ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Expression of nectin-4 in prostate cancer [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2023; 10(5): 583-588 | DOI: 10.14744/nci.2023.36034

Expression of nectin-4 in prostate cancer

Melike Ordu1, Mustafa Karaaslan2, Mehmet Emin Sirin3, Mehmet Yilmaz4
1Department of Medical Pathology, Aksaray University Faculty of Medicine, Aksaray, Turkiye
2Department of Urology, Bingol State Hospital, Bingol, Turkiye
3Department of Urology, University of Health Sciences, Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkiye
4Department of Urology, Asklepios Klinik Triberg, Triberg, Germany

OBJECTIVE: Nectin-4 is a transmembrane protein belonging to the nectin family of immunoglobulin-like molecules which is found in the placenta and trachea under physiological conditions and its expression has been shown in many cancer types. We aimed to investigate for the 1st time nectin-4 expression in human prostate cancer tissues.
METHODS: We retrospectively analyzed the prostate pathology specimens of 82 patients who underwent initial transrectal ultrasound-guided prostate biopsy or transurethral prostate resection and were found to have atypical small acinar prolifera-tion (ASAP) and incidentally prostate cancer. Tissue samples with prostatic cancer were used as a control for alpha-methyla-cyl-CoA racemase (AMACR), and benign prostatic glands in the same tissue provided the negative control. The intensity and extent of nectin-4 expression were determined microscopically using the histochemical scoring system which was defined as the product of the staining intensity (score: 0–3) and percentage of stained cells (0–100) at a given intensity.
RESULTS: We conducted immunohistochemical analysis of nectin-4 and AMACR expression in all 82 samples. While AMACR expression was positive in prostate cancer tissues with a GS of <7 (n=24, 100%), 7 (n=18, 100%), and ≥8 (n=15, 100%), it was negative in all ASAP samples (n=25, 100%) (p<0.001). Nectin-4 expression was not detected in any of the GS <7, GS 7, or GS ≥8 samples but was found in benign prostatic gland tissues and all 25 (100%) ASAP samples (p<0.001).
CONCLUSION: We found that nectin-4 was not expressed in prostate cancer tissues but was expressed in ASAP-and benign prostate gland containing tissues. We believe that prospective studies with more patients and samples including radical prostatectomy materials will reveal the relationship between nectin-4 and prostate cancer more clearly.

Keywords: Atypical small acinar proliferation, expression, nectin-4, prostate cancer.

Prostat kanserinde nectin-4 ekspresyonu

Melike Ordu1, Mustafa Karaaslan2, Mehmet Emin Sirin3, Mehmet Yilmaz4
1Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Aksaray
2Bingöl Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Bingöl
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Diskapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara
4Asklepios Klinik Triberg, Üroloji Kliniği, Triberg

AMAÇ: Nectin-4, plasenta ve trakeada fizyolojik koşullarda bulunan, immünoglobulin benzeri moleküllerin nektin familyasına ait bir transmembran proteinidir ve birçok kanser türünde ekspresyonu gösterilmiştir. Bu çalışmada prostat kanseri dokularında ilk kez nectin-4 ekspresyonunu araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM: Transrektal ultrasonografi kılavuzluğunda primer prostat biyopsisi veya transüretral prostat rezeksiyonu yapılan ve atipik küçük asiner proliferasyon (ASAP) ve insidental prostat kanseri saptanan 82 hastanın prostat patolojisi örneklerini retrospektif olarak inceledik. Prostat kanserli doku örnekleri AMACR için kontrol olarak kullanılmış ve aynı dokudaki iyi huylu prostat bezleri negatif kontrol sağlamıştır. Nectin-4 ekspresyonunun yoğunluğu ve kapsamı, belirli bir yoğunlukta boyama yoğunluğu (skor 0-3) ve boyalı hücrelerin yüzdesi (0-100) olarak tanımlanan histokimyasal puanlama sistemi kullanılarak mikroskobik olarak belirlendi.
BULGULAR: 82 numunenin tamamında nectin-4 ve AMACR ekspresyonunun immünohistokimyasal analizini gerçekleştirdik. AMACR ekspresyonu Gleason skor (GS) <7 (n=24, %100), 7 (n=18, %100) ve ≥8 (n=15, %100) olan prostat kanseri dokularında pozitif bulunurken, ASAP örneklerinin tümünde negatifti (n=25, %100) (p<0.001). Nectin-4 ekspresyonu GS <7, GS 7 veya GS ≥8 örneklerinin hiçbirinde saptanmadı, ancak iyi huylu prostat bezi dokuları ve 25 (%100) ASAP örneğinin tamamında pozitif saptandı (p<0.001).
SONUÇ: Nectin-4'ün prostat kanseri dokularında eksprese edilmediğini, ancak ASAP ve benign prostat bezi içeren dokularda eksprese edildiğini bulduk. Radikal prostatektomi materyallerini içeren daha fazla hasta ve örneklem ile yapılacak prospektif çalışmaların, Nectin-4 ile prostat kanseri arasındaki ilişkiyi daha net ortaya koyacağına inanıyoruz. (NCI-2023-1-6)

Anahtar Kelimeler: Atipik küçük asiner proliferasyon, ekspresyon, nectin-4, prostat kanseri.

Melike Ordu, Mustafa Karaaslan, Mehmet Emin Sirin, Mehmet Yilmaz. Expression of nectin-4 in prostate cancer. North Clin Istanb. 2023; 10(5): 583-588

Corresponding Author: Mehmet Yilmaz
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale