ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Effect of intra-abdominally administered mesalazine (5-aminosalicylic acid) in experimental peritonitis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(3): 171-175 | DOI: 10.14744/nci.2017.48379

Effect of intra-abdominally administered mesalazine (5-aminosalicylic acid) in experimental peritonitis

Aziz Şener1, Alper Şahbaz1, Leyla Türker Şener2, Merva Soluk Tekkeşin3, Bülent Kaya4
1Department of General Surgery, H.S.U Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Biophysics, Istanbul University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Institute of Oncology, Istanbul University, Istanbul, Turkey
4Department of General Surgery, H.S.U Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: In this study,the effect of mesalazine was studied on TNF alpha IL-1 beta, IL-6, and C-reactive protein (CRP) levels and inflammatory changes in rat lungs with experimental peritonitis.
METHODS: In total, 24 male Sprague–Dawley rats weighing 250–280 g were used in the study.The rats were divided into three groups based on no irrigation or irrigation with isotonic solution or mesalazine. Secondary peritonitis was generated by cecum penetrations. Group I, no irrigation was given after the development of peritonitis; Group II, irrigation was performed using isotonic solution 24 h after the development of peritonitis; Group III: irrigation was performed using mesalazine 24 h after the development of peritonitis. Blood samples were taken in the 48th hour for measuring TNF alpha, IL-1 beta, IL-6, and CRP levels. Lung tissue samples were taken for examining the effect of mesalazine in the development of systemic sepsis.
RESULTS: TNF alpha, IL-1 beta, and CRP levels were significantly low in Group III than in the other groups (p<0.005). In the histologic examination, leucocyte infiltration in the lung was found low in Group III.
DISCUSSION AND CONCLUSION: TNF alpha, IL-1 beta, and CRP levels and leucocyte infiltration in the lung were found to be low in rats that were administered peritoneal irrigation using mesalazine after the development of secondary peritonitis. Peritoneal irrigation using mesalazine may be useful in patients requiring surgery due to secondary peritonitis.

Keywords: Peritonitis, TNF alfa; IL-1 beta; IL-6; mesalazine.

Deneysel Peritonitte İntraabdominal Uygulanan Mesalazinin (5 Aminosalisilik asit) etkinliği

Aziz Şener1, Alper Şahbaz1, Leyla Türker Şener2, Merva Soluk Tekkeşin3, Bülent Kaya4
1S.B.Ü Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü
4S.B.Ü Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada,deneysel peritonitte mesalazin ile yapılan batın yıkamanın TNF alfa,IL- 1beta, IL 6,CRP ve rat akciğerindeki inflamasyona etkileri araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 24 adet 250-280 gr ağırlığında Sprague Dawley rat kullanıldı.Ratlar izotonik solusyonu veya mesalazin ile batın yıkamaya göre 3 gruba ayrıldı.Sekonder peritonit çekumun perforasyonu ile oluşturuldu.Grup 1: Peritonit sonrası herhangi bir işlem yapılmayan ratlar Grup 2: Perforasyon sonrası 24.saatte izotonik ile batın yıkama yapılan ratlar Grup 3: Perforasyon sonrası 24.saatte mesalazin ile batın yıkama yapılan ratlar.Kan örnekleri 48.saatte TNF alfa,IL 1 beta, IL 6, CRP ölçümleri için alındı.Mesalazinin sistemik etkinliğini araştırmak için akciğer dokusu örneklendi.
BULGULAR: Gruplar incelendiğinde TNF alpha, IL-1 beta, ve CRP seviyeleri Grup 3'te anlamlı oranda düşüktü (p<0.05).Akciğer dokusunda lökosit infiltrasyonu diğer gruplarla karşılaştırıldığında Grup 3'te daha az oranda tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sekonder peritonitte mesalazin ile batın yıkama sonrası TNF alfa,IL 1 beta ve CRP seviyelerinde düşüş tespit edildi.Sekonder peritonitli hastalarda mesalazin ile batın yıkama faydalı olabilr.

Anahtar Kelimeler: Peritonit, TNF alfa, IL 1 beta, IL 6, mesalazin

Aziz Şener, Alper Şahbaz, Leyla Türker Şener, Merva Soluk Tekkeşin, Bülent Kaya. Effect of intra-abdominally administered mesalazine (5-aminosalicylic acid) in experimental peritonitis. North Clin Istanb. 2018; 5(3): 171-175

Corresponding Author: Aziz Şener, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale