ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The effect of steroids used in the treatment of COVID-19 on infections in intensive care [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-43827 | DOI: 10.14744/nci.2022.43827

The effect of steroids used in the treatment of COVID-19 on infections in intensive care

Ahmet Sari, Mesut Aslan, Osman Ekinci
University of Health Sciences (HSU)/ Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Anesthesiology and Reanimation ICU, İstanbul, Turkey

Introduction and Objective: Cytokine storm in COVID-19 patients causes lung damage and ARDS. Immunomodulators such as steroids are widely used to control this situation. This study investigates the effectiveness of steroids used in COVID-19 patients, and their effects on secondary infections, morbidity and mortality.
Material and Method: Data were obtained by retrospectively scanning the files of patients in our hospital’s ICU clinic during the three peak periods.
Results: Between the steroid and non-steroid groups, there was no statistically significant difference in reproductive rates. These rates were 49.7% and 43.2%, respectively. Reproductive rates among steroid types were determined as 25 (56.8%) in the Methylprednisolone group, 18 (69.2%) (highest) in the Dexamethasone + Methylprednisolone group and 54 (43.2%) (lowest) in the Dexamethasone group. Steroid treatment duration was effective on reproduction. Steroids cause more infections, especially after invasive procedures (tracheal intubation, central venous catheter, etc.). In the groups with and without tracheal aspirate steroids, the growth rates were 71 (76.3%) and 32 (54.2%) respectively. There was no difference in mortality between the groups.
Conclusion: Cytokine storm causes lung damage and ARDS. Steroids can be useful in controlling this hyper-inflammatory situation. However, increased secondary infections, an important side effect of steroids, increases mortality. Steroids more often cause these infections, especially in patients undergoing invasive Strict adherence to infection control measures during steroid treatment will reduce this risk. In conclusion, while steroids reduce mortality by controlling the hyper-inflammatory picture, they also increase mortality with increased secondary infections. Preventing infections enables success with steroids.

Keywords: COVID-19, intensive care, steroids, cytokine storm, secondary infections

COVID-19 tedavisinde kullanılan steroidlerin yoğun bakım enfeksiyonlarına olan etkisi

Ahmet Sari, Mesut Aslan, Osman Ekinci
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul

Giriş ve Amaç: COVID-19 hastalarında ortaya çıkan sitokin fırtınasının akciğer hasarı ve ARDS’ nin gelişmesinde önemli rol oynadığı kabul edilmektedir. Bu tabloyu kontrol altına almak için steroidler gibi immünomodülatörler daha fazla kullanılmaya başlandı. Bizim bu çalışmadaki amacımız COVID-19 hastalarında kullanılan steroidlerin etkinliği, sekonder enfeksiyonlara olan etkisi ve bu enfeksiyonların morbidite ve mortalite üzerine olan etkilerini araştırmak.
Gereç ve Yöntem: Hastanemiz yoğun bakım kliniğine 1. 2. ve 3. dalgalarda yatan steroid alan ve almayan hastaların dosyaları retrospektif bir şekilde taranarak veriler kaydedildi.
Bulgular: Steroid ve non-steroid grubu karşılaştırıldığında aralarında üreme oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemekle birlikte sırasıyla %49,7 ye %43,2 olacak şekilde steroid grubunda biraz daha yüksek olarak tespit edilmiştir Steroid tipleri arasında üreme görülme oranları açısından Metilprednisolon grubunda25(%56,8), Dexametazon+ Metilprednisolon grubunda 18 (%69,2) ile en yüksek ve Dexametazon grubunda 54 (%43,2) ile en düşük olarak tespit edilmiş olup aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Yine steroid tedavi süresinin üremeler üzerine etkili olduğunu tespit ettik. Özellikle invaziv işlem yapılan (trakeal entübasyon, santral venöz kateter vb) hastalarda steroidler daha fazla enfeksiyona neden olmaktadır. Trakeal aspirat gönderilen steroid alan ve almayan gruplarda üremeleri sırasıyla 71 (%76,3), 32 (%54,2) olacak şekilde steroid grubunda anlamlı olarak yüksek tespit ettik. Steroid ve non-steroid grublar arasında mortalite açısından bir fark yoktu.
Sonuç: COVID-19 hastalarında gelişen sitokin fırtınasının akciğerlerdeki hasarlanma ve ARDS’ nin gelişmesinde önemli bir rol oynadığı kabul edilmektedir. Steroidler bu hiperinflamatuar tablonun kontrol altına alınmasında faydalı olabilir. Ancak steroidlerin önemli bir yan etkisi olan sekonder enfeksiyonlardaki artış mortaliteyi yükseltmektedir. Steroidler özellikle invaziv mekanik ventilasyon ve santral venöz kateter uygulaması gibi invaziv işlemlerin uygulandığı hastalarda bu enfeksiyonlara daha fazla neden olmaktadır. Bu hastalarda steroid tedavisi uygulanacağı zaman enfeksiyon kontrol önlemlerine sıkı uyumun sağlanması bu riski azaltacaktır. Sonuçta steroidler bir taraftan hiperinflamatuvar tablonun kontrol altına alınmasındaki olumlu etkileri ile mortaliteyi azaltırken diğer taraftan sekonder enfeksiyonlardaki artış ile mortaliteyi arttırmaktadır. Sonuç; enfeksiyonları önlersek steroidlerle daha başarılı olabiliriz. (NCI-2021-10-5/R1)

Anahtar Kelimeler: COVID-19, yoğun bakım, steroidler, stokin fırtınası, sekonder enfeksiyonlarCorresponding Author: Ahmet Sari
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale