ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Parathyroid adenoma presenting with multiple Brown tumors in an adolescent patient [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(4): 361-364 | DOI: 10.14744/nci.2018.35693

Parathyroid adenoma presenting with multiple Brown tumors in an adolescent patient

Serdar Aslan1, Meltem Ceyhan Bilgici1, Riza Ferit Bernay2, Hasan Murat Aydin3, Mustafa Bekir Selcuk1
1Department of Radiology, Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
2Department of Pediatric Surgery, Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
3Department of Pediatrics, Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey

Parathyroid glands are endocrine glands that secrete parathyroid hormone (PTH) and regulate calcium-phosphor metabolism. The overexpression of PTH is called hyperparathyroidism (HPT), and is classified as primary, secondary, and tertiary. Primer HPT (PHPT) is the most common cause of parathyroid adenomas (80%–85%). Development of juvenile PHPT during adolescence is rare. The incidence of bone lesions in all age groups is reported to be 10%–20% in the patients with PHPT, and 5% in patients with juvenile PHPT. In patients with bone lesions, regression occurs in lesions after parathyroidectomy. In this case report, we aimed to present the imaging findings of long bones and left fifth metacarpal bone multiple Brown tumors, which is a rare presentation of parathyroid adenoma in adolescent patient and regression after parathyroidectomy.

Keywords: Adolescent, Brown tumor; primary hyperparathyroidism.

Adölesan hastada çok sayıda Brown tümörü ile ortaya çıkan paratiroid adenomu

Serdar Aslan1, Meltem Ceyhan Bilgici1, Riza Ferit Bernay2, Hasan Murat Aydin3, Mustafa Bekir Selcuk1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Anabilim Dalı, Samsun

Paratiroid bezler parathormon (PTH) salgılayarak kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenleyen endokrin glandlardır. PTH’nın fazla salgılanması hiperparatiroidi (HPT) olarak adlandırılmakta ve primer, sekonder ve tersiyer olarak sınıflandırılmaktadır. Primer HPT’nin (PHPT) en sık nedeni paratiroid adenomudur (%80-85). Adölesan dönemde gelişen juvenil PHPT oldukça nadir görülmektedir. PHPT hastalarında tüm yaş gruplarında kemik lezyonları sıklığı %10-20 oranında, juvenil PHPT hastalarında ise %5 oranında bildirilmiştir. Kemik lezyonu olan olgularda paratiroidektomi sonrasında lezyonlarda gerileme olduğu bilinmektedir. Biz bu olgu sunumuzda adölesan hastada paratiroid adenomunun nadir bir ortaya çıkış şekli olan ve paratiroidektomi sonrası gerileyen uzun kemiklerde ve sol 5.metakarpta çok sayıda Brown tümörlerinin görüntüleme bulgularını sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Brown tümörü, Adölesan, Primer hiperparatiroidizm

Serdar Aslan, Meltem Ceyhan Bilgici, Riza Ferit Bernay, Hasan Murat Aydin, Mustafa Bekir Selcuk. Parathyroid adenoma presenting with multiple Brown tumors in an adolescent patient. North Clin Istanb. 2018; 5(4): 361-364

Corresponding Author: Serdar Aslan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale