ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Bladder neck sparing during robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy: Six-year experience [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(3): 269-274 | DOI: 10.14744/nci.2020.49092

Bladder neck sparing during robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy: Six-year experience

Sercan Yilmaz1, Esat Ak2, Eymen Gazel3, Serdar Yalcin1, Kenan Yiğit Yildiz4, Lutfi Tunc5
1Department of Urology, Gulhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Urology, Mersin Training and Research City Hospital, Mersin, Turkey
3Department of Urology, Ankara Acibadem Hospital, Ankara, Turkey
4Department of Urology, Kackar Government Hospital, Rize, Turkey
5Department of Urology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: Prostate cancer is the most frequently diagnosed cancer among men in developed countries. Radical prostatectomy (RP) is the standard surgical treatment for patients with organ-confined disease and robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy (RALP) procedures get more popular in the past 20 years. The most important factor of continence after RP is the preservation of the functional sphincter mechanisms. Tunc et al. described the novel bladder neck preserving technique in RALRP in 2015. The purpose of this study is to present our long-term results of our novel technique during RALP performed by single surgeon (LT).
METHODS: In this study, 331 patients who went under procedure RALP between January 2012 and December 2017 analyzed retrospectively. Bladder neck sparing technique was performed for all patients used by a four-armed da Vinci robotic surgical system (Intuitive Surgical, Inc., Sunnyvale, CA). Quality of life (QoL) scores were assessed before RALP, after urethral catheter removal, and at the 1st month after RALP used by SF-12 QoL questionnaire. Patients without urine leakage during coughing or sneezing, as well as those who stayed totally dry, were considered as continent. Those who used more than 1 protective pad per day and/or had urine leakage during coughing, sneezing, or during the night were considered incontinent
RESULTS: The mean operation time, docking time, and anastomosis time were 76.9±28.9, 7.2±2.2, and 18±3.1 min, respectively. Estimated blood loss was 51.6±22.9 ml. The mean hospital stay was 2.2±0.8 days. The mean duration of the catheter was 7.1±1.3 days. After catheter removal, 310 (93.6%) of patients were continent immediately. During follow-up, 318 (96%) were continent after 1 month and 329 (99.3%) were totally continent after 1 year. No patient received surgical treatment for stress incontinence.
CONCLUSION: Since we have defined bladder neck sparing technique, we have realized that our technique is very effective with our long-term results. Our novel technique provided very early continence at the time of catheter removal after RALP within short-term follow-up in addition to favorable oncologic results.

Keywords: Bladder neck sparing, continence; prostate cancer; robot-assisted laparoscopic prostatectomy.

Robot Yardımlı Radikal Prostatektomide Mesane Boynu Korumanın Etkisi: Tekniği Tanımlayan Cerrahın 6 yıllık deneyimi

Sercan Yilmaz1, Esat Ak2, Eymen Gazel3, Serdar Yalcin1, Kenan Yiğit Yildiz4, Lutfi Tunc5
1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Ankara
2Mersin Eğitim ve Araştırma Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Mersin
3Ankara Acıbadem Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara
4Kaçkar Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Rize
5Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ: Prostat kanseri, gelişmiş ülkelerde erkeklerde en sık rastlanan kanser tipidir. Radikal prostatektomi (RP) organa sınırlı hastalıkta standart tedavi olmakla birlikte son yirmi yılda robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi (RALP) daha popüler hale gelmektedir. RP sonrasında inkontinansta en önemli faktör fonksiyonel sfinkter mekanizmalarının korunmasıdır. Tunç ve arkadaşları 2015 yılında yayınladığı makalesinde RALP sırasında mesane boynu koruyucu tekniği tanımlamışlardır. Bu çalışmanın amacı; tek cerrah tarafından yapılan ve bu yeni tekniğimizin uygulandığı RALP vakalarının uzun dönem sonuçlarını sunmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇ: Bu çalışmada Ocak 2012 ve Aralık 2017 tarihleri arasında RALP prosedürü uygulanan 331 hasta retrospektif olarak incelendi. Dört-kollu da Vinci robotik cerrahi sistem (Intuitive Surgical, Inc., Sunnyvale, CA) kullanılarak tüm hastalara mesane boyun koruyucu teknik uygulandı. Cerrahi öncesi; post-op kateter alınması sonrası ve RALP ‘ den 1 ay sonrasında “SF-12 QoL anketi” kullanılarak yaşam kalitesi değerlendirildi. Tamamen kuru olduğunu belirten, öksürme, hapşırma sırasında idrar kaçırma tariflemeyen hastalar kontinan olarak kabul edildi. Koruma amaçlı günde bir veya daha fazla ped kullanan hastalar ve öksürme hapşırma sırasında veya gece idrar kaçırması olan hastalar inkontinan kabul edildi.
SONUÇLAR: Ortalama Ameliyat süresi, yerleştirme süresi ve anastomoz süresi sırasıyla,9±28,9 dk, 7,2±2,2 dk, 18±3,1 dk olarak görüldü. Tahmini kan kaybı ortalama 51,6±22,9 ml olarak bulundu. Hastanede kalma süresi ortalama 2,2±0,8 gün iken ortalama kateterizasyon süresi 7.1±1.3 gündü. Kateter çekilmesi sonrası 310 (93,6%) hasta o anda kontinan iken takip sırasında 318(96%) hasta 1. ay sonrasında ve hastaların tümünün 1. yılın sonunda tamamen kontinan olduğu görüldü. Stress inkontinans adına herhangi bir cerrahi girişim gereksinimi görülmedi.
TARTIŞMA: Tanımladığımız günden bu yana mesane boynu koruyucu tekniğin uzun dönem sonuçlarının çok efektif olduğu görüldü. Bu yeni tekniğimiz olumlu onkolojik sonuçlar vermekle birlikte RALP sonrası kateter alınmasıyla birlikte erken dönemde kontinans sağlamaktadır. (NCI-2020-0105.R1)

Anahtar Kelimeler: Mesane boyun koruyucu teknik, Robot yardımlı laparoskopik prostatektomi, prostate kanseri, kontinans

Sercan Yilmaz, Esat Ak, Eymen Gazel, Serdar Yalcin, Kenan Yiğit Yildiz, Lutfi Tunc. Bladder neck sparing during robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy: Six-year experience. North Clin Istanb. 2021; 8(3): 269-274

Corresponding Author: Kenan Yiğit Yildiz
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale