ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Mid-term survivorship and clinical results of cementless total hip arthroplasty for steroid-induced avascular necrosis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2024; 11(3): 219-224 | DOI: 10.14744/nci.2023.38107

Mid-term survivorship and clinical results of cementless total hip arthroplasty for steroid-induced avascular necrosis

Muhammed Enes Karatas, Bahattin Kemah, Mehmet Salih Soylemez, Necdet Saglam
Department of Orthopaedics and Traumatology, University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

OBJECTIVE: The purpose of the present study was to evaluate the mid-term implant survivorship, modes of failure, radiographic results, and clinical outcomes of current cementless total hip arthroplasty (THA) treatment designs for steroid-induced avascular necrosis (AVN).
METHODS: A time span of 5 years between January 2012 and November 2017 was scanned to accommodate 5 years of follow-up and a total of 15 patients (18 hips), who had undergone implantation of ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) and newly designed other head and liner components, were included in the study. Only patients operated for steroid-induced AVN were included in the study. Patients with alcohol-induced, idiopathic, and traumatic AVN were excluded from the study. The primary outcomes were the assessments of Harris Hip Score (HHS) and the presence of loosening, osteolysis, polyethylene wear or a reoperation (with or without revision of components). The fixation of cementless femoral components was assessed according to Engh criteria.
RESULTS: The study group consisted of 18 hips from 15 patients. The mean age was 47.6±8.1 (29–55) years. A cementless femoral stem and acetabular cup were used for all patients. Septic loosening was detected in all components of one patient (5.6%). The mean HHS score was 83.3±7.2 (60–92) for all patients. Of the 18 hips, 83% (15 hips), 5.6% (1 hip), 5.6% (1 hip), and 5.6% (1 hip) had good, poor, fair, and excellent HHS scores. Ceramic or polyethylene liner wear was not detected in any of the patients. The Engh Grading Scale revealed a “bone ingrowth” in 16 (89%) hips, “suspected in-growth” in 1 (5.6%) hip and “suboptimum but stable” femoral fixation in a patient with septic loosening (5.6%) just before revision surgery. There was no significant correlation between femoral stem design and Engh score (p=0.842).
CONCLUSION: Modern total hip arthroplasty systems, including ceramic on ceramic or ceramic on polyethylene headliner options with cementless femoral stem, offer promising mid-term survivorship and positive clinical outcomes for steroid-induced AVN treatment. However, studies including long-term follow-ups with larger sample size are needed to obtain more precise data.

Keywords: Avascular necrosis; liner wear; steroid use; survival; total hip arthroplasty.

Steroide bağlı avasküler nekroz nedeniyle yapılan çimentosuz total kalça artroplastisinin orta dönem sağkalımı ve klinik sonuçları

Muhammed Enes Karatas, Bahattin Kemah, Mehmet Salih Soylemez, Necdet Saglam
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Çalışma steroide bağlı avasküler nekroz (AVN) tedavisi için mevcut çimentosuz total kalça artroplasti (TKA) tasarımlarının orta vadeli implant sağkalımını, başarısızlık nedenlerini, radyografik ve klinik sonuçlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Hastalar ve Yöntemler: En az 5 yıllık takip süresini kapsayacak şekilde Ocak 2012 ile Kasım 2017 tarihleri tarandı ve çalışmaya, ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen (UHMWPE) ve yeni tasarlanmış diğer baş ve liner bileşenleri implantasyonu geçiren 15 hasta (18 kalça) dahil edildi. Sadece steroide bağlı avasküler nekroz nedeniyle ameliyat edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Alkole bağlı, idiyopatik ve travmatik avasküler nekrozu olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Birincil sonuçlar; Harris kalça skorunun (HHS) sonuçları ve gevşeme, osteoliz, polietilen aşınması veya reoperasyon (bileşenlerin revizyonu olsun veya olmasın) varlığıydı. Çimentosuz femoral bileşenlerin fiksasyonu Engh kriterlerine göre değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya 15 hastanın 18 kalçası dahil edildi. Ortalama yaş 47,6±8,1(29-55) yıldı. Tüm hastalarda çimentosuz femoral stem ve asetabular kap kullanıldı. Sadece bir hastada (%5,6) tüm bileşenlerde septik gevşeme saptandı. Tüm hastalar için ortalama HHS skoru 83,3±7,2 (60-92) idi. Onsekiz kalçadan %83’ü (15 kalça) iyi, %5,6’sı (1 kalça) kötü, %5,6’sı (1 kalça) orta ve %5,6’sı (1 kalça) mükemmel HHS skorlarına sahipti. Hiçbir hastada seramik veya polietilen astar aşınması tespit edilmedi. Engh derecelendirme skalası, 16 (%89) kalçada “bone ingrowth”, 1 (%5,6) kalçada “şüpheli bone ingrowth” ve septik gevşeme olan tek hastada da “yetersiz ama stabil” femur fiksasyonu olduğunu ortaya koymuştur. Femoral stem tasarımı ile Engh skoru arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p=0,842)
Sonuçlar: Çimentosuz femoral bileşenin, seramik üzerine seramik veya polietilen üzerine seramik baş liner seçeneklerini kullanan modern TKA sistemleri, steroid kaynaklı AVN tedavisi için umut verici orta vadeli sağkalım ve klinik sonuçlar sunar. Bununla birlikte, kesin sonuçlara varmak için yüksek sayıda kohort ile uzun süreli takiplere ihtiyaç vardır. (NCI-2022-11-21)

Anahtar Kelimeler: Avasküler nekroz; steroid; total kalça artroplastisi.

Muhammed Enes Karatas, Bahattin Kemah, Mehmet Salih Soylemez, Necdet Saglam. Mid-term survivorship and clinical results of cementless total hip arthroplasty for steroid-induced avascular necrosis. North Clin Istanb. 2024; 11(3): 219-224

Corresponding Author: Muhammed Enes Karatas
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale