ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Results of carotid endarterectomy under regional anesthesia [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(6): 576-580 | DOI: 10.14744/nci.2021.40336

Results of carotid endarterectomy under regional anesthesia

Ekin Ilkeli1, Ali Cemal Duzgun2
1Department of Cardiovascular Surgery, Duzce State Hospital, Duzce, Turkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkiye

OBJECTIVE: The purpose of this study is to assess the efficacy of carotid endarterectomy (CEA) surgery under regional anesthesia and to report early mid-term results.
METHODS: Data for 42 patients who underwent CEA were reviewed retrospectively between January 2013 and June 2015. Of the patients, 60% (n=25) were male and 40% (n=17) were female. The mean age was 74.03 years. Early and midterm mortality, intraoperative stroke, and complication rates were calculated by reviewing patient’s data at the end of 2 years.
RESULTS: The level of carotid stenosis was over 70% in 83% (n=35) of the patients. Seventeen percent (n=7) of the patients had 60% carotid stenosis. Forty patients received regional anesthesia and two patients received general anesthesia. The mean cross-clamp time was 13.08 min. The mean operation time was 53.09 min. No early post-operative deaths occurred. The midterm (24 months) mortality rate was 2% (n=1). Recurrent atheromatous plaque was found in 2% (n=1) of the patients.
CONCLUSION: Our study demonstrated that CEA surgery may be safely performed under regional anesthesia will acceptable low mortality and morbidity rate.

Keywords: Carotid, carotid stenosis; endarterectomy; regional anesthesia.

Bölgesel Anestezi Altında Karotis Endarterektomi Sonuçları

Ekin Ilkeli1, Ali Cemal Duzgun2
1Düzce Devlet Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Düzce
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Bu çalışmadaki amaç; karotis endarterektomi cerrahisinin lokal anestezi altında yapılabilirliğinin araştırılması ve erken –orta dönem sonuçlarının bildirilmesidir.
Metod: Ocak 2013-Haziran 2015 tarihleri arasında karotis endarterektomi uygulanan 42 hastanın verileri retrospektif yöntemle taranmıştır. Hastaların %60'ı(n=25) erkek, %40'ı (n=17) kadın idi. Ortalama yaş Ort±SS: 74.03 idi. İki yılsonunda hasta verileri incelenerek erken ve orta dönem mortalite, intraoperatif inme ve komplikasyon oranları hesaplandı.
Bulgular: Hastaların %83'ünde (n=35) karotis darlığı %70’in üzerinde idi. Hastaların %17'sinde (n=7) %60 darlık mevcuttu. Kırk hasta bölgesel anestezi, 2 hasta genel anestezi almıştı. Ortalama kross klemp süresi Ort±SS: 13.08 idi. Ortalama operasyon süresi Ort±SS: 53.09 idi. Hastaların peroperatif NIRS değerlerinde istatiksel olarak anlamlı düşüş saptanmadı. (p> 0.05) Postoperatif erken ölüm meydana gelmedi. Hastaların orta dönemde (24 ay) ölüm %2(1) meydana geldi. Hastaların %2'sinde (n=1) 24 ay sonunda tekrarlayan aterom plağı görüldü.
Sonuç: Lokal anestezi altında karotis endarterektomi operasyonları düşük mortalite ve morbidite ile güvenli olarak yapılabilir. (NCI-2021-2-24/R1)

Anahtar Kelimeler: Karotis stenozu, endarterektomi, karotis; lokal anestezi

Ekin Ilkeli, Ali Cemal Duzgun. Results of carotid endarterectomy under regional anesthesia. North Clin Istanb. 2022; 9(6): 576-580

Corresponding Author: Ekin Ilkeli
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale