ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Relationship between newborn craniotabes and vitamin D status [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(1): 15-21 | DOI: 10.14744/nci.2016.48403

Relationship between newborn craniotabes and vitamin D status

Makbule Ercan1, Mustafa Özçetin2, Mehmet Karacı3, Gamze Özgürhan2, Adem Yaşar3, Berrak Guven4
1Bulent Ecevit University, Faculty Of Medicine, Department Of Pediatrics, Zonguldak, Turkey
2Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training And Research Hospital, Child Health And Diseases Clinic, Istanbul, Turkey
3Fatih Sultan Mehmet Training And Research Hospital, Child Health And Diseases Clinic, Istanbul, Turkey
4Bulent Ecevit University, Faculty Of Medicine, Department Of Biochemistry, Zonguldak, Turkey

INTRODUCTION: In recent studies, vitamin D deficiency during pregnancy and early infancy has been reported to predispose children to many chronic diseases, except those of the skeletal system. The aim of this study was to investigate whether craniotabes in otherwise healthy newborns is physiological, its relationship to vitamin D deficiency and whether or not it requires treatment.
METHODS: A total of 150 healthy newborns with a weight of over 2000 g were included. Newborns were divided into two groups during postnatal discharge (1-3.’s day): those with and without craniotabes. The 25-hydroxy (OH) vitamin D levels of the newborns’ mothers were measured, and all infants were re-evaluated for craniotabes, as well as tested to determine levels of serum calcium (Ca), phosphorus (P), alkaline phosphatase (ALP), parathyroid hormone (PTH) and 25(OH) vitamin D, urine calcium and creatinine.
RESULTS: Craniotabes was present in 45 (30%) of newborns enrolled in the study. Craniotabes of the newborns born during the winter months was significantly higher. PTH level was significantly higher in 1-month-old newborns with craniotabes than those without craniotabes. No relationship was observed between diet and craniotabes, but in exclusively breastfed infants, vitamin D level was statistically significantly lower. No statistically significant difference was found in the occurrence of craniotabes in newborns with or without vitamin D support.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The relationship between newborn craniotabes and maternal vitamin D deficiency is not clear. However, the present study illustrates that maternal vitamin D deficiency is still a major problem. Therefore, measuresto prevent maternal vitamin D deficiency should be strengthened.

Keywords: Craniotabes, newborn, vitamin D deficiency.

Yenidoğan kraniotabesinin Vitamin D düzeyi ile ilişkisi

Makbule Ercan1, Mustafa Özçetin2, Mehmet Karacı3, Gamze Özgürhan2, Adem Yaşar3, Berrak Guven4
1Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Zonguldak
2Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği,istanbul
3Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği,istanbul
4Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Zonguldak

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda yapılan çalışmalarda gebelikte ve erken bebeklik dönemindeki D vitamini eksikliğinin iskelet sistemi dışında birçok kronik hastalığın ortaya çıkmasına zemin hazırladığı bildirilmiştir. Bu çalışmada; sağlıklı yenidoğanlarda görülen kraniyotabesin fizyolojik olup olmadığı, annedeki D vitamini eksikliği ile ilişkisini ve kraniyotabesi olan yenidoğanlarda tedavi gerekip gerekmediği araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya sağlıklı, term ve >2000gr olan 150 yenidoğan dahil edildi. Yenidoğanlar postnatal taburculukları sırasında (1-3. Gün) kraniyotabesi olanlar ve olmayanlar diye iki gruba ayrıldı. Ayrıca annelerinin 25(OH) vitamin D düzeylerine bakıldı. Yenidoğanların tümü 1 aylık olunca poliklinik kontrolüne çağrılarak kraniyotabes açısından tekrar değerlendirildi ve hepsinden serum Ca, P, ALP, PTH, 25(OH) vitamin D, idrar Ca/ kreatinin düzeyi gönderilerek değerledirildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan yenidoğanların 45’inde (%30) kraniotabes tesbit edildi. Kraniotabes kış aylarında doğan yenidoğanlarda anlamlı olarak yüksek saptandı (p<0.001). Ayrıca kraniotabesi olan gruptaki bebeklerin doğum ağırlıkları normal gruba göre daha düşüktü (p=0,002). Bir aylıkken kraniotabesi olan yenidoğanlarda olmayanlara göre PTH yüksek saptanırken iki grup arasında anne ve bebeklerin 25(OH) vitamin D düzeyleri açısından ilişki saptanmadı. Annelerin %96’sında D vitamini eksikliği ya da yetersizliği gözlenirken, yenidoğanların %90’ında D vitamini düzeyleri normal idi. Kraniotabes ile beslenme şekli arasında ilişki gözlenmezken sadece anne sütü alan bebeklerde D vitamini istatistiksel olarak daha düşük saptandı (p<0.0001). Kraniotabes ile D vitamini alan ve almayan yenidoğanlar arasında istatistiksel anlamlı bir fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yenidoğan kraniotabesinin maternal D vitamini eksikliği ile ilişkisi net olmamakla birlikte daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Çalışmamızın sonuçları maternal vitamin D eksikliğinin ülkemizde hâlâ önemli bir sorun olduğunu göstermektedir. Bu nedenle maternal vitamin D eksikliğini önlemeye yönelik tedbirlerin güçlendirilerek yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, kraniotabes, vitamin D eksikliği

Makbule Ercan, Mustafa Özçetin, Mehmet Karacı, Gamze Özgürhan, Adem Yaşar, Berrak Guven. Relationship between newborn craniotabes and vitamin D status. North Clin Istanb. 2016; 3(1): 15-21

Corresponding Author: Mehmet Karacı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale