ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Turkish validity and reliability of Type-1 Diabetes Stigma Assessment Scale [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2022; 9(6): 654-662 | DOI: 10.14744/nci.2021.36937

Turkish validity and reliability of Type-1 Diabetes Stigma Assessment Scale

Ece Mutlu Satil, Leyla Baysan Arabaci
Division of Mental Health and Psychiatry Nursing, Department of Nursing, Izmir Katip Celebi University, Faculty of Health Sciences, Izmir, Turkiye

OBJECTIVE: The objective of the study was to carry out validity and reliability of Type 1 Diabetes Stigma Assessment Scale (DSAS-1) in Turkish.
METHODS: The methodological study was conducted between December 2017 and May 2019, with 147 patients with Type 1 diabetes who applied to the Endocrinology, Internal Medicine policlinics of a Training and Research Hospital. The data were collected with the Introductory Information Form and DSAS-1. SPSS-22 and Mplus Version-7.4 were used for data analysis. Validity (group-back translation method, Polit and Beck technique, factor analysis, and known-group comparison and pilot study) and reliability (test-retest reliability, Cronbach’s alpha reliability coefficient, and item-total correlation) analyses were used.
RESULTS: It was found that 94.7% of the content validity index of the items of the DSAS-1 was 0.80 or above; the scale can factorable (Kaiser-Meyer-Olkin=0.86) and it was determined that the scale was able to separate known groups; the scale confirmed the 3-factor structure according to confirmatory factor analysis; the factor loads varied between 0.34 and 0.87 and their level was suitable according to fit index criteria (CFI=0.90, TLI=0.89, RMSEA=0.069, SRMR=0.065, Chi-square/df=1.706); the test-retest reliability value (r) was above 0.82; Cronbach’s alpha coefficient of Turkish DSAS-1 was 0.89; and Cronbach’s alpha coefficient of subscales was, respectively, to be 0.81, 0.80, and 0.81.
CONCLUSION: It was found that the DSAS-1 has validity and reliability in Turkish and is a suitable measurement tool to evaluate the stigma by the individuals with a diagnosis of Type 1 diabetes in Turkiye.

Keywords: Stigma, type 1 diabetes mellitus; validity.

Tip 1 Diyabet Damgalama Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenirliği

Ece Mutlu Satil, Leyla Baysan Arabaci
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Tip 1 Diyabet Damgalama Değerlendirme Ölçeği (Tip 1- DDDÖ)’nin Türkçe geçerlilik ve güvenirliğini yapmaktır.
Yöntem: Metodolojik tipte tasarlanan çalışma, Aralık 2017 – Mayıs 2019 tarihleri arasında bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Dâhiliye Polikliniklerine başvuran Tip 1 diyabet tanısı olan 147 birey ile yürütülmüştür. Veriler, Tanıtıcı Bilgi Formu ve Tip 1 Diyabet Damgalama Değerlendirme Ölçeğiyle toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22 ve Mplus Version 7.4 kullanılmıştır. Geçerlilik (grup geri çeviri yöntemi, Polit & Beck tekniği, faktör analizi ve bilinen grup karşılaştırma ve pilot çalışma) ve güvenilirlik (test-tekrar test güvenilirliği, Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ve madde-toplam korelasyonu) analizleri yapılmıştır.
Bulgular: Tip 1-DDDÖ'deki maddelerin kapsam geçerlilik endeksinin % 94,7'sinin 0,80 veya üstü olduğu; ölçeğin faktörlenebildiği (KMO = 0.86) ve ölçeğin bilinen grupları ayırabildiği belirlenmiştir. Ölçek doğrulayıcı faktör analizine göre 3 faktörlü yapıyı doğrulamıştır; faktör yükleri 0.34-0.87 arasında değişmekte ve düzeyleri uyum indeksi kriterlerine göre uygun olduğu bulunmuştur (CFI = 0.90, TLI = 0.89, RMSEA = 0.069, SRMR = 0.065, Ki-kare / df = 1.706). Test-tekrar test güvenilirlik değeri (r) 0.82'nin üzerinde; Türkçe DDDÖ-1’in Cronbach alfa katsayısı 0.89 ve alt boyutların Cronbach alfa katsayısı sırasıyla 0.81, 0.80, 0.81 olarak bulunmuştur.
Sonuç: Tip 1-DDD֒nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğe sahip olduğu ve Türkiye'de Tip 1 diyabet tanısına sahip olan bireylerde damgalanmayı değerlendirmek için uygun bir ölçüm aracı olduğu bulunmuştur. (NCI-2021-2-28/R1)

Anahtar Kelimeler: Tip 1 Diabetes Mellitus, damgalama, geçerlik.

Ece Mutlu Satil, Leyla Baysan Arabaci. Turkish validity and reliability of Type-1 Diabetes Stigma Assessment Scale. North Clin Istanb. 2022; 9(6): 654-662

Corresponding Author: Ece Mutlu Satil
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale