ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Cost analysis of 25-hydroxy vitamin D tests in Turkiye with big data: A cross sectional study [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(5): 618-625 | DOI: 10.14744/nci.2023.42899

Cost analysis of 25-hydroxy vitamin D tests in Turkiye with big data: A cross sectional study

Mustafa Mahir Ulgu1, Murat Caglayan2, Naim Ata1, Cigdem Sonmez3, Mehmet Senes4, Ozlem Gulbahar5, Ataman Gonel6, Suayip Birinci1
1Ministry of Health, Ankara, Turkiye
2Department of Medical Biochemistry, Etlik City Hospital, Ankara, Turkiye
3Department of Medical Biochemistry, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkiye
4Department of Medical Biochemistry, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkiye
5Department of Medical Biochemistry, Gazi University Training and Research Hospital, Ankara, Turkiye
6Department of Nutrition and Dietetics, Hasan Kalyoncu University Faculty of Health Science, Gaziantep, Turkiye

OBJECTIVE: The high prevalence of vitamin D deficiency in the population causes physicians to request more vitamin D tests and increases laboratory costs. It is aimed at investigating the demanded numbers and cost analyzes of 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) tests with the big data obtained from the national information health system of the Turkish Ministry of Health.
METHODS: Between 2017 and 2018, all inpatient and outpatient tests and 25(OH)D tests in all medical biochemistry laboratories in Turkiye were determined based on department and institution type. The cost amount, distribution among health institutions, and test request rates were calculated. In both years, the top ten most expensive tests, according to health institutions, were evaluated.
RESULTS: The total number of medical biochemistry tests performed in 2017 and 2018 was 1.424.948.155 and 1.713.134.326, respectively. The number of 25 (OH)D tests analyzed in the same years was 8.698.393 and 13.919.127, respectively. When the data of the 2 years are compared, the consumption of 25 (OH)D tests increased by 37% in General hospital laboratories, whereas it increased by 115.09% in primary health laboratories. When all health institutions were evaluated, the increase rate in 25 (OH)D test demand was 60%, while the cost increase rate was 23%.
CONCLUSION: This report showed that the demands for 25(OH)D testing are increasing steeply, especially in primary
health-care facilities. In this direction, laboratory information system test demand restrictions in accordance with national and international guidelines are important issues for policymakers.

Keywords: 25-hydroxyvitamin D; big data; biochemistry; clinical laboratory test; cost analysis; national health.

Türkiye'de 25-hidroksi D vitamini testlerinin büyük veri ile maliyet analizi: Kesitsel bir çalışma

Mustafa Mahir Ulgu1, Murat Caglayan2, Naim Ata1, Cigdem Sonmez3, Mehmet Senes4, Ozlem Gulbahar5, Ataman Gonel6, Suayip Birinci1
1Sağlık Bakanlığı, Ankara
2Etlik Şehir Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, Ankara
3Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, Ankara
4Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, Ankara
5Gazi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, Ankara
6Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Ana Blim Dalı, Gaziantep

AMAÇ: Toplumda D vitamini eksikliği prevalansının yüksek olması hekimlerin daha fazla D vitamini testi istemesine neden olmakta ve laboratuvar maliyetlerini artırmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ulusal sağlık bilgi sisteminden elde edilen verilerle 25-hidroksivitamin D (25(OH)D) testinin istem sayısı ve maliyet analizlerinin araştırılması amaçlanmaktadır.
YÖNTEM: Türkiye'de 2017-2018 yılları arasında tıbbi biyokimya laboratuvarlarında yatarak ve ayaktan yapılan tüm testler ve 25(OH)D testleri bölüm ve kurum tipi bazında belirlenmiştir. Maliyet tutarı, sağlık kurumları arasındaki dağılımı ve test isteme oranları hesaplandı. Her iki yılda da sağlık kurumlarına göre en pahalı ilk on test değerlendirildi.
BULGULAR: 2017 ve 2018 yıllarında yapılan toplam tıbbi biyokimya test sayısı sırasıyla 1.424.948.155 ve 1.713.134.326 olup aynı yıllarda incelenen 25(OH)D testi sayısı ise sırasıyla 8.698.393 ve 13.919.127'dir. İki yılın verileri karşılaştırıldığında, 25(OH)D testi tüketimi Genel hastane laboratuvarlarında %37 iken diğer yandan birinci basamak sağlık kuruluşları laboratuvarlarında ise %115,09 arttı. Tüm sağlık kurumları değerlendirildiğinde 25(OH)D testi talebindeki artış oranı %60, maliyet artış oranı ise %23 olarak gerçekleşti.
SONUÇ: Bu rapor, özellikle birinci basamak sağlık kuruluşlarında 25(OH)D testi taleplerinin hızla arttığını göstermiştir. Bu doğrultuda laboratuvar bilgi sistemlerinin talep kısıtlamalarını ulusal ve uluslararası kılavuzlara uygun olarak test etmesi politika yapıcılar için önemli konulardır. (NCI-2023-5-16)

Anahtar Kelimeler: 25-hidroksivitamin D; büyük veri; biyokimya; klinik laboratuvar testleri; maliyet analizi; ulusal sağlık.

Mustafa Mahir Ulgu, Murat Caglayan, Naim Ata, Cigdem Sonmez, Mehmet Senes, Ozlem Gulbahar, Ataman Gonel, Suayip Birinci. Cost analysis of 25-hydroxy vitamin D tests in Turkiye with big data: A cross sectional study. North Clin Istanb. 2023; 10(5): 618-625

Corresponding Author: Mustafa Mahir Ulgu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale