ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Comparison of Mirtazapine,Gabapentin and Ondansetron to prevent intrathecal morphine induced pruritus [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2016; 3(1): 53-59 | DOI: 10.14744/nci.2016.38233

Comparison of Mirtazapine,Gabapentin and Ondansetron to prevent intrathecal morphine induced pruritus

Ayşe Akhan1, Ferhunde Dilek Subaşı2, Gülşen Bosna2, Osman Ekinci2, Hakan Pamuk2, Sıddıka Batan2, Rezzan Yağmur Ateşer2, Gülden Turan2
1Karabük Training And Research Hospital, Karabük, Turkey
2Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital,uskudar,ıstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Antagonism of the central nervous system inhibitor neurotransmitter gamma-Aminobutyric acid (GABA) or serotonergic system activation is an important factor in the pathogenesis of intrathecal morphine-induced pruritus. This study tested the hypothesis that preoperative use of ondansetron, gabapentin or mirtazapine can prevent morphine-induced pruritus.
METHODS: We randomly allocated 80 patients of American Society of Anesthesiology (ASA) classification I and II physical status who were to undergo unilateral inguinal hernia or pilonidal sinus operations under spinal anesthesia into 4 equal groups. The first 3 groups received oral doses of 30 mg mirtazapine, 8 mg ondansetron, and 1200 mg gabapentin at 2 hours, 10 minutes, and 1 hour before surgery, respectively, and the fourth group was given a placebo. All patients received intrathecal injection of 15 mg of 0.5% hyperbaric bupivacaine a nd 0.2 mgmorphine. Pruritus was evaluated at 0, 3, 6, 9, 12, and 24 hours after intrathec al morphine administration, anddetails of presence, onset time, duration, localization, and severity of pruritus were recorded.
RESULTS: Incidence of pruritus was significantly more frequent in the placebo group compared to ondansetron, gabapentin, and mirtazapine groups (70%, 55%, 35%, and 35%, respectively). In general, onset of pruritus was between 2 and 6 hours after intrathecal morphine injection; however, onset in the gabapentin group (mean±SD: 4.75±2.7 hours; p=0.019) was delayed compared to other groups. It was observed that pruritus persisted relatively longer in the ondansetron and placebo groups (mean±SD: 6±3.08; 5.82±2.96 hours, respectively; p=0.047). No statistical determination was made regarding location of pruritus. Sev erity of pruritus was greater in the placebo group (p=0.0001). Necessity for antipruritic treatment was not statistically significantlydifferent between groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Incidence and severity of intrathecal morphine-induced pruritus decreased with use of each of all 3 drugs compared to placebo.

Keywords: Gabapentin, intrathecal, mirtazapine, morphine; ondansetron; pruritus.

İntratekal morfin uygulaması sonrası ortaya çıkan kaşıntının önlenmesinde Mirtazapin, Gabapentin ve Ondansetronun etkilerinin karşılaştırılması

Ayşe Akhan1, Ferhunde Dilek Subaşı2, Gülşen Bosna2, Osman Ekinci2, Hakan Pamuk2, Sıddıka Batan2, Rezzan Yağmur Ateşer2, Gülden Turan2
1Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,karabük,türkiye
2Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,üsküdar, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İntratekal morfinin sebep olduğu kaşıntının patogenezinde santral inhibitör nörotransmiter (GABA) antagonizması veya serotonerjik sistemin aktivasyonu önemli faktörlerdir.Bu nedenle, biz, preoperatif ondansetron, gabapentin ve mirtazapinin morfinin sebep olduğu kaşıntıyı azaltacağı hipotezini test ettik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tek taraflı inguinal herni onarımı veya pilonidal sinüs eksizyonu yapılacak ASA I-II 80 hasta rasgele 4 eşit gruba ayrıldı ve preoperatif 2 saat önce mirtazapin 30 mg, 10 dakika önce ondansetron 8 mg, 1 saat önce gabapentin 1200 mg tablet ve 10 dakika önce plasebo olarak draje şeker verildi.Tüm hastalara 15 mg % 0,5 hiperbarik bupivakain ve 0,2 mg morfin ile intratekal enjeksiyon uygulandı.Uygulama sonrası 0.-3.-6.-9.-12.-24. Saatlerde hastalarda kaşıntının varlığı, ortaya çıkış zamanı, devam süresi, lokalizasyonu ve şiddeti sorgulandı.
BULGULAR: Kaşıntı plasebo grubunda, ondansetron, gabapentin ve mirtazapin gruplarıyla karşılaştırıldığında daha sık görüldü (sırasıyla %70 vs %55, %35, %35). Kaşıntının genellikle 2. ve 6. saatlerde ortaya çıktığı gözlenirken gabapentin grubunda kaşıntı daha uzun sürede ortaya çıktı ( ort. SD; 4,75±2,7 sa. p=0,019 ). Ondansetron ve plasebo grubunda kaşıntının daha uzun süre devam ettiği gözlendi (ort SD; sırasıyla 6±3,08, 5,82±2,96 sa. p=0,047). Kaşıntının sık görüldüğü bir lokalizasyon istatistiksel açıdan tespit edilmedi. Kaşıntı şiddetinin plasebo grubunda diğer gruplara göre daha fazla olduğu gözlendi (p=0,0001). Yine de kaşıntı tedavisi gerekliliği açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her üç ilacın da plaseboya göre intratekal morfinin sebep olduğu kaşıntının insidansını ve şiddetini azalttığını gözlemledik.

Anahtar Kelimeler: İntratekal, morfin, gabapentin, ondansetron, mirtazapin, pruritus.

Ayşe Akhan, Ferhunde Dilek Subaşı, Gülşen Bosna, Osman Ekinci, Hakan Pamuk, Sıddıka Batan, Rezzan Yağmur Ateşer, Gülden Turan. Comparison of Mirtazapine,Gabapentin and Ondansetron to prevent intrathecal morphine induced pruritus. North Clin Istanb. 2016; 3(1): 53-59

Corresponding Author: Rezzan Yağmur Ateşer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale