ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Deficiency of adenosine deaminase 2 as an unrecognized cause of early-onset stroke and cranial nerve palsy [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(4): 411-417 | DOI: 10.14744/nci.2022.45380

Deficiency of adenosine deaminase 2 as an unrecognized cause of early-onset stroke and cranial nerve palsy

Elif Celikel1, Fatma Aydin1, Zahide Ekici Tekin1, Tuba Kurt1, Muge Sezer1, Nilufer Tekgoz1, Cuneyt Karagol1, Serkan Coskun1, Melike Mehves Kaplan1, Aysegul Nese Citak Kurt2, Banu Celikel Acar1
1Department of Pediatric Rheumatology, Ankara City Hospital, Ankara, Turkiye
2Department of Pediatric Neurology, Yildirim Beyazit Universit Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

OBJECTIVE: The aim of this study is to evaluate the clinical, laboratory, and radiological findings and prognosis of patients with adenosine deaminase 2 deficiency (DADA2) and to highlight the conditions that DADA2 should be considered in the differential diagnosis in patients with neurological findings.
METHODS: A case series of six DADA2 patients was presented in this retrospective, descriptive study. Clinical and laboratory data, treatment protocols, and prognosis of the patients were recorded. A diagnosis of DADA2 was established by ADA2 enzyme activity assay and/or ADA2 gene sequencing.
RESULTS: Six patients with DADA2 were included in the study. The median age at symptom onset was 6.5 years (range 3.5–13.5 years). The median time to diagnosis from the initial presentation was 9 (3–72) months. Consanguinity was present in the families of 4 cases. The skin, nervous system, and musculoskeletal system were the most commonly involved systems. Vasculitis mimicking polyarteritis nodosa (PAN) was the predominant phenotype (n=4) in our case series. Four patients with PAN-like features had neurological involvement. Ischemic strokes were found in 3 patients, cranial nerve palsy in 2 patients, and seizures in 2 patients. The CECR1 gene was analyzed in all patients. We analyzed plasma ADA2 enzyme activity only in one patient. Anti-tumor necrosis factor (TNF)-α therapy was initiated. Inflammation was suppressed and remission was achieved in all patients.
CONCLUSION: DADA2 should be considered in patients with PAN-like disease, a history of familial PAN/vasculitis, early-onset strokes/neurological involvement with systemic inflammation. Furthermore, anti-TNF-α therapy appears to be beneficial for the treatment of DADA2.

Keywords: ADA2 deficiency, children, livedo racemosa, stroke, vasculitis.

Erken başlangıçlı inme ve kraniyal sinir felcinin tanınmayan bir nedeni olarak adenozin deaminaz 2 eksikliği

Elif Celikel1, Fatma Aydin1, Zahide Ekici Tekin1, Tuba Kurt1, Muge Sezer1, Nilufer Tekgoz1, Cuneyt Karagol1, Serkan Coskun1, Melike Mehves Kaplan1, Aysegul Nese Citak Kurt2, Banu Celikel Acar1
1Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Romatoloji Kliniği, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Adenozin deaminaz (ADA) 2 eksikliği olan hastaların klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgularını ve prognozunu değerlendirmek ve nörolojik bulgusu olan hastalarda ADA2 eksikliğinin ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken durumları vurgulamaktır.
Yöntemler: Bu retrospektif, tanımlayıcı çalışmada, altı ADA2 eksikliği hastasından oluşan bir vaka serisi sunuldu. Hastaların klinik ve laboratuvar verileri, tedavi protokolleri ve prognozları kaydedildi. ADA2 eksikliği tanısı, ADA2 enzim aktivite testi ve/veya ADA2 gen dizilimi ile konulmuştur.
Bulgular: Çalışmaya ADA2 eksikliği tanılı 6 (2 kız) hasta dahil edildi. Semptom başlangıcındaki medyan yaş 6.5 yıldı (medyan 3.5-13.5 yıl). İlk başvurudan tanıya kadar geçen medyan süre 9 (3-72) aydı. 4 olgunun ailelerinde akrabalık mevcuttu. Deri, sinir sistemi ve kas-iskelet sistemi en sık tutulan sistemlerdi. Olgu serimizde poliarteritis nodozayı (PAN) taklit eden vaskülit baskın fenotipti (n=4). PAN benzeri özelliklere sahip dört hastada nörolojik tutulum vardı. 3 hastada iskemik inme, 2 hastada kraniyal sinir felci ve 2 hastada nöbet saptandı. CECR1 geni tüm hastalarda analiz edildi. Plazma ADA2 enzimatik aktivitesi sadece bir hastada çalışıldı. Anti-tümör nekroz faktör (TNF)-α tedavisi başlandı. Tüm hastalarda inflamasyon baskılandı ve remisyon sağlandı.
Sonuç: PAN benzeri hastalığı, ailesel PAN/vaskülit öyküsü, erken başlangıçlı inme/sistemik inflamasyon ile nörolojik tutulumu olan hastalarda DADA2 düşünülmelidir. Ayrıca, anti-TNF-α tedavisinin DADA2 tedavisi için faydalı olduğu görülmektedir. (NCI-2021-9-6/R2)

Anahtar Kelimeler: ADA2 eksikliği, çocuklar, livedo racemosa, inme, vaskülit.

Elif Celikel, Fatma Aydin, Zahide Ekici Tekin, Tuba Kurt, Muge Sezer, Nilufer Tekgoz, Cuneyt Karagol, Serkan Coskun, Melike Mehves Kaplan, Aysegul Nese Citak Kurt, Banu Celikel Acar. Deficiency of adenosine deaminase 2 as an unrecognized cause of early-onset stroke and cranial nerve palsy. North Clin Istanb. 2023; 10(4): 411-417

Corresponding Author: Elif Celikel
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale