ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Acute complications observed during intensive chemotherapy in pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia: Single-center experience [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(4): 458-469 | DOI: 10.14744/nci.2022.47600

Acute complications observed during intensive chemotherapy in pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia: Single-center experience

Ulku Miray Yildirim, Funda Tekkesin, Begum Sirin Koc, Selime Aydogdu, Fikret Asarcikli, Suar Caki Kilic
Department of Pediatric Hematology-Oncology, University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: In childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL), very promising results were obtained thanks to the developments in treatment strategies in recent years. However, acute complications during treatment continue to be the important causes of mortality and morbidity. In this study, acute complications that develop during the treatment of ALL in childhood were evaluated.
METHODS: Medical records of 47 patients treated according to (ALL Intercontinental Berlin-Frankfurt-Münster) 2009 protocol between 2016 and 2021 were evaluated retrospectively.
RESULTS: Of 47 patients, 28 (59.6%) were male and 19 (40.4%) were female. The mean age at diagnosis was 5.9±4.2 years. Forty-four patients (93.6%) were pre-B cell ALL, 3 patients (6.4%) were pre-T cell ALL. Of 47 patients, 9 (19.1%) were high risk, 32 (68.1%) were intermediate risk, and 6 (12.8%) were standard risk. Acute complications developed in 38 patients (80.8%). Among these complications, infectious complications are the most common and these were followed by gastrointestinal complications, drug-related reactions, thrombotic, neurological, and endocrine/metabolic complications, respectively.
CONCLUSION: In terms of complications that may develop, the threshold of suspicion should be kept low, and patients should be treated with the same medical team in fully equipped centers with a multidisciplinary approach. Inpatient treatment strategies should be applied especially in the early stages of treatment. The importance of inpatient treatment strategy, especially in the early stages of treatment, is emphasized.

Keywords: Acute complications, acute lymphoblastic leukemia, childhood.

Akut lenfoblastik lösemili pediatrik hastalarda yoğun kemoterapi sırasında görülen akut komplikasyonlar: Tek merkez deneyimi

Ulku Miray Yildirim, Funda Tekkesin, Begum Sirin Koc, Selime Aydogdu, Fikret Asarcikli, Suar Caki Kilic
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Son yıllarda tedavi stratejilerindeki gelişmeler sayesinde çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemisi (ALL)nde oldukça yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır. Yine de tedavi sırasında gelişen akut komplikasyonlar mortalite ve morbiditenin önemli nedenleri olmaya devam etmektedir. Bu çalışma ile çocukluk çağında ALL tedavisi sırasında gelişen akut komplikasyonlar değerlendirilmiştir.
Gereç ve yöntem: 2016-2021 yılları arasında ALL IC 2009 protokolü ile tedavi edilen ALL tanılı 47 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Demografik, klinik ve laboratuvar veriler ile akut komplikasyonlar kaydedildi.
Bulgular: Kırk yedi hastanın 28’i (59.6%) erkek, 19’u (40.4%) kızdı. Tanıda ortalama yaş 5.9±4.2 idi. Kırk dört hasta (93.6%) öncü B hüvreli ALL, üç hasta (6.4%) öncü T hücreli ALL idi. Hastaların dokuzu (19.1%) yüksek risk, 32’si (68.1%) orta risk ve altısı (12.8%) standart risk grubundaydı. Otuz sekiz hastada (80.8%) akut komplikasyon gelişti. Bu komplikasyonlar arasında en sık görülen enfeksiyöz komplikasyonlar olup bunları sırası ile gastrointestinal komplikasyonlar, ilaç ilişkili reaksiyonlar, trombotik, nörolojik, endokrin/metabolik komplikasyonlar izlemekteydi.
Sonuç: Her ne kadar tedavi stratejilerindeki gelişmeler sayesinde çocukluk çağı ALL’sinde başarı şansı son yıllarda oldukça artmış olsa da tedavi sırasında izlenen akut komplikasyonlar mortalite ve morbiditenin önemli bir nedeni olmaya devam etmektedir. Gelişebilecek komplikasyonlar açısından şüphe eşiği düşük tutulmalı, hastalar mümkün olduğunca aynı medikal ekip tarafından tam donanımlı merkezlerde multidisipliner yaklaşım ile tedavi edilmelidir. Özellikle tedavinin erken safhalarında yatarak tedavi uygulamasının önemi vurgulanmaktadır. (NCI-2022-6-13/R1)

Anahtar Kelimeler: Akut komplikasyonlar, akut lenfoblastik lösemi, çocukluk çağı.

Ulku Miray Yildirim, Funda Tekkesin, Begum Sirin Koc, Selime Aydogdu, Fikret Asarcikli, Suar Caki Kilic. Acute complications observed during intensive chemotherapy in pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia: Single-center experience. North Clin Istanb. 2023; 10(4): 458-469

Corresponding Author: Ulku Miray Yildirim
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale