ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Effects of Smoking on Healthy Young Men’s Hematologic Parameters [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(1): 19-25 | DOI: 10.14744/nci.2014.39974

Effects of Smoking on Healthy Young Men’s Hematologic Parameters

Besime İnal1, Tuba Hacıbekiroğlu2, Bilger Çavuş3, Zeliha Musaoğlu1, Hatice Demir4, Berrin Karadağ5
1Pınarhisar State Hospital,family Medicine, Kırklareli
2Edirne State Hospital,hematology, Edirne
3Pınarhisar State Hospital,internal Medicine, Kırklareli
4Kırklareli State Hospital,biochemistry, Kırklareli
5Acibadem University School Of Medicine,geriatrics, İstanbul

OBJECTIVE: Cigarette smoking carries higher risks for most of the chronic diseases. It also has chronic and acute effects over the hematologic system. This study explores the effects of cigarette smoking on some blood values of the healthy young male smokers.
METHODS: In this study, cigarette smoking and usage of substance, additional diseases, birth areas and education levels of 171 healthy male subjects between the ages of 20 and 30 years were investigated. Anthropometric measures of the occurrences were made. The values of Thyroid Function Tests, Vitamin B12, Folic Acid, Ferritin, Ferrous/Iron, Total Iron Binding Capacity, Leucocytes, Platelet, Hemoglobin, Hematocrit, Mean Corpuscular Volume (MCV), Mean Platelet Volume (MPV), HBs AG, Anti-HBs and Anti-HIV were evaluated. The subject groups of smokers and non-smokers were compared. The group of smokers was also sorted into subgroups of “2 years smokers”, “5 years smokers” and “10 years smokers” according to their smoking durations. The effects of smoking durations over the blood values were also investigated.
RESULTS: The MCV values of the subject group of smokers were higher than the values of the subject group of non-smokers, which was statistically meaningful (p < 0.05). As a result of the subgroup analyses of smokers, the white blood cells (WBC) of the subjects with 5 years or more smoking duration were higher than the subjects with less than 5 years smoking duration, which was statistically meaningful (p < 0.05).
CONCLUSION: This study supports the idea that cigarette smoking and especially longer durations of smoking have adverse effects over the hematologic parameters.

Keywords: Cigarette, young man, hematologic parameters.

Sağlıklı genç erkeklerde, sigara kullanımının hematolojik parametreler üzerine etkisi

Besime İnal1, Tuba Hacıbekiroğlu2, Bilger Çavuş3, Zeliha Musaoğlu1, Hatice Demir4, Berrin Karadağ5
1Pınarhisar Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği, Kırklareli
2Edirne Devlet Hastanesi,hematoloji, Edirne
3Pınarhisar Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları, Kırklareli
4Kırklareli Devlet Hastanesi,biyokimya, Kırklareli
5Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi,geriatri, İstanbul

AMAÇ: Sigara birçok kronik hastalık için bir risk faktörüdür, ayrıca hematolojik sisteme akut ve kronik etkisi bulunmaktadır. Çalışmamızda sağlıklı genç erkeklerde sigaranın bazı kan değerleri üzerine etkisini araştırdık.
YÖNTEMLER: : 20-30 yaş arası 171 sağlıklı erkek bireyin sigara ve madde kullanımı, ek hastalıkları, doğum alanı, eğitim düzeyleri sorgulandı. Vakaların antropometrik ölçümleri alındı. Tiroid fonksiyon testleri, vitamin B12, folik asit, ferritin, demir, total demir bağlama kapasitesi, lökosit, trombosit, hemoglobin, hematokrit, ortalama eritrosit hacmi (MCV), ortalama trombosit hacmi (MPV), HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV değerlerine bakıldı. Sigara kullananlar ile kullanmayanlar karşılaştırıldı. Ayrıca sigara kullanan grup kendi içinde; 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl olarak sınıflandırıldı. Kullanma süresinin kan değerleri üzerine etkisi araştırıldı.
BULGULAR: Sigara kullanan grupta MCV değerleri kullanmayan gruba göre anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p < 0,05). Alt grup analizinde sigara kullanan grupta 5 yıl ve üzeri sigara içenlerde, 5 yıldan az içenlere göre beyaz kan hücreleri (WBC) anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p < 0,05).
SONUÇ: : Çalışmamız sigara kullanmanın ve özellikle uzun süre kullanımın hematolojik parametrelerde olumsuz yönde değişiklik yapabileceğini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Sigara, genç erkek, hematolojik parametreler.

Besime İnal, Tuba Hacıbekiroğlu, Bilger Çavuş, Zeliha Musaoğlu, Hatice Demir, Berrin Karadağ. Effects of Smoking on Healthy Young Men’s Hematologic Parameters. North Clin Istanb. 2014; 1(1): 19-25

Corresponding Author: Besime İnal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale