık. Yüksek ve düşük MSLN gruplarındaki olguların arasında medyan genel sağkalımında (OS) açısından anlamlı bir farklılık yoktu. Medyan OS, düşük-FBLN1 (asiner doku) grubunda 18 ay ((%95 GA: 9,51-26,48), yüksek-FBLN1 (asiner doku) grubuna göre 14 ay (%95 GA: 13.021-14.97) istatiksel anlamlılık içerisinde daha uzundu (p= 0.035). Kaplan-Meier analizlerine göre düşük-FBLN1 ekspresyonu PDCA'da daha uzun sağkalım için olumlu bir faktördü. Tümör mikroçevresindeki FBLN1 ekspresyonu ile sağkalım arasında anlamlı şekilde ters bir ilişki vardı (p< 0.05).
SONUÇ: Tümör mikroçevresindeki FBLN1 ekspresyonu, PDCA'da potansiyel bir terapötik hedef olarak hizmet edebilir. (NCI-2021-10-21/R2)

Anahtar Kelimeler: Mezotelin, fibulin1, pankreas kanseri, sağkalımCorresponding Author: Asude Aksoy
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale