ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Relationships between family functioning, parenting and peer victimization in adolescent depression: A cross-sectional study [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2021; 8(3): 212-221 | DOI: 10.14744/nci.2020.36744

Relationships between family functioning, parenting and peer victimization in adolescent depression: A cross-sectional study

Yusuf Ozturk1, Merve Onat2, Gonca Özyurt3, Caner Mutlu4, Ali Evren Tufan5, Aynur Pekcanlar Akay6
1Department of Child and Adolescent Psychiatry, Bolu Abant Izzet Baysal University Faculty of Medicine, Bolu, Turkey
2Department of Child and Adolescent Psychiatry, Nevsehir State Hospital, Nevsehir, Turkey
3Department of Child and Adolescent Psychiatry, Izmir Katip Celebi University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
4Department of Child and Adolescent Psychiatry, Bakirkoy Mental Health and Disorders Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
5Department of Child and Adolescent Psychiatry, Acibadem University Mehmet Ali Aydinlar Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
6Department of Child and Adolescent Psychiatry, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey

OBJECTIVE: Major depressive disorder (MDD) in adolescence is a prevalent mental health problem with a complex etiology and a rising incidence. The aim of the study investigated functioning of family, attitudes of parents, and peer victimization in adolescents with MDD and to compare those with healthy adolescents.
METHODS: The study was designed as a multi-center, cross-sectional, case–control study. 98 adolescents diagnosed with MDD and 99 healthy controls were recruited for the study. Beck depression inventory, parental attitude research instrument (PARI) tool, family assessment device (FAD), and multidimensional peer victimization scale (MPVS) were applied to all participants. Descriptive, correlational, and bivariate group comparisons were used in analyses.
RESULTS: The average ages of adolescents with MDD and control adolescents were 14.7 (S.D.=1.5) and 15.0 (S.D.=1.6) years, respectively. Females formed 74.5% of youth with MDD (vs. 70.3% of controls). The groups were similar in terms of socio-demographic features (all p>0.05). Adolescents with MDD had significantly elevated scores in FAD subscales except problem solving, PARI rejection of homemaking, marital conflict, and authoritarian subscales, and all MPVS subscales. Adolescents with MDD also displayed significant positive correlations between all MPVS subscales and FAD subscales except FAD problem-solving.
CONCLUSION: This cross-sectional, multi-center study suggests that family dysfunction and peer victimization may be higher in youth with MDD. Although cross-sectional design precludes evaluation of causality, it may be prudent to evaluate family functions as well as peer victimization of depressed youth.

Keywords: Adolescent, depression; family; peer victimization.

Ergen Depresyonunda Aile İşleyişi, Ebeveynlik ve Akran İstismarı Arasındaki İlişkiler. Kesitsel bir çalışma

Yusuf Ozturk1, Merve Onat2, Gonca Özyurt3, Caner Mutlu4, Ali Evren Tufan5, Aynur Pekcanlar Akay6
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, Bolu
2Nevşehir Devlet Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, Nevşehir
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, İzmir
4Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Araştırma ve Eğitim Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kliniği, İstanbul
5Acıbadem Üniversitesi Mehmet Ali Aydınlar Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, İstanbul
6Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Ergenlikte Majör Depresif Bozukluk (MDB), karmaşık bir etiyolojisi ve artan insidansı ile yaygın bir ruh sağlığı sorunudur. Çalışmanın amacı MDB olan ergenlerde aile işlevselliği, ebeveynlerin tutumlarını ve akran istismarını araştırmak ve sağlıklı ergenlerle karşılaştırmaktır.
Yöntemler: Çalışma çok merkezli (k = 3), kesitsel, vaka kontrol çalışması olarak tasarlanmıştır. 98 MDB tanısı alan ergen ve 99 sağlıklı kontrol çalışmaya alınmıştır. Tüm katılımcılara Beck Depresyon Envanteri (BDE), Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği (AHÇYTÖ), Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) ve Çok Boyutlu Akran İstismarı Ölçeği (ÇBAİÖ) uygulandı. Analizlerde betimsel, korelasyonel ve iki değişkenli grup karşılaştırmaları kullanılmıştır.
Bulgular: MDB ve kontrol ergenleri olan ergenlerin yaş ortalamaları 14.7 (SS=1.5) ve 15.0 (SS=1.6) idi; sırasıyla. Kız cinsiyet MDB'li gençlerin % 74.5'ini oluşturmaktaydı (kontrollerin% 70.3'ü). Gruplar sosyodemografik özellikler açısından benzerdi (tümü p> 0.05). MDB'li ergenlerde, ADÖ alt ölçeklerinde problem çözme sışındaki tüm ölçeklerde, PARI reddedici tutum, evlilik çatışması, otoriter alt ölçekleri ve tüm ÇBAİÖ alt ölçekleri puanları önemli ölçüde yüksek bulunmuştur. MDB'li ergenler de FAD problem çözme hariç tüm ÇBAİÖ alt ölçekleri ile ADÖ alt ölçekleri arasında anlamlı pozitif korelasyonlar bulunmuştur.
Sonuç: Bu kesitsel, çok merkezli çalışma, MDB'li gençlerde aile işlev bozukluğu ve akran istismarının daha yüksek olabileceğini düşündürmektedir. Kesitsel tasarım nedenselliğin değerlendirilmesini engellemesine rağmen, depresif gençliğin akran istismarının yanı sıra aile işlevlerini değerlendirmek yararlı olabilir. (NCI-2020-0036.R1)

Anahtar Kelimeler: Depresyon, ergen, akran istismarı, aile.

Yusuf Ozturk, Merve Onat, Gonca Özyurt, Caner Mutlu, Ali Evren Tufan, Aynur Pekcanlar Akay. Relationships between family functioning, parenting and peer victimization in adolescent depression: A cross-sectional study. North Clin Istanb. 2021; 8(3): 212-221

Corresponding Author: Yusuf Ozturk
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale